Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Featured Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα. Η αύξηση του πληθυσμού και η συγκέντρωσή του στα αστικά κέντρα, η υπέρμετρη εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, καθώς και η αλλαγή στα μοντέλα διαβίωσης και τα λανθασμένα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης των σύγχρονων κοινωνιών είναι τα βασικά αίτια  της δημιουργίας αέριων ρύπων.

Ο όρος ατμοσφαιρική ρύπανση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τοξικών αέριων ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων καθώς και μια ποικιλία φωτοχημικών δευτερογενών ρύπων και άλλων ατμοσφαιρικών φαινομένων που είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών εκπομπών.

Πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θεωρούνται τα μέσα μεταφοράς, τα καύσιμα από στατικές πηγές, οι βιομηχανίες, η κεντρική θέρμανση  και  διάφορες άλλες πηγές, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι πυρκαγιές των δασών και η καύση των  απορριμάτων.

Παρουσία ρύπων στην ατμόσφαιρα - Κατηγορίες ρύπων

Ανάλογα με την προέλευσή τους οι ρυπαντές θεωρούνται είτε ως πρωτογενείς είτε ως δευτερογενείς. Οι πρωτογενείς ρυπαντές, οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι στη σύσταση της ατμόσφαιρας, είναι εκείνοι που εκπέμπονται απευθείας στην ατμόσφαιρα και βρίσκονται εκεί με την μορφή που έγινε η εκπομπή τους. Χαρακτηριστικοί πρωτογενείς ρύποι στην ατμόσφαιρα των αστικών περιοχών είναι τα μείγματα των υδρογονανθρακών (HC), τα οξείδια του θείου (Sox), του αζώτου (NOx) κ. ά. Το φαινόμενο της ρύπανσης δεν είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο των πρωτογενών ρύπων. Μέσα από μια σειρά πολύπλοκων ατμοσφαιρικών χημικών αντιδράσεων έχουμε την παραγωγή των δευτερογενών ρύπων, οι οποίες είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων ανάμεσα στις πρωτογενείς ενώσεις μεταξύ τους ή με τα φυσικά στοιχεία της ατμόσφαιρας. Χαρακτηριστικοί δευτερογενείς ρυπαντές είναι το όζον (O3), το νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3), το θειικό οξύ (H2SO4) και οξυγονωμένοι υδρογονάνθρακες οι οποίοι προέρχονται από φωτοχημικές αντιδράσεις, από υδρόλυση ή από οξείδωση.

Oι ρύποι ανεξάρτητα της κατηγοριοποίησης με βάση την προέλευσή τους, κατατάσσονται και σύμφωνα με τη χημική τους σύσταση σε οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Στις οργανικές ενώσεις εκτός από τους υδρογονάνθρακες, ανήκουν οι θειούχες ενώσεις, οι αλκοόλες, τα καρβολικά οξέα, οι αιθέρες, οι εστέρες κ. τ. λ. Οι σημαντικότερες κατηγορίες ατμοσφαιρικών υδρογονανθρακών είναι τα αλκάνια, τα αλκένια, οι αρωματικοί και οι οξυγονωμένοι υδρογονάνθρακες. Οι πρώτες τρεις κατηγορίες βρίσκονται ελεύθερες στην ατμόσφαιρα, ενώ η τέταρτη σχηματίζεται σ’ αντήν και αποτελεί δευτερογενές προιόν. Ανόργανες ενώσεις που θεωρούνται ρυπαντές είναι το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το διοξείδιο του αζώτου (NO2), το διοξείδιο του θείου (SO2), το όζον, το χλώριο(Cl2), το φθόριο (F2).

Σύμφωνα με την κατάσταση της ύλης του κάθε ρύπου έχουμε τους αέριους ρύπους και τα σωματίδια. Οι αέριοι ρύποι είναι αμορφοποίητα ρευστά, συμπεριφέρονται όμοια προς τον αέρα και δεν κατακάθονται σχεδόν ποτέ σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πιέσεως της ατμόσφαιρας. Από την άλλη, τα σωματίδια ως υλικά διεσπαρμένα στον αέρα, υγρά ή στερεά, έχουν συγκεκριμένα  φυσικά, βιολογικά και χημικά χαρακτηριστικά το καθένα, όπως και διακυμάνσεις του μεγέθους τους.

Αξίζει να αναφερθούν στην κατάταξη των ρύπων της ατμόσφαιρας σε κατηγορίες και οι ελεύθερες ρίζες, οι οποίες δεν είναι ατμοσφαιρικοί ρύποι, αλλά φυσικά θραύσματα σταθερών μορίων  διαμορφωμένα από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Είναι όμως πολύ δραστικές και καθοριστικές για τη χημική ισορροπία βασικών αντιδράσεων στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή τους στη δημιουργία δευτερογενών ρύπων. Μερικές από τις σημαντικότερες ελεύθερες ρίζες της ατμόσφαιρας είναι το ατομικό οξυγόνο, το ατομικό υδρογόνο, η ρίζα υδροξειλίου και η ρίζα υπεροξειδίου.

ΣΧΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ

Επειδή ο αριθμός των πρωτογενών αέριων ρύπων που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα είναι μεγάλος, εάν όχι απεριόριστος, θα αναφερθούν οι πιο σημαντικοί από αυτούς.

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

To CO2 αποτελεί το προιόν της τέλειας καύσεως του άνθρακος. Σχηματίζεται από την καύση οργανικών προιόντων κάθε τύπου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταθερή αύξηση της συγκέντρωσής του στην ατμόσφαιρα, σαν συνέπεια της ανάπτυξης της βιομηχανίας και τη μείωση των δασικών εκτάσεων.

Η συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων CO2 στον αέρα ανεβάζει επικίνδυνα τη μέση θερμοκρασία της γης. Η αύξηση ωστόσο της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος έχει άμεσες επιπτώσεις στο δέρμα, αφού προκαλεί αφυδάτωση και ξηρότητα.

Η παρατεταμένη έκθεση σε μέτριες συγκεντρώσεις CO2  μπορεί να προκαλέσει οξέωση (πτώση του PH του αίματος κάτω από 7,35), και να έχει αρνητικές συνέπειες για το μεταβολισμό του ασβεστίου και του φωσφόρου. Στην υγροποιημένη ή στερεά μορφή του, έχει τοπική ερεθιστική ενέργεια στο δέρμα και στους βλεννογόνους και ως αέριο, συστηματική, εξ απορροφήσεως ενέργεια. Σε επαφή με το δέρμα η βλάβη παίρνει τη μορφή «εγκαύματος» (κρυοπαγήματος καλύτερα) από το ψύχος.

Μονοξείδιο του άνθρακος (CO)

Ποσοστό 20% περίπου της ρύπανσης από CO αποδίδεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες και εκπέμπεται από τη βιομηχανία και την καύση των απορριμάτων, ενώ 60% από την ατελή καύση της βενζίνης.

Το εισπνεόμενο CO απορροφάται ταχύτατα και μόνο από τους πνεύμονες. Μετά τη γρήγορη διάχυσή του από τις κυψελίδες περνά στην κυκλοφορία και συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη εκδιώκοντας από τις θέσεις σύνδεσης το οξυγόνο. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποτρέπει την επαρκή οξυγόνωση του οργανισμού, άρα και του δέρματος, προκαλώντας πρόωρη γήρανση. 

Μετά από χρόνια έκθεση σε διοξείδιο του άνθρακα, ο οργανισμός αναπτύσσει ορισμένους αντιρροπιστικούς μηχανισμούς, δεν έχουν όμως διευκρινιστεί όλοι αυτοί πλήρως μέχρι σήμερα. Οι κυριότεροι είναι η αύξηση της ταχύτητας ροής του αίματος και η αύξηση του αριθμού και του όγκου των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τέτοιους μηχανισμούς φαίνεται πως αναπτύσσουν οι βαρείς καπνιστές και οι εργαζόμενοι σε χώρους στους οποίους παράγεται CO. Το κάπνισμα μάλιστα θεωρείται ο σπουδαιότερος παράγοντας έκθεσης του πληθυσμού σε CO, με εξαίρεση βέβαια τα άτομα που εκτείθενται επαγγελματικά σ’ αυτό.

Διοξείδιο του θείου (SO2)

Αποτελεί κύριο συστατικό του νέφους και είναι αποτέλεσμα της χρήσης ορυκτών καυσίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, αλλά και εκπομπής ηφαιστείων. Στον ατμοσφαιρικό αέρα υφίσταται οξείδωση προς SO3, το οποίο παρουσία υγρασίας μετατρέπεται σε H2SO4. Είναι επικίνδυνο για το δέρμα γιατί σχηματίζεται θειικό οξύ με την υγρασία του δέρματος ή πέφτει πάνω στο δέρμα με την όξινη βροχή προκαλώντας κνησμό, επιφανειακές ρυτίδες και αυξάνει γενικότερα την ευαισθησία του δέρματος σε διάφορους  μικροοργανισμούς.

Χλώριο (Cl)

Το χλώριο είναι σημαντικό βιομηχανικό προϊόν. Χρησιμοποιείται ως έχει ως απολυμαντικό σε πισίνες και στα συστήματα ύδρευσης των πόλεων. Ενώσεις του χλωρίου χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή ζωή. Η χρήση ενώσεων του χλωρίου στα ψυγεία και τα προωθητικά των σπρέι θεωρείται ότι προκαλεί την τρύπα του όζοντος. Επίσης, τα εντομοκτόνα με χλώριο προκάλεσαν προβλήματα βιοσυσσώρευσης σε οργανισμούς πιο πάνω στην τροφική αλυσίδα. Στο δέρμα το χλώριο προκαλεί μεγάλο ερεθισμό και αφυδάτωση.

Φθόριο (F2)

Το φθόριο από χημικής πλευράς είναι το δραστικότερο από όλα τα στοιχεία. Οι ενώσεις του φθορίου χρησιμοποιούνται σήμερα στη βιομηχανία του αλουμινίου και του χάλυβος. Άλλες χρήσεις παρουσιάζουν ως εντομοκτόνα, ως συντηρητικά του ξύλου και στην κατασκευή κεραμικών.

Το φθόριο απορροφάται από το αναπνευστικό, είτε με την αέρια μορφή, είτε με την μορφή των «σωματιδίων». Οι ατμοί επίσης του φθορίου προσβάλλουν τους ιστούς και το υγιές δέρμα, προκαλώντας θερμικό έγκαυμα, αντίθετα με την επίδραση HF που προκαλεί επώδυνα χημικά εγκαύματα και έλκη τα οποία επουλώνονται πολύ δύσκολα. Το φθόριο και το υδροφθορικό οξύ προκαλούν γενικότερα στο δέρμα εκδηλώσεις που ποικίλλουν, από απλό ερύθημα, μέχρι κρυοπάγημα, ανάλογα με την πυκνότητα και το χρόνο έκθεσης. Το έγκαυμα μπορεί να εμφανιστεί βραδύτερα, μερικές ώρες μετά και χαρακτηρίζεται  από έντονο άλγος. Στην περιοχή της βλάβης σχηματίζεται λευκωπό πήγμα, κάτω από το οποίο η καταστροφή των ιστών συνεχίζεται. Δυσίατα εγκαύματα εμφανίζονται ακόμη στις ονυχοφόρους φάλαγγες, κάτω από τα νύχια.

Εκτός από την τοπική διαβρωτική δράση, το φθόριο εμφανίζει και συστηματική δράση  η οποία αποδίδεται τόσο στη δέσμευση ορισμένων ενζύμων, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά της αναεροβίου γλυκόλυσης, η χολινεστεράση και τα ένζυμα που περιέχουν μαγνήσιο ή ψευδάργυρο και συμμετέχουν στην κυτταρική αναπνοή, όσο και στην δέσμευση του ασβεστίου. Τα ιόντα φθορίου παρουσιάζουν υψηλή συγγένεια με τα ιόντα ασβεστίου, με αποτέλεσμα να μεταβάλλουν τη συγκέντρωση των τελευταίων στην κυκλοφορία.

Τα φθοριούχα παρεμβαίνουν ακόμη στο σχηματισμό κολλαγόνου με αποτέλεσμα την εμφάνιση χαλάρωσης και πρόωρης γήρανσης του δέρματος.

Βενζόλιο (C6H6)

Το βενζόλιο ανήκει στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και βρίσκεται στο περιβάλλον προερχόμενο κυρίως από την βενζίνη των αυτοκινήτων. Αποτελεί επίσης υποπροιόν της καύσης διαφόρων οργανικών ουσιών, ενώ βρίσκεται και στον καπνό του τσιγάρου.

Σήμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής βενζολίου χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία και ιδιαίτερα στην παραγωγή στυρολίου, φαινόλης και κυκλοεξανίου. Ακόμα, χησιμοποιείται κατά την παρασκευή απορρυπαντικών, εκρηκτικών υλών και πολλών φαρμακευτικών υλών.

Ο κάτοικος μιας αστικής περιοχής υπολογίζεται ότι λαμβάνει ημερησίως 250 mg από την τροφή του και εισπνέει 180 mg από τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα. Μετά από έρευνες έχει αποδεικτεί ότι η έκθεση σε βενζόλιο προκαλεί μεταλλάξεις στο DNA και καρκίνο, ενώ επιδρά αρνητικά και στο αναπαραγωγικό σύστημα του ανθρώπου. Στο δέρμα προκαλεί ερεθισμό και απολέπιση.

ΣΧΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ

Όζον (Ο3)

Το όζον υπάρχει φυσιολογικά στην ατμόσφαιρα, ενώ στην τροπόσφαιρα αποτελεί συστατικό του φωτοχημικού νέφους και των καταιγίδων. Στην ανώτερη ατμόσφαιρα (στρατόσφαιρα) το όζον έχει ευεργετικό ρόλο γιατί απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. 

Το όζον σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων μεταξύ του οξυγόνου, της υπεριώδης ακτινοβολίας, των ΝΟx και των ελεύθερων ριζών των υδρογονανθρακών που εκπέμπονται ως ρύποι από τα τροχοφόρα και τις βιομηχανίες. Μέσω αυτής της φωτοχημικής  αντίδρασης σχηματίζονται δραστικές ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου (-ΟΗ) και υδροξυπεροξειδίου(ΗΟ2-) με αποτέλεσμα το σχηματισμό και την συσσώρευση του Ο3 στην κατώτερη ατμόσφαιρα.

Επίσης, όζον παράγεται και εκπέμπεται από λάμπες ατμών υδραργύρου, φωτοτυπικά μηχανήματα, χρησιμοποιείται ως οξειδωτικός παράγοντας στη χημική βιομηχανία, ως απολυμαντικό πόσιμου ύδατος, τροφίμων και αποχετεύσεων και πολλά άλλα.

Το όζον είναι ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας και αντιδρά με πολλά βιομόρια και ιστούς προκαλώντας υπεροξείδωση λιπιδίων και βλάβες στο DNA του οργανισμού με αποτέλεσμα το σχηματισμό ελευθέρων ριζών. Ο ρόλος των ελευθέρων ριζών στην καρκινογόνο δράση του όζοντος έχει αποδεικτεί με πολλά πειράματα.

Φθοριομένοι Υδρογονάνθρακες

Η στρατοσφαιρική ρύπανση από τους χλωροφθοράνθρακες (CFCs) έχει προκαλέσει το σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα της μείωσης της στιβάδας του όζοντος που προστατεύει τα βιολογικά συστήματα από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι χλωριοφθωριωμένοι υδρογονάνθρακες (CFCs) και ειδικότερα τα φθοριοαλκάνεα (Freon). Κατά την θέρμανσή τους αποσυντίθενται εκλύοντας αέρια στα οποία περιλαμβάνονται το υδροφθορικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, χλώριο, φωσγένιο και φθοριούχο καρβοξύλιο.

Από τους CFCs που χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα σε ψυκτικά υγρά, οι πιο δραστικοί αποδείχτηκαν οι πολυχλωριωμένοι που δεν διασπώνται εύκολα. Με την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον ανέρχονται με αέριες δίνες στην ατμόσφαιρα και στρατόσφαιρα, όπου με την επίδραση της UV-B και UV-C απελευθερώνουν ελεύθερες ρίζες χλωριούχων ενώσεων. Ένα άτομο χλωρίου μπορεί να εξουδετερώσει περίπου 100. 000 μόρια όζοντος.

Οι μεγαλύτερες συνέπειες από τη μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος και η αντίστοιχη αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι η αύξηση των καρκίνων του δέρματος στον άνθρωπο.

Οξείδια του αζώτου

Πρόκειται για έναν από τους βασικούς συντελεστές της δημιουργίας του φωτοχημικού νέφους. Τα οξείδια του αζώτου κάτω από την επίδραση του ήλιου συμμετέχουν σε ορισμένες χημικές αντιδράσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την μετατροπή των άκαυστων υδρογονανθράκων στα λεγόμενα φωτοχημικά οξειδωτικά και την παραγωγή όζοντος. Βρίσκονται συνήθως στα αέρια των εξατμίσεων των αυτοκινήτων, βιομηχανιών, σταθμών παραγωγής ενέργειας και στον καπνό των τσιγάρων.

Το μονοξείδιο του αζώτου έχει την ικανότητα να δεσμεύει την αιμοσφαιρίνη και να μειώνει το ποσό του οξυγόνου που μεταφέρει το αίμα, προκαλώντας πρόωρη γήρανση του δέρματος.

 

Μητσάκου Ιωάννα 

Last modified onΤρίτη, 08 Σεπτέμβριος 2015 09:04
More in this category: Το Δέρμα »
κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com