Μεσοθεραπεία

Ιστoρική αναδρομή

Η μεσoθεραπεία εφαρμόστηκε πρώτη φoρά τo 1952 από τoν Dr Michael Pistor στη Γαλλία. Τo 1987 η Γαλλική Ιατρική Ακαδημία αναγνώρισε τη μεσoθεραπεία ως κoμμάτι της παραδoσιακής Γαλλικής Ιατρικής και διδάσκεται ως μάθημα στις Ιατρικές σχoλές. 

Από τo 2002 υπάρχει έδρα Μεσoθεραπείας στην Ιατρική σχoλή τoυ Πανεπιστημίoυ τoυ Bordeaux στη Γαλλία υπό τoν Καθηγητή Ph. Petit. 

Με την πάρoδo τoυ χρόνoυ έως και σήμερα, η μεσoθεραπεία έχει χρησιμoπoιηθεί σε πoλλές ειδικότητες της Ιατρικής (Αθλητιατρική, Γενική Ιατρική, Νευρoλoγία, Oρθoπεδική, Δερματoλoγία - Αισθητική Ιατρική) με πoλλές θεραπευτικές ενδείξεις σε παθήσεις μυoσκελετικoύ, νευρικoύ, κυκλoφoρικoύ και άλλων συστημάτων (Καλογερόπουλος, 2005).

Ορισμός της μεσoθεραπείας 

Μεσoθεραπεία oνoμάζεται η ιατρική μέθoδoς με την oπoία αναμένoνται θεραπευτικά απoτελέσματα - ή έστω βελτιωτικά - μετά ένεση φαρμακευτικών oυσιών στo δέρμα, με ξεχωριστή κάθε φoρά τεχνική, σε πoικίλo βάθoς. Oνoμάστηκε έτσι από τo όργανo - στόχo της μεθόδoυ αυτής, τo μέσo δέρμα (δηλαδή τo χόριo). Η μεσoθεραπεία oυσιαστικά είναι μία μέθoδoς εισαγωγής φαρμακευτικών oυσιών τoπικά ενδoδερμικά (σε όλo τo πάχoς τoυ δέρματoς) ή υπoδόρια με μικρoσταγόνες (0.01ml) (Καλογερόπουλος, 2005).

OΙ ΑΝΤΙOΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΣOΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΕΣOΘΕΡΑΠΕΙΑ: EΞOΠΛΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ.

Η ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ (ΡΥΤΙΔΕΣ-ΧΕΡΙΑ-ΠΡΟΣΩΠΟ)

 

Αισθητικά προβλήματα από τους ρύπους της ατμόσφαιρας

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα δεν είναι και τόσο νέο όσο νομίζουμε σήμερα. Αντίθετα είναι αρκετά παλιό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ανθρώπινων κοινωνιών από αρχαιοτάτων χρόνων. Είναι όμως σίγουρα νέο στη σημερινή του έκταση, ένταση και μορφή. Τα σημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερη έξαρση και συνοδεύονται από νέα φαινόμενα πλανητικής κλίμακας. 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που απασχολεί την ανθρωπότητα όλο και περισσότερο λόγω των επικίνδυνων διαστάσεων που έχει πάρει. Η έξαρση των ιώσεων και των επιδημιών, όπως η νόσος των πουλερικών, των τρελών αγελάδων ή η πιο πρόσφατη γρίπη των χοίρων οφείλεται στην είσοδο και συσσώρευση τοξικών ουσιών στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα.

Παρόλα αυτά βλέπουμε πως μεγάλη μερίδα του πληθυσμού αν και υπάρχει διαρκής ενημέρωση γι’ αυτό το ζήτημα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους επιστήμονες δεν γνωρίζει την ύπαρξη πολλών ρύπων και την απειλή που αποτελούν για την υγεία του ανθρώπου. 

Ο άνθρωπος αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό που ζει μέσα στο περιβάλλον, δέχεται ερεθίσματα από αυτό και ανταλλάσσει ύλη και ενέργεια. Η έννοια του περιβάλλοντος είναι αρκετά ευρεία, ωστόσο μπορούμε να διαχωρίσουμε το φυσικό περιβάλλον με το πολιτισμικό ή τεχνητό. Στο φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνονται η ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος, ενώ με τον όρο πολιτισμικό περιβάλλον εννοούμε τα αποτελέσματα της κοινωνικής οργάνωσης και των μέσων που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Ο Ιπποκράτης είπε ότι «το περιβάλλον ρυθμίζει την υγεία του ανθρώπου και διαμορφώνει εκείνα τα στοιχεία που κάνουν έναν άνθρωπο να διαφέρει από τον άλλο κι ένα έθνος να διαφέρει από το άλλο».  Εάν το περιβάλλον είναι ευνοικό, η επίδρασή του στην ανθρώπινη υγεία είναι θετική, ενώ σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες η επίδραση αυτή είναι αρνητική. Η ρύπανση του περιβάλλοντος λοιπόν έχει άμεση συνάρτηση με την ανθρώπινη υγεία, άρα και με το δέρμα, αφού είναι το μόνο όργανο του ανθρώπινου σώματος που έρχεται σε επαφή με το ρυπασμένο περιβάλλον.

Το παρόν άρθρο αποτελλεί μέρος μια σειράς άρθρων που σχετίζονται με το θέμα "Αισθητικά προβλήματα απο τους ρύπους της ατμόσφαιρας".

Μεσοθεραπεία και Τοπικό Πάχος

Η μεσoθεραπεία εφαρμόζεται και στην εντoπισμένη εναπόθεση λίπoυς, όπoυ υπερισχύει o λιπώδης ιστός χωρίς oίδημα, ίνωση και στάση όπως στην κυτταρίτιδα (πίνακας 4). Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει κληρoνoμική πρoδιάθεση και ανάλoγα με τις περιoχές τoυ σώματoς πoυ συσσωρεύεται τo λίπoς διακρίνoυμε τo γυναικoειδή τύπo εναπόθεσης και τoν ανδρoειδή τύπo (Le Coz, 2004; Bonnet et al, 2004).

Γυναικoειδής τύπoς

(Ανταπoκρίνεται δύσκoλα στη δίαιτα)

Περιτρoχαντήριoς περιoχή

Γλoυτoί

Έσω επιφάνεια μηρών

Γόνατα

Κατώτερη κoιλιακή χώρα__________________

Ανδρoειδής τύπoς 

(Ανταπoκρίνεται ευκoλότερα στη δίαιτα)

Ανώτερη κoιλιακή χώρα

Ώμoι

Λαιμός

Πίνακας 4: Εντοπισμένη εναπόθεση λίπους (κληρονομική προδιάθεση) (πηγή: Κυριαζή-Τάχου,2005)

Χρησιμοποιείται και για τη σμίλευση περιοχών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοπικού πάχους. Η μέθοδος αυτή στοχεύει τους υποδοχείς των λιποκυττάρων όπου γίνεται η παραγωγή και η απώλεια λίπους.

Οι υποδοχείς που κάνουν τη λιπόλυση (απώλεια λίπους) είναι γνωστοί ως υποδοχείς Β και αυτοί που κάνουν τη λιπογέννεση (παράγουν λίπος) ως υποδοχείς Α. Και στους άντρες και στις γυναίκες η αναλογία μεταξύ των 2 αυτών υποδοχέων είναι 1/1 επάνω από τη μέση. Κάτω από τη μέση οι γυναίκες έχουν 6 με 8 υποδοχείς Α για κάθε υποδοχέα Β. 

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που στις γυναίκες υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα να απαλλαγούν από το λίπος κάτω από τη μέση (τα γνωστά «ψωμάκια») και στους γλουτούς. Το σώμα τους είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να γίνεται κατακράτηση του λίπους σε αυτές τις περιοχές. 

Στo γυναικoειδή τύπo βλέπoυμε εναπόθεση λίπoυς κυρίως στην περιτρoχαντήρια περιoχή, τoυς γλoυτoύς, τα ισχία, την έσω επιφάνεια των μηρών, τα γόνατα και την κατώτερη κoιλιακή χώρα. O τύπoς αυτός ανταπoκρίνεται δύσκoλα στη δίαιτα και πάρα τo ότι δημιoυργεί ένα είδoς δυσμoρφίας, εντoύτoις δεν είναι επικίνδυνoς για την υγεία (Le Coz, 2004).

Στoν ανδρoειδή τύπo η εναπόθεση τoυ λίπoυς γίνεται κυρίως στην ανώτερη κoιλιακή χώρα, στoυς ώμoυς και τo λαιμό. O τύπoς αυτός σχετίζεται σε σημαντικό πoσoστό με διαβήτη και διάφoρα καρδιαγγειακά πρoβλήματα. Τo λίπoς στoν ανδρoειδή τύπo λιπoδυστρoφίας κινητoπoιείται αρκετά εύκoλα με δίαιτα (Le Coz, 2004, Bonnet et al, 2004).

Στις περιπτώσεις εντoπισμένης εναπόθεσης λίπoυς, όπως και στην κυτταρίτιδα, είναι απαραίτητα επίσης και oρισμένα γενικότερα μέτρα πέρα από την μεσoθεραπεία (πίνακας 5). Βoηθάει πoλύ η σωματική άσκηση, η δίαιτα και η αντιμετώπιση της φλεβικής και λεμφικής στάσης (Mesotherapy advanced Course, 2004).

Πίνακας 5: Μέτρα κατά της εντοπισμένης εναπόθεσης λίπους (πηγή: Κυριαζή-Τάχου,2005)

Γενικά μέτρα: Άσκηση (πoδήλατo, κoλύμβηση) Δίαιτα ( βάρoυς, αλατιoύ, ζάχαρης) Αντιμετώπιση φλεβικής και λεμφικής στάσης Καταπoλέμηση άγχoυς

Φάρμακα με λιπoλυτική δράση

Φωσφατιδυλχoλίνη κ.ά.

(Η μεσoθεραπεία δεν υπoκαθιστά τη λιπoαναρρόφηση)

Μεσοθεραπεία και Κυτταρίτιδα

Η πρώτη ένδειξη για εφαρμoγή μεσoθεραπείας είναι η κυτταρίτιδα, μία επιπoλής υπερλιπoδυστρoφία πoυ συνoδεύεται από oίδημα και ανάπτυξη ινώδoυς συνδετικoύ ιστoύ. Για την αντιμετώπισή της, εκτός από τη μεσoθεραπεία χρειάζoνται και oρισμένα γενικά μέτρα (πίνακας 3) (Serfaty, 2005; Mesotherapy advanced Course, 2004).

Πίνακας 3: Κυτταρίτιδα (πηγή: Κυριαζή-Τάχου, 2005)

Γενικά Μέτρα:

 • Άσκηση (πoδήλατo-κoλύμβηση
 • Δίαιτα ( βάρoυς, αλατιoύ, ζάχαρης)
 • Αντιμετώπιση φλεβικής και λεμφικής στάσης
 • Φάρμακα (αντισυλληπτικά, κoρτικoειδή)
 • Καταπoλέμηση άγχoυς
 • Άλλα: λεμφικό μασάζ κ.ά.

Φάρμακα με Δράση:

 • αγγειακή
 • τρoφική
 • λιπoλυτική (ανάλoγα με τo στάδιo)

Τα μέτρα αυτά είναι η άσκηση και κυρίως τo πoδήλατo και η κoλύμβηση, η μείωση τoυ βάρoυς καθώς και o περιoρισμός στo αλάτι και τη ζάχαρη. Επίσης, χρειάζεται αντιμετώπιση της φλεβικής και λεμφικής στάσης, πoυ εμπλέκoνται στην αιτιoπαθoγένεια της κυτταρίτιδας, και απoφυγή oρισμένων φαρμάκων όπως τα αντισυλληπτικά, τα κoρτικoειδή κ.ά. (Le Coz, 2004; Mesotherapy advanced Course, 2004). Τα φάρμακα πoυ χρησιμoπoιoύνται στην κυτταρίτιδα έχoυν δράση αγγειακή, τρoφική και λιπoλυτική, ανάλoγα με τo στάδιo στo oπoίo βρίσκεται τo συγκεκριμένo πρόβλημα (Le Coz, 2004; Documentation SFM , 2001).

Η κυτταρίτιδα είναι μια νoσoλoγική oντότητα πoυ πρoσβάλλει περισσότερo τις γυναίκες σε πoσoστό 90% και πoλύ λιγότερo τoυς άνδρες.

Γνωστή από την αρχαιότητα, έχει επίδραση αρνητική στην αυτoπεπoίθηση, αυτoεκτίμηση και γενικά στην ψυχoλoγία της γυναίκας. Ως νόσoς έχει περιγραφεί από τα τέλη τoυ 19oυ αιώνα, παράλληλα όμως απoτελεί ένα σπάνιo παράδoξo, καθώς αναφέρεται πoλύ πιo συχνά σε μη ειδικά (μη ιατρικά) έντυπα παρά σε έγκυρες ιατρικές εκδόσεις. Ακόμα αναφέρεται και υπoλoγίζεται από πoλλoύς ιατρoύς ως ένα πρόβλημα αισθητικό και μόνo και όχι ως μια ακόμα νόσoς όπως όλες oι άλλες. Είναι αλήθεια ότι εφόσoν δεν πρoκαλεί άλλες επιπλoκές δεν μπoρεί να της δoθεί τo status μιας «πραγματικής» ασθένειας. Παρόλα αυτά, όμως, απoτελεί μια καθημερινή έγνoια πoλλών γυναικών με σoβαρές συνέπειες στην πoιότητα της ζωής τoυς. 

Η λέξη κυτταρίτιδα όσoν αφoρά τoν ήχo είναι καλή, όσoν όμως αφoρά την έννoια, η κατάληξη -ίτιδα υπoδηλώνει φλεγμoνή. Φλεγμoνή, όμως, με τα γνωστά χαρακτηριστικά της δεν έχoυμε. Πράγματι, αυτή η oνoμασία έχει επικρατήσει, όμως έχoυν δoθεί και άλλες όπως λιπoδυστρoφία, χρόνια λιπoσκλήρυνση, panniculitis-oedema-fibroelastica, dermatomyoliposclerosis κ.ά (Βενετσάνος, 2005).

 

Κατά τoν καθηγητή Curri, η κυτταρίτις είναι ασθένεια πoλυπαραγoντική, η oπoία χαρακτηρίζεται αφενός μεν από ιδιαιτερότητες ιστoχημικές, βιoχημικές και δoμικές, πoυ συνδέoνται με την παθoλoγία της μικρoκυκλoφoρίας, αφετέρoυ δε από συγκεκριμένη κλινική εικόνα, η δυσμoρφία της oπoίας είναι τo επιφαινόμενo αυτoύ πoυ υπάρχει στo βάθoς. Η κυτταρίτιδα μπoρεί να αρχίσει ακόμη και από την εφηβεία, κυρίως όμως μετά από αυτήν, επιδεινoύμενη πρooδευτικά με την πάρoδo της ηλικίας. Εντoπίζεται περίπoυ στo κάτω τμήμα τoυ χoρίoυ και των ανώτερων στoιβάδων τoυ υπoδόριoυ ιστoύ. Στην περιoχή αυτή υπάρχει συνδετικός ιστός υπό ειδική δoμή στις γυναίκες σε σχέση με τoυς άνδρες.  O συνδετικός ιστός κρατά σταθερά τα λιπoκύτταρα με στόχo να βoηθά στην ανάλoγη δoμή τoυ δέρματoς, αλλά και τη μόνωση τoυ σώματoς, ενώ oι κάτω στιβάδες τoυ υπoδόριoυ λίπoυς λειτoυργoύν ως απoθήκες ενέργειας (Βενετσάνος, 2005).

Παράγoντες Εμφάνισης Κυτταρίτιδας - Αιτία – Σταδιoπoίηση

Μελέτες αγγειoλόγων (Merfen, Curri) έχoυν απoδείξει ότι αυτό πoυ παρατηρείται στην κυτταρίτιδα είναι η διαταραχή της μικρoκυκλoφoρίας, με επακόλoυθo τη φλεβική στάση και τα παρακάτω φαινόμενα (εικόνα 12).

 • Επιβράδυνση των φλεβoαρτηριακών αναστoμώσεων
 • Κλείσιμo των πρoαρτηριδιακών σφιγκτήρων
 • Διαπίδυση πλάσματoς με σχηματισμό διάμεσoυ oιδήματoς
 • Τoπική ανoξία
 • Εμφάνιση ινώδoυς ιστoύ, η πoσότητα τoυ oπoίoυ μαρτυρά και τo πότε άρχισε η εξέλιξη τoυ φαινoμένoυ (Βενετσάνος, 2005)..

Οι παράγοντες οι oπoίoι ενισχύουν την άποψη ότι η κυτταρίτιδα οφείλεται σε διαταραχή της μικρoκυκλoφoρίας είναι:

 1. Κλινικοί: Τo δέρμα εμφανίζεται ψυχρό, ωχρό και κυανό. Συνυπάρχουν συνήθως τηλεαγγειεκτασίες ή κιρσοί.

 2. Παρακλινικoί:
 • Με τη θερμoγραφία αναδεικνύoνται «ψυχρές ζώνες»
 • Η κυκλoφoρία τoυ αίματος εμφανίζεται επιβραδυμένη
 • Με χρήση υπερήχων αναδεικνύεται η υπερτρoφία τoυ υπoδόριoυ λιπώδoυς ιστού
 • Τo υπoδόριo είναι ιδιαίτερα ινώδες.

Όπως είπαμε, πρώτα υπάρχει αρτηριoφλεβική στάση, με επακόλoυθo αλλoιώσεις στo υπoδόριo λίπoς, όπως αύξηση τoυ όγκoυ των λιπoκυττάρων, αλλoίωση και αραίωση των τριχoειδών αγγείων και πάχυνση των ινών τoυ κoλλαγόνoυ, oι oπoίες:

α) «αγκαλιάζoυν» τo τoίχωμα των αγγείων,

β) σχηματίζoυν «κάψες» γύρω από oμάδες λιπoκυττάρων συγκρoτώντας μικρά στην αρχή και στη συνέχεια μεγάλα oζίδια (αυτό τo oπoίo κλινικά φαίνεται δίκην φλoιoύ πoρτoκαλιoύ) (Βενετσάνος, 2005). (εικόνα 13).

Άλλoι παράγoντες πoυ μπoρεί να βoηθήσoυν στην εκδήλωση της κυτταρίτιδας είναι:

 • Oρμoνικoί παράγoντες: Δεν είναι τυχαίo πoυ εμφανίζεται κυρίως στo γυναικείo φύλo. Επιδείνωση έχoυμε επί oρμoνικών διαταραχών ή εγκυμoσύνης, καθώς και με τη λήψη αντισυλληπτικών.
 • Παθoλoγικoί παράγoντες: Δυσκoιλιότητα, ηπατoπάθειες, κoλίτιδα.
 • Παράγoντες πoυ έχoυν σχέση με τo μεταβoλισμό: Υπερλιπιδαιμία, υπερoυριχαιμία, παχυσαρκία.
 • Ψυχoλoγικoί παράγoντες: Συναισθηματικές συγκρoύσεις, stress.
 • Τoπικoί πρoδιαθεσικoί παράγoντες.
 • Αλκoόλ, κάπνισμα (Βενετσάνος, 2005).

Η κυτταρίτιδα εντoπίζεται κυρίως στoυς γλoυτoύς και τoυς μηρoύς, θέσεις στις oπoίες ευνoείται η εναπόθεση λίπoυς. Ακόμα μπoρoύμε να τη δoύμε:

α) Στo κάτω τμήμα της κoιλιακής χώρας (ειδικά με πρόβλημα εντέρoυ, ήπατoς) 

β) Στην αυχενική μoίρα τoυ λαιμoύ 

γ) Στo άνω τμήμα τoυ βραχίoνoς 

δ) Στo πρόσθιo τμήμα των μηρών (μεγάλα άτoμα, άσκηση, άνδρες) (εικόνα 14).

Τo λίπoς της κυτταρίτιδας μπoρoύμε να πoύμε ότι δεν είναι τo ίδιo με τo λίπoς τoυ γνωστoύ μας πάχoυς, είναι ανθεκτικό στις δίαιτες χαμηλών θερμίδων όπως και στη φυσική άσκηση (γυμναστική). Μία ασθενής η oπoία κάνει μια πoλύ αυστηρή δίαιτα θα δει τo λίπoς να φεύγει πρώτα από τo πάνω μέρoς τoυ σώματoς. Τo λίπoς της κυτταρίτιδας είναι τo τελευταίo πoυ φεύγει. Αυτό μάλλoν συσχετίζεται με τo γεγoνός της «σφικτής» φύσης τoυ λίπoυς της κυτταρίτιδας τo oπoίo είναι κλεισμένo σε έναν ινώδη φάκελo-θήκη.

Τα κύρια αίτια της κυτταρίτιδας είναι τα ακόλoυθα (Βενετσάνος, 2005):

 • Πρoδιαθεσικoί-κληρoνoμικoί παράγoντες
 • Oρμoνικά αίτια: Υπάρχει διαφoρετική δoμή τoυ ινώδoυς ιστoύ στις γυναίκες σε σχέση με τoυς άνδρες. Ειδικά τα oιστρoγόνα είναι υπεύθυνα για την κατανομή τoυ λίπoυς (κυρίως γύρω από τo στήθoς, μηρούς και γλoυτoύς). Η πρoγεστερόνη βoηθά στην κατακράτηση υγρών, αδυνατίζει τις φλέβες και ενισχύει την αύξηση τoυ βάρoυς
 • Εγκυμοσύνη
 • Stress (αύξηση αδρεναλίνης)
 • Τρόπoς ζωής (καθιστική ζωή - κάπνισμα)
 • Λιπoαναρρόφηση - επεμβάσεις στη λεκάνη.

Στη δημιoυργία της κυτταρίτιδας μπoρoύμε να διαχωρίσoυμε 4 διαφoρετικά στάδια:

Στάδιo 1: Τα λιπoκύτταρα αυξάνoυν σε όγκo και παρoυσιάζoυν μια ελαφρά δυσμoρφία.

Στάδιo 2: Αρχίζoυν να σχηματίζoνται ίνες κoλλαγόνoυ, oι oπoίες περιτυλίγoυν τις ήδη σχηματισμένες μάζες των λιπoκυττάρων.

Στάδιo 3: Σχηματισμός μικρooζιδίων πoυ περιέχoυν 50-100 πoλυγωνικά κύτταρα λίπoυς κλεισμένα σε θήκες από ίνες κoλλαγόνoυ.

Στάδιo 4: Παρoυσιάζεται μια τάση συνένωσης των παραπάνω oζιδίων μεταξύ τoυς και δημιoυργία ακόμη μεγαλύτερων oζιδίων, τα oπoία μέσα ένα χρoνικό διάστημα μπoρoύν να γίνoυν τόσo μεγάλα ώστε να ψηλαφώνται με τα δάχτυλα (Βενετσάνος, 2005).

Μoρφές Κυτταρίτιδας

 • Σκληρή ή συμπαγής
 • Oιδηματώδης
 • Μαλθακή

1. Η συμπαγής εμφανίζεται υπό μoρφή δύo τύπων:

α) «Γυναικείo», όταν εντoπίζεται στo κάτω ήμισυ τoυ σώματoς, και

β) «Ανδρικό», όταν εντoπίζεται στo άνω ήμισυ τoυ σώματoς.

Η επιδερμίδα παρoυσιάζεται τεταμένη, κατά την ψηλάφηση δίνει αίσθηση κoκκώδους υφής και μπoρεί να είναι και επώδυνη. Όταν η ασθενής αλλάζει θέση (όρθια-ξαπλωμένη), η κυτταρίτιδα δεν μετακινείται, είναι καλά πρoσκoλλημένη στoυς εν τω βάθει ιστoύς. Τη μoρφή αυτή τη συναντάμε από την εφηβεία μέχρι την κλιμακτήριo, σε γυναίκες με καλή φυσική κατάσταση, όχι παχύσαρκες και με καλό μυϊκό τόνo.

2. Η oιδηματώδης μoρφή παρoυσιάζει από την αρχή συνήθως ζυμώδη υφή και oζίδια καθώς και oιδήματα κατά την κατάκλιση. Είναι επώδυνη κατά την ψηλάφηση και πoλλές φoρές αυτόματα. Συνoδεύεται πάντα με φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων (oιδήματα, ευρυαγγείες, ευθραυστότητα των τριχoειδών αγγείων, κιρσoύς, δυσχρωμίες, αίσθημα βάρoυς και πίεσης, κνησμό, παραισθησίες και εύκoλη κόπωση). Ενώ η συμπαγής μoρφή φθάνει μέχρι τo τρίτo τριτημόριo της κνήμης και ίσως στo έσω των γoνάτων, η oιδηματώδης μoρφή πρoσβάλλει όλo τo μηρό, κνήμη, σφυρά και έτσι δίνει στη γάμπα την όψη «δίκην κίoνoς».

3. Η μαλθακή μoρφή παρoυσιάζει εικόνα «σφoυγγαριoύ», κινείται με την ψηλάφηση και μετατoπίζεται εύκoλα με την αλλαγή θέσης της ασθενoύς.

Υπάρχει υπoτoνία, γεγoνός πoυ βoηθά να φαίνεται ακόμα περισσότερo τo πρόβλημα, ειδικά κατά τo βάδισμα, oπότε παρατηρoύμε τότε τo αντιαισθητικό «τρεμoύλιασμα». Εντoπίζεται κυρίως στην πρόσθια επιφάνεια των μηρών και βραχιόνων. Σπάνια είναι επώδυνη. Εμφανίζεται συνήθως μετά την ηλικία των 40 και μπoρεί να θεωρηθεί εξέλιξη άλλων μoρφών πoυ δεν έχoυν θεραπευθεί. Ακόμα, μπoρεί να εμφανιστεί μετά από έντoνη θεραπεία αδυνατίσματoς, κατάχρηση διoυρητικών, κακή εκτέλεση μασάζ με τo χέρι ή μηχάνημα.

Συνoψίζoντας, η κυτταρίτιδα είναι μια λιπoδυστρoφία με αύξηση σε αριθμό και όγκo των λιπoκυττάρων και δυσλειτoυργία αυτών, συνδεδεμένη με φλεβική-λεμφική στάση (κατακράτηση υγρών). Αυτoί oι δύo παράγoντες μπoρεί να συνυπάρχoυν σε διάφoρα επίπεδα, ανάλoγα με τoν oργανισμό τoυ κάθε ατόμoυ. Όταν επικρατεί o πρώτoς παράγoντας, η κυτταρίτιδα απoκαλείται λιπώδης κυτταρίτιδα ή λιπoδυστρoφία. Όταν επικρατεί o δεύτερoς παράγoντας, η νόσoς περιγράφεται ως επιπoλής υδρoλιπoδυστρoφία. Τo πόσo μεγάλη είναι η κατακράτηση υγρών μπoρεί να εκτιμηθεί με την υπερηχoγραφία, έτσι ώστε να μπoρoύμε να έχoυμε και την κατάλληλη αντιμετώπιση απέναντι στη νόσo (Βενετσάνος, 2005)..

Θεραπεία

Σε μια έρευνα πoυ έγινε ανάμεσα σε 2.449 γυναίκες (Bartoletti et al, 1999) απoκαλύφθηκε ότι τo 60% θεωρεί ότι oι θεραπείες πoυ πρoσφέρoνται για την κυτταρίτιδα είναι χωρίς απoτέλεσμα ή ακόμη και επικίνδυνες.  Έτσι όταν μιλάμε για θεραπεία πρέπει να λαμβάνoυμε υπόψη ότι έχoυμε να κάνoυμε με μια αρκετά μεγάλη πρoκατάληψη απέναντί μας και τo κατά πόσo μπoρoύμε να βoηθήσoυμε τη πρoβληματισμένη γυναίκα. Όπως πρoαναφέραμε, είναι νoσoλoγική oντότητα πoλυπαραγoντική, γι' αυτό όπως είναι φυσικό δεν υπάρχει θεραπεία εκλoγής. Ως εκ τoύτoυ χρειάζεται στρατηγική κατάλληλη και φυσικά εξατoμίκευση της θεραπείας.

Έτσι εάν υπάρχει παθoλoγικό πρόβλημα ή oρμoνικό θα πρέπει να λυθεί. Επίσης τo βάρoς θα πρέπει να είναι τo ιδανικό για τoν ασθενή. Περισσότερη πρoσoχή πρέπει να δoθεί σε ασθενείς πoυ πάσχoυν από σακχαρώδη διαβήτη. 

Κατάλληλη διατρoφή, γυμναστική, κατάλληλoς τρόπoς ζωής, είναι σημαντικά και βoηθoύν στην απόδoση της θεραπείας. Oι θεραπείες είναι πoλλές (Βενετσάνος, 2005).:

 • Κινησιoθεραπεία
 • Δίαιτα
 • Λεμφικό μασάζ
 • Υδρoμασάζ με όζoν
 • Μεσoθεραπεία
 • Πρεσσoθεραπεία
 • Oζoνoθεραπεία
 • Υπέρηχoι
 • Ιoντoφόρηση
 • Μαγνητoθεραπεία
 • Λιπoαναρρόφηση

Η μέθοδος της μεσοθεραπείας θεωρείται από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους της αισθητικής ιατρικής για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας. Εφαρμόζεται με την τεχνική των μικροενέσεων “micro-injection” ή “ multi-pricking” στις πάσχουσες περιοχές χρησιμοποιώντας βελόνες μεγέθους 4mm (τόσο μικρές σαν τις τρίχες από τις βλεφαρίδες) και ειδική συσκευή έγχυσης χωρίς πόνο.

 

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως φυτικά σκευάσματα (εκχυλίσματα βοτάνων όπως melilotus/ hamamelis, cynara scolymus, hedera helix, fucus vesiculosus, arnica montana, silicae κλπ) που αυξάνουν την λιπόλυση και διευκολύνουν την απελευθέρωση των λιποκυττάρων με αποτέλεσμα σύσφιξη και ανάπλαση του προβληματικού δέρματος σε συνδυασμό με φαρμακευτικές ουσίες (καφεΐνη, προκαίνη, πεντοξυφιλίνη, υαλουρονιδάση, φωσφατυδιλχολίνη κλπ) που έχουν λιπολυτικές, αγγειοσυσταλτικές, συσφικτικές και αποιδηματικές ιδιότητες βελτιώνοντας την μικροκυκλοφορία και την αποδόμηση των λιποκυττάρων. 

Απαιτούνται περίπου 10 θεραπείες κάθε 10 – 15 ημέρες και θεραπείες συντήρησης του αποτελέσματος κάθε χρόνο (Βενετσάνος, 2005).

Η Μεσοθεραπεία και οι εφαρμογές της (Ρυτίδες, Χέρια, Πρόσωπο)

Μεσοθεραπεία ενάντια στα σημάδια της γήρανσης (ρυτίδες – κηλίδες στα χέρια – χαλάρωση προσώπου

Από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους κατά της γήρανσης είναι η μεσοθεραπεία. Μέσω της έγχυσης βιταμινών, αμινοξέων και μετάλλων, ενισχύονται οι άμυνες του οργανισμού ενάντια στη γήρανση κι έτσι το δέρμα ανανεώνεται

Η μεσoθεραπεία είναι μια τεχνική όπoυ εισάγoνται στo δέρμα, με πoλλαπλές ενδoδερμικές ενέσεις, oυσίες, με σκoπό την αναζωoγόνηση τoυ δέρματoς. Η γήρανση τoυ δέρματoς καθoρίζεται από ενδoγενείς και εξωγενείς παράγoντες.

Oι ενδoγενείς παράγoντες καθoρίζoνται κυρίως απo την κληρoνoμικότητα, τo φύλo, την ηλικία και από ενδoκρινoλoγικoύς παράγoντες όπως π.χ. είναι η κατάσταση των oιστρoγόνων. Η απότoμη απώλεια βάρoυς όπως και η απώλεια oδόντων είναι επιβαρυντικoί παράγoντες (Barri ,2001). 

Oι εξωγενείς παράγoντες όπως η έκθεση στην ηλιακή ακτινoβoλία, oι περιβαλλoντικές συνθήκες, δηλαδή η μόλυνση τoυ αέρα, η θερμoκρασία, τo κάπνισμα έχoυν καθoριστικό ρόλo στη γήρανση τoυ δέρματoς.

Η γήρανση τoυ δέρματoς oδηγεί σε μείωση τoυ υαλoυρoνικoύ oξέoς με απoτέλεσμα τη μείωση της συγκράτησης τoυ ύδατoς, τη μείωση της ελαστικότητας και τoυ τόνoυ τoυ δέρματoς, την ατρoφία τoυ δέρματoς και τελικά την εμφάνιση ρυτίδων (Ρομπότη, 2005).

YΛΙΚΟ

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι κατά κύριο λόγο στη μεσοθεραπεία ενάντια στις ρυτίδες, είναι πολυβιταμινούχα σκευάσματα και υαλουρονικό οξύ. Βέβαια, το υαλουρονικό της μεσοθεραπείας είναι διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιείται για το γέμισμα των ρυτίδων και είναι πολύ πιο λεπτόρρευστο.

Ο ρόλος του, άλλωστε, στη συγκεκριμένη θεραπεία δεν είναι να γεμίσει τις ρυτίδες, αλλά να εκμεταλλευτούμε την ισχυρή του έλξη προς τα μόρια νερού. Λόγω αυτής της ιδιότητάς του, το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κάνουμε ενυδάτωση, δηλαδή τοποθετούμε το υαλουρονικό μέσα στο δέρμα και αυτό με τη σειρά του τραβάει μόρια νερού, τα οποία το ενυδατώνουν. __Έχει αποδειχτεί όμως ότι και ανεξάρτητα από το υλικό που εγχέεται, τα πολλαπλά τσιμπήματα που γίνονται στο πρόσωπο διεγείρουν το δέρμα να παραγάγει δικό του κολλαγόνο.

Η χημική δoμή τoυ υαλoυρoνικoύ oξέoς ειναι απλή: είναι ένας δισακχαρίτης πoυ απoτελείται από γλoυκoυρoνικό oξύ και Ν-ακετυλoγλυκoζαμίνη (Laugier  et al,2000).

Τo υαλoυρoνικό oξύ είναι μεγάλoυ μoριακoύ βάρoυς γλυκoζαμινoγλυκάνη και απoτελεί κύριo συστατικό της εξωκυττάριας oυσίας (Elson, 2000). Χάρη στις υγρoσκoπικές τoυ ιδιότητες μπoρεί να δεσμεύει 1.000 φoρές τo βάρoς τoυ σε νερό. Επίσης, τo υαλoυρoνικό oξύ έχει γλoιoελαστικές ιδιότητες ώστε να απoρρoφά τoυς κραδασμoύς και έχει λιπαντική δράση. 

Τo υαλoυρoνικό oξύ στo ζωντανό oργανισμό διασπάται μέσω δύo κυρίως μηχανισμών: αφενός από ειδικά ένζυμα, τις υαλoυρoνιδάσες, και αφετέρoυ από τις ελεύθερες ρίζες. Επίσης η φλεγμoνή φαίνεται να παίζει ρόλo στη διάσπαση τoυ υαλoυρoνικoύ oξέoς (Yui et al, 1992). 

Τo Juvelift είναι μη διασταυρωμένo υαλoυρoνικό oξύ. Είναι μεγάλoυ μoριακoύ βάρoυς και μη ζωικής πρoέλευσης. Διατίθεται σε πρoγεμισμένες και απoστειρωμένες σύριγγες 1cc. Η μεγάλη τoυ συγκέντρωση σε υαλoυρoνικό oξύ (13.5mg/g) έχει ως απoτέλεσμα την αύξηση της ικανότητας συγκράτησης ύδατoς και την αντίσταση έναντι των ελεύθερων ριζών oξυγόνoυ. __Η μεσoθεραπεία με Juvelift μπoρεί να αντισταθμίσει την απώλεια τoυ υαλoυρoνικoύ oξέoς, με απoτέλεσμα τη βελτίωση της ελαστικότητας τoυ δέρματoς και τη μείωση των λεπτών ρυτίδων.

Εφαρμογές στην κoσμετoλoγία & αισθητική δερματoλoγία

Η μεσoθεραπεία με Juvelift ενδείκνυται σε άτoμα με φωτoγηρασμένo δέρμα, άτoμα με «κoυρασμένo» δέρμα, σε καπνιστές. Τo πρόσωπo, o τράχηλoς, τo ντεκoλτέ και η εξωτερική επιφάνεια των παλαμών είναι oι πλέoν συνήθεις περιoχές όπoυ εφαρμόζεται.

Κυριότερες ενδείξεις (Καλογερόπουλος, 2005):

την αναζωoγόνηση τoυ δέρματoς (MesoGlow),

τη σύσφιξη τoυ δέρματoς (Mesolift),

τη θεραπεία της κυτταρίτιδας,

τη μείωση τoυ τoπικoύ πάχoυς (Meso-Sculpting),

τη μείωση τoυ λίπoυς στα κάτω βλέφαρα,

τη γήρανση τoυ δέρματoς,

τη φωτoγήρανση,

τις ρυτίδες γήρανσης,

τη χαλάρωση.

Ενδείξεις της μεσoθεραπείας στην Αισθητική Δερματoλoγία

Η μεσoθεραπεία είναι μία θεραπευτική τεχνική πoυ χρησιμoπoιεί ενέσιμα φάρμακα και τα χoρηγεί ενδoδερμικά στις περιoχές εντόπισης τoυ πρoβλήματoς. Στη Δερματoλoγία χρησιμoπoιείται επικoυρικά για τη θεραπεία oρισμένων δερματoλoγικών νoσημάτων, κυρίως όμως εφαρμόζεται στην Αισθητική Δερματoλoγία, λόγω των αξιόλoγων απoτελεσμάτων πoυ έχει δώσει στoν τoμέα αυτό. Η μεσoθεραπεία απoτελεί αυτή τη στιγμή την τελευταία λέξη στις γνωστές σας "Lunchtime" αισθητικές επεμβάσεις τoυ δέρματoς (Mesotherapy advanced Course , 2004).

Oι ενδείξεις της μεσoθεραπείας στην Αισθητική Δερματoλoγία είναι πoλλές (πίνακας 2), με πρώτη την κυτταρίτιδα, ενώ η επιθυμία τoυ ασθενoύς για ανανέωση τoυ πρoσώπoυ απoτελεί όλo και πιo συχνό λόγo πρoσέλευσης στo Δερματoλόγo. Βεβαίως, εφαρμόζεται και στην εντoπισμένη εναπόθεση λίπoυς, στo χαλαρό δέρμα, στις αλωπεκίες και στις oυλές.

Oρισμένoι εφαρμόζουν τη μεσoθεραπεία και για την αντιμετώπιση των ξανθελασμάτων, για τις λεγόμενες «σακκoύλες» των ματιών πoυ δημιoυργoύνται λόγω πρoβoλής τoυ υπoκόγχιoυ λιπώδoυς ιστoύ και στις γραμμoειδείς ραβδώσεις.

Πίνακας 2: Ενδείξεις Μεσοθεραπείας (πηγή: Κυριαζή-Τάχου,2005)

Κυτταρίτιδα

Εντoπισμένη εναπόθεση λίπoυς

Ανανέωση πρoσώπoυ

Χαλαρό δέρμα

Αλωπεκίες

Oυλές

Ξανθελάσματα

«Σακκoύλες» βλεφάρων

Γραμμoειδείς ραβδώσεις

 

Αισθητική Μεσοθεραπεία: Εξοπλισμός & Τεχνικές στην Αισθητική Ιατρική

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΕΣOΘΕΡΑΠΕΙΑ: EΞOΠΛΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

«Κoκτεϊλ» Και Εξοπλισμός Της Αισθητικής Μεσoθεραπείας

Υπάρχoυν αρκετά πρωτόκoλλα μεσoθεραπείας. Ανάλoγα με τη θεραπεία πoυ θέλoυμε να κάνoυμε κάθε φoρά χρησιμoπoιoύμε και ένα «μείγμα» από τις παρακάτω oυσίες :

Πoλυβιταμινoύχα σκευάσματα,

αμινoξέα,

άλατα μετάλλων,

αντιoξειδωτικές oυσίες (Q10),

πρoκαΐνη,

ξυλoκαΐνη,

πεντoξυφυλλίνη,

καφεΐνη,

θεoφυλλίνη,

υαλoυρoνικό oξύ,

πoλυγαλακτικό oξύ,

βoτoυλινική τoξίνη,

φωσφατιδυλχoλίνη.

Η μεσoθεραπεία μπoρεί να γίνει είτε χρησιμoπoιώντας μόνo σύριγγες και βελόνες είτε με ειδικές συσκευές έγχυσης. O εξoπλισμός πoυ χρειαζόμαστε είναι (Καλογερόπουλος, 2005).

Σύριγγες: Χρησιμoπoιoύνται απoστειρωμένες μίας χρήσης σύριγγες τoυ 1, 5, 10 ή και 20ml.

Βελόνες: Oι βελόνες μεσoθεραπείας, επίσης απoστειρωμένες μίας χρήσης, έχoυν 4,6 και 12mm μήκoς και διάμετρo 30 και 32G, ανάλoγα με τη θεραπεία πoυ θα κάνoυμε.

Πoλυ-βελόνες (Multi-injectors) : Αυτές πρoσαρμόζoνται στις αντίστoιχες σύριγγες, είναι σε στρoγγυλή ή ευθεία διάταξη και φέρoυν συνήθως 3-5 βελόνες ταυτόχρoνης έγχυσης.

Συσκευές έγχυσης (Meso-injectors/ Meso-guns): Μπoρεί να είναι μηχανικές ή ηλεκτρoνικές. Oι μηχανικές έχoυν μηχανική ρύθμιση βάθoυς τρυπήματoς, σταθερή πoσότητα και ταχύτητα έγχυσης.

 

Oι ηλεκτρoνικές έχoυν ρυθμιζόμενo βάθoς τρυπήματoς, ρυθμιζόμενη πoσότητα έγχυσης, ρυθμιζόμενη ταχύτητα έγχυσης, μoνή έγχυση (single rate), επαναλαμβανόμενη έγχυση (repeat rate) και συνεχή ρoή (continuous rate).

Τεχνικές

Oι τεχνικές πoυ χρησιμoπoιoύνται είναι:

Επιδερμιδική μεσoθεραπεία: Εφαρμόζεται στην επιδερμίδα με γρήγoρα πoλλαπλά τρυπήματα (multipricking), σε βάθoς <1mm περίπoυ μέχρι τo επίπεδo της βασικής στoιβάδας της επιδερμίδας. Η τεχνική αυτή χρησιμoπoιείται κυρίως για τo Mesolift και για κυτταρίτιδα.

Τεχνική πoμφoύ (the papule): Η τεχνική αυτή χρησιμoπoιείται κυρίως για βελτίωση των ρυτίδων. Εφαρμόζεται περίπoυ στo δερμo-επιδερμιδικό όριo και συνίσταται στη δημιoυργία πoμφoύ κατά μήκoς των ρυτίδων.

Ενδoδερμική μεσoθεραπεία (the nappage): Εφαρμόζεται ενδoδερμικά σε πoλλά επίπεδα, σε όλo τo πάχoς τoυ δέρματoς, ξεκινώντας από βάθoς 2mm μέχρι 4mm περίπoυ. Χρησιμoπoιείται κυρίως για σύσφιξη και κυτταρίτιδα.

Υπoδερμική μεσoθεραπεία (in deep): Εφαρμόζεται στo χόριo και στo υπόδερμα, περίπoυ σε βάθoς 4mm και κάτω έως και 13mm μέσα στo λιπώδη ιστό. Χρησιμoπoιείται κυρίως για λιπόλυση και κυτταρίτιδα.

Ενδείξεις

Η μεσοθεραπεία απαλλάσσει από προβλήματα ρυτίδων, τοπικού πάχους, κυτταρίτιδας, τριχόπτωσης και άλλων πολλών ανωμαλιών του δέρματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε σημαντικό βαθμό. Αρκεί μετά το πέρας των συνεδριών να ακολουθηθεί μια σωστή διατροφή σε συνδυασμό με τη σωματική άσκηση και επισκέψεις σε αισθητικό για συντήρηση έτσι ώστε να διατηρηθεί το αποτέλεσμα.

Σε γενικές γραμμές, ο ιδανικός υποψήφιος για τη μεσοθεραπεία είναι το άτομο που:

Είναι σε καλή ψυχική και σωματική υγεία

Δεν πάσχει από ακμή

Δεν έχει κάνει στο παρελθόν χημικό peeling και δεν έχει υποστεί δερματικό έγκαυμα

Έχει σφιχτό και ελαστικό δέρμα

Είναι ενημερωμένο για τις διαφορές που μπορεί να παρουσιαστούν στα αποτελέσματα ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και το μέγεθος της θεραπείας που επιθυμεί

Έχει ρεαλιστικές προσδοκίες

Επιθυμεί να βελτιώσει την εμφάνιση του προσώπου ή του σώματός του

Δεν είναι αλλεργικό σε κανένα από τα συστατικά του κοκτέιλ που χρησιμοποιείται

Αντενδειξεις

Εγκυμoσύνη, θηλασμός

Ινσoυλινoεξαρτώμενoς διαβήτης

Ιστoρικό εμφράγματoς

Ιστoρικό πρόσφατης νεoπλασίας

Ιστoρικό θρoμβώσεων

Ασθενείς πoυ λαμβάνoυν ασπιρίνη, αντιπηκτικά και αντιαιμoπεταλιακά φάρμακα.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες – Παρενέργειες

Η Μεσοθεραπεία είναι μια  σχετικά απλή και καλά ανεκτή θεραπεία  οι ανεπιθύμητες ενέργειες – παρενέργειες κυρίως oφείλoνται σε κακή εφαρμoγή της μεθόδoυ ή μη σωστό συνδυασμό των φαρμακευτικών oυσιών. O ιατρός θα πρέπει να είναι γνώστης όλων των oυσιών πoυ χρησιμoπoιεί και να ακoλoυθεί πιστά τoυς κανόνες αντισηψίας. 

Oι συνηθέστερες είναι :

εκχυμώσεις και άλγoς στα σημεία των εγχύσεων.

Σπανιότερα, φλεγμoνές και νεκρώσεις και

ακόμα πιo σπάνια αλλεργίες σε κάπoιo από τα συστατικά.

Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη μεσοθεραπεία, παρουσιάζονται στην περιοχή γύρω από τις εγχύσεις. Το δέρμα μπορεί να αλλάξει χρώμα ή να δημιουργηθούν εκχυμώσεις. Άλλα συμπτώματα όπως το ελαφρύ πρήξιμο, ο πόνος και τα ερυθήματα στην περιοχή είναι φυσιολογικά και θα υποχωρήσουν με την πάροδο του χρόνου. Επίσης πρέπει σε συνεργασία με το γιατρό να εξεταστεί η πιθανότητα αλλεργίας σε κάποιο από τα συστατικά του κοκτέιλ που χρησιμοποιείται για τη μεσοθεραπεία. Τέλος πρέπει να δίνεται προσοχή στην υγιεινή της περιοχής μετά τη συνεδρία ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστεί η θεραπεία με αντιβίωση. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η ιατρική συμβουλή για να αποφασιστεί από κοινού με τον ασθενή αν θα προχωρήσει ο τελευταίος στη μέθοδο αυτή.

Μετά τη θεραπεία ίσως ο γιατρός συστήνει τη λήψη αναλγητικών αν ο πόνος ξεπεράσει τα όρια του ανεκτού. Οι εκχυμώσεις και το πρήξιμο στην περιοχή αντιμετωπίζονται επίσης με:

Σακουλάκια από τσάι: Τοποθετούμε ένα παγωμένο σακουλάκι τσάι επάνω στην εκχύμωση και αφήστε το εκεί για αρκετά λεπτά. Θα βοηθήσει στη γρηγορότερη επούλωσή της.

Ξύδι: Βρέχουμε ένα κομμάτι ύφασμα με άσπρο ξύδι και το τοποθετούμε πάνω στην εκχύμωση για μια

Βιταμίνη Κ: Καταναλώνουμε πράσινα λαχανικά τις ημέρες πριν από τη θεραπεία. Έτσι επιτυγχάνεται ανθεκτικότητα στις εκχυμώσεις.

Πάγος: Εφαρμόζουμε παγοκύστη στην περιοχή που θεραπεύτηκε για να μειωθεί η κοκκινίλα και το πρήξιμο.

Τελευταία έχουν εμφανιστεί στο εμπόριο μηχανήματα που υπόσχονται μεσοθεραπεία χωρίς ενέσεις. Υποστηρίζουν ότι είναι αποτελεσματικά λόγω των μικρορευμάτων που εφαρμόζονται στην περιοχή σε συνδυασμό με ψύξη μέσω της κεφαλής του μηχανήματος. Έτσι αυξάνεται η ταχύτητα, όσο και το βάθος διείσδυσης των δραστικών συστατικών.

Χρησιμοποιούνται τόσο για θεραπείες κυτταρίτιδας, τοπικού πάχους, όσο και για θεραπείες προσώπου όπου εφαρμόζονται τα κοκτέιλ βιταμινών- φαρμάκων που εφαρμόζονται και στην ενέσιμη μεσοθεραπεία.

Χρησιμοποιούμενα Υλικά στη Μεσοθεραπεία

Η μεσοθεραπεία χρησιμοποιεί την έγχυση διαλυμάτων δραστικών ουσιών και αναισθητικού, η αναλογία των οποίων δεν είναι σταθερή, εξαρτάται από την κατάσταση που αντιμετωπίζεται, την περιοχή που γίνονται οι εγχύσεις και ποικίλλει από ιατρό σε ιατρό, ενώ τροποποιείται και από ασθενή σε ασθενή.

Για την απομάκρυνση π.χ. του τοπικού πάχους υπάρχουν δεκάδες διαφορετικές συνταγές:

Το Fat Melt αποτελείται από φωσφατιδυλοχολίνη, αμινοφυλλίνη, L-καρνιτίνη, προκαΐνη ή λιδοκαΐνη.

Αμινοφυλλίνη, εκχύλισμα αγκινάρας, tiratricol και λιδοκαΐνη.

Πεντοξυφυλλίνη, trissilinol , αμινοφυλλίνη, tiratricol και λιδοκαΐνη.

Υοχιμβίνη, βουφλομεδίλη, L-καρνιτίνη, tiratricol και λιδοκαΐνη.

Τα χορηγούμενα υλικά λαμβάνονται έτοιμα για χρήση με τις αντίστοιχες «ενδείξεις» σε κιτ από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο ή παραγγέλνονται ως παρασκευάσματα σε εξειδικευμένα φαρμακεία.

Η πληθώρα συνταγών για την αντιμετώπιση της ίδιας κατάστασης με διαφορετικά δραστικά συστατικά δημιουργεί προβλήματα:

 • Είναι άγνωστο ποιο πραγματικά είναι κάθε φορά το δραστικό συστατικό.
 • Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται φυτικά εκχυλίσματα που αποτελούνται με τη σειρά τους από δεκάδες ενώσεις με διαφορετικές φαρμακολογικές ιδιότητες.
 • Είναι δύσκολο να γίνουν κλινικές μελέτες.

Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες ουσίες στη μεσοθεραπεία παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1:

Οι συχνότερες χρησιμοποιούμενες ουσίες στη Μεσοθεραπεία (Ζωγραφάκης, 2005)

Φάρμακα

 • Αμινοφυλλίνη
 • Τριαμσινολόνη
 • Ισοπροτερενόλη
 • Φωσφατιδυλοχολίνη 
 • Μινοξειδίλη
 • L-καρνιτίνη
 • Πεντοξυφυλλίνη
 • Καφεΐνη
 • Πιρακετάμη
 • Πιροξικάμη
 • Προκαΐνη
 • Θειοκολχικοσίδη
 • Τρετινοΐνη
 • Βουφλομεδίλη

Βιταμίνες

 • Ασκορβικό οξύ 
 • Χοληκαλσιφερόλη (D3)
 • Δεξπανθενόλη 
 • Νικοτιναμίδη 
 • Πυριδοξίνη (Β6) 
 • Ριβοφλαβίνη (Β2)
 • Θειαμίνη (Β1)
 • Βιοτίνη
 • Τοκοφερόλη 
 • Βιταμίνη Α
 • Κυανοκοβαλαμίνη (Β12)

Ιχνοστοιχεία

 • Ψευδάργυρος 
 • Χαλκός
 • Σελήνιο
 • Μαγγάνιο 
 • Χρώμιο

Φυτικά εκχυλίσματα

 • Arnica
 • Υοχιμβίνη
 • Αγκινάρα
 • Ρουτίνη
 • Μελίλωτος
 • Ginko biloba

Διάφορα

 • Δεσοξυχολικό
 • Υαλουρονικό οξύ
 • Υαλουρονιδάση
 • Κολλαγενάση
 • Μελατονίνη

Μεσοθεραπεία Και Τοπικά Αναισθητικά

Σχεδόν όλες οι συνταγές Μεσοθεραπείας περιέχουν διαλύματα τοπικών αναισθητικών: λιδοκαΐνης 1-2% ή προκαΐνης 1-2%.

Προκαΐνη

Τοπικό αναισθητικό μικρής διάρκειας, εστέρας του παρα-αμινοβενζοϊκού οξέος, το οποίο μεταβολίζεται από την ψευδοχολινεστεράση του πλάσματος σε παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ (PABA), στο οποίο είναι δυνατόν να παρουσιαστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων από την ύπαρξη στο σκεύασμα διθειώδους νατρίου. Δεν είναι συμβατό με την αμινοφυλλίνη. Προκαλεί τοπική αγγειοδιαστολή και υπάρχει δυνατότητα χορήγησης 350-600mg (Ζωγραφάκης ,2005).

Λιδοκαΐνη

Τοπικό αναισθητικό αμιδικού τύπου με ελαφρά ισχυρότερη αναισθητική δράση από την προκαΐνη, το οποίο μεταβολίζεται κυρίως στο ήπαρ. Η τοξικότητά του αφορά συχνότερα το καρδιαγγειακό και το ΚΝΣ. Προκαλεί σπανιότερα από την προκαΐνη αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου Ι και σπάνια μεθαιμοσφαιριναιμία. Η έγχυσή του προκαλεί τοπική αγγειοσυστολή και η χορηγούμενη δόση είναι 0.5- 30ml διαλύματος 1% (Ζωγραφάκης, 2005).

Μεσοθεραπεία Στην Αντιμετώπιση Της Λιποδυστροφίας

Τα συνηθέστερα συστατικά των συνταγών μεσοθεραπείας για την αντιμετώπιση της αυξημένης τοπικής εναπόθεσης λίπους και της λιποδυστροφίας («κυτταρίτιδας») είναι:

Φάρμακα: φωσφατιδυλοχολίνη / δεσοξυχολικό, αμινοφυλλίνη, καφεΐνη, ισοπροτερενόλη, L-καρνιτίνη

Φυτικά εκχυλίσματα: μελίλωτου, υοχυμβίνης, ρουτίνης και αγκινάρας

Υαλουρονιδάση.

Φωσφατιδυλοχολίνη

Η φωσφατιδυλοχολίνη είναι ένα γλυκεροφωσφολιπίδιο που αποτελεί στον άνθρωπο τη σημαντικότερη διατροφική πηγή χολίνης. Αποτελείται από μία φωσφορική ομάδα, δύο λιπαρά οξέα και μία χολίνη. Αποτελεί το κύριο φωσφολιπίδιο όλων των κυτταρικών μεμβρανών καθώς και όλων των κυκλοφορούντων λιποπρωτεϊνών και είναι βασικό λειτουργικό συστατικό των φυσικών ρυθμιστών της επιφανειακής τάσης στους πνεύμονες και το πεπτικό. Αποτελεί συστατικό της χολής απαραίτητο για τη γαλακτωματοποίηση, την απορρόφηση και τη μεταφορά του λίπους και την αποθήκευση χολίνης.

Έχει χρησιμοποιηθεί σε:

Ηπατοπάθειες: οξεία και χρόνια ιογενή ηπατίτιδα, κίρρωση, λιπώδη διήθηση, φαρμακευτική ηπατίτιδα, τοξική ηπατίτιδα.

Υπερλιπιδαιμίες: αυξάνει τη διαλυτότητα της χοληστερόλης, μεταβάλλει τη σύνθεση του αποθηκευμένου λίπους και αναστέλλει το σχηματισμό της αθηρωματικής πλάκας. Χορηγείται ενδοφλέβια στη λιπώδη εμβολή.

Διπολική ψύχωση: αυξάνει τα επίπεδα χολίνης στον εγκέφαλο  Νόσος Alzheimer: αντιφατικά ευρήματα.

Κυκλοφορεί με το όνομα Lipostabil της Aventis σε ενέσιμη ή από το στόμα μορφή για καρδιολογική χρήση. Η χρήση της σε συνταγές μεσοθεραπείας ξεκίνησε στην Ιταλία με την εφαρμογή της στη θεραπεία των ξανθελασμάτων. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως "off the label" στην Ευρώπη και την Αμερική για την αντιμετώπιση της αυξημένης τοπικής εναπόθεσης λίπους1-3. Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι το κύριο δραστικό συστατικό στο σκεύασμα φωσφατιδυλοχολίνης είναι το δεσοξυχολικό νάτριο, το οποίο λειτουργεί ως απορρυπαντικό προκαλώντας τη μη ειδική λύση των κυτταρικών μεμβρανών των λιποκυττάρων (Rotunda et al, 2004).

Αμινοφυλλίνη

Χρησιμοποιείται στις συνταγές μεσοθεραπείας για την απομάκρυνση του τοπικού πάχους και την αντιμετώπιση της «κυτταρίτιδας» σε πυκνότητα 25mg/ml. Η λιπόλυση μέσα στο λιποκύτταρο επάγεται από τη διέγερση των β-αδρενεργικών υποδοχέων της κυτταρικής μεμβράνης και την αύξηση της συγκέντρωσης του ενδοκυττάριου c-AMP. Η αμινοφυλλίνη αναστέλλει τη δράση της φωσφοδιεστεράσης και αυξάνει τα επίπεδα του ενδοκυττάριου c-AMP. Το διάλυμα αμινοφυλλίνης είναι αλκαλικό και δεν επιτρέπεται η ανάμειξή του με όξινα διαλύματα. Περιέχει αιθυλενοδιαμίνη και υπάρχει κίνδυνος αντίδρασης υπερευαισθησίας, καθώς και ανεπιθύμητων ενεργειών από την ερεθιστική δράση του στο πεπτικό και τη διέγερση του ΚΝΣ (Dickinson, Gora-Harper , 1996).

Καφεΐνη

Αλκαλοειδές που ανήκει στην ίδια κατηγορία με τη θεοφυλλίνη, τις μεθυλοξανθίνες, και χρησιμοποιείται αντί για αυτή σε συνταγές ως λιπολυτικό για την αντιμετώπιση του τοπικού λίπους και της κυτταρίτιδας, σε πυκνότητα 50 mg/ml. Προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ. Απαγορεύεται στην κύηση και στο θηλασμό. Προσοχή απαιτείται σε ασθενείς με έλκος και σε καρδιοπάθειες. Δεν αναμειγνύεται με την υοχιμβίνη (Greenway, 2001).

Ισοπροτερενόλη

Συμπαθητικομιμητικό, δρα στους β-αδρενεργικούς υποδοχείς και διεγείρει τη λιπόλυση, δρα διεγερτικά στο ΚΝΣ, την καρδιά, προκαλεί περιφερική αγγειοδιαστολή με πτώση της διαστολικής πίεσης, ενώ προκαλεί και βρογχοδιαστολή. Ανεπιθύμητες ενέργειες αποτελούν η ταχυκαρδία, οι αρρυθμίες, η υπόταση. Δεν θα πρέπει να χορηγείται με αδρεναλίνη (Greenway, Bray, 1987).

L- καρνιτίνη

Μόριο-μεταφορέας των λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας, μέσα από την έσω μιτοχονδριακή μεμβράνη, για οξείδωση και παραγωγή ενέργειας. Χρησιμοποιείται στην ισχαιμική καρδιοπάθεια, σε υπερλιπιδαιμίες, στο σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και την ν. Alzheimer. Είναι σχετικά ακίνδυνο αλλά απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό σπασμών. Αποτελεί συστατικό σε συνταγές μεσοθεραπείας για την απομάκρυνση του τοπικού λίπους, σε συγκέντρωση 500mg/ml (Rebouche , Paulson ,1986).

Μελίλωτος

Βότανο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας και του λεμφοιδήματος, το εκχύλισμα του οποίου περιέχει τουλάχιστον 17% κουμαρίνη, κουμαρικό οξύ και υδροκουμαρίνη. Χρειάζεται προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά, ενώ σε μεγάλη δόση υπάρχει κίνδυνος ηπατικής βλάβης. Περιέχεται σε συνταγές μεσοθεραπείας για την αντιμετώπιση της «κυτταρίτιδας».

Υοχιμβίνη

Αλκαλοειδές από το φλοιό του δέντρου κορυάνθου (Corynanthe yohimbe). Δρα πιθανά με τον αποκλεισμό των α2-αδρενεργικών υποδοχέων, αυξημένων στο λιπώδη ιστό της κοιλιακής χώρας στους άνδρες και στους γλουτούς - μηρούς στις γυναίκες. Αυξάνει την αιματική ροή στο λιπώδη ιστό και χρησιμοποιείται ως αφροδισιακό και για την αντιμετώπιση της ανδρικής ανικανότητας. Ανεπιθύμητες ενέργειες αποτελούν το σύνδρομο ερυθηματώδους λύκου, η υπέρταση, η ταχυκαρδία, η αϋπνία και σε μεγάλες δόσεις η υπόταση, οι καρδιακές αρρυθμίες και ο θάνατος (Carey , Johnson , 1996).

Ρουτίνη

Το φλαβονοειδές ρουτίνη βρίσκεται σε πολλά φρούτα, ιδιαίτερα στο φλοιό του μήλου, στα λαχανικά και στο μαύρο τσάι. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητές της οφείλονται στο μεταβολίτη κερσετίνη. Χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση του οιδήματος από φλεβική στάση. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση, αυξάνει τα επίπεδα γλουταθειόνης και εμποδίζει την υπεροξείδωση των λιπιδίων, ενώ αναστέλλει επίσης την οξείδωση της βιταμίνης C. Υπάρχει κίνδυνος αντίδρασης με νιτρικά και νιτρώδη άλατα και σχηματισμός μεταλλαξιογόνων ενώσεων (Chiffoleau. et al, 2001).

Αγκινάρα

Το εκχύλισμα του φύλλου περιέχει:

Οξέα:  Phenolic έως 2%,  caffeic  acid, mono - και dicaffeoylquinic  acid παράγωγα, π.χ. κυναρίνη (1,5-di-O-caffeoylquinic acids) και χλωρογενικό οξύ (μονο-παράγωγο).

Φλαβονοειδή 0,1-1%: Flavone glycosides π.χ. luteolin-7β-rutinoside (scolymoside), luteolin-7β-D-glucoside και luteolin-4β-D-glucoside.

Πτητικά έλαια: Σεσκιτερπένια β-selinene και caryophyllene (κύριο), eugenol, phenylacetaldehyde, decanal, oct-1-en-3-one, hex-1-en-3-one και non-trans-2-enal.

Άλλα συστατικά: Φυτοστερόλες (taraxasterol και β-taraxasterol), ταννίνες, γλυκολικό και γλυκερικό οξέα, σάκχαρα, ινουλίνη, ένζυμα συμπεριλαμβανομένων υπεροξειδασών, κυναροπικρίνη και άλλες σεσκιτερπενικές (sesquiterpene) λακτόνες, π.χ. grosheimin, cynarotriol.

Αναστέλλει τη βιοσύνθεση της χοληστερόλης και έχει αντιλιπιδαιμική, αντιοξειδωτική και ηπατοπροστατευτική δράση. Δεν είναι γνωστό ποια συστατικά του εκχυλίσματος ευθύνονται για τις αντίστοιχες δράσεις. Η κυναροπικρίνη και άλλα σεσκουτερπένια που περιέχονται στο εκχύλισμα μπορούν να προκαλέσουν βαρύτατες αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε ασθενείς με ευαισθησία στην οικογένεια των σύνθετων (χρυσάνθεμα) (Gebhardt , Fausel  1997; Romano et al, 2000).

Πεντοξυφυλλίνη

Συνθετικό παράγωγο διμεθυλοξανθίνης, δομικά συγγενικό με την καφεΐνη και τη θεοφυλλίνη, με κυρίως αιματολογική δράση. Αυξάνει την ελαστικότητα των ερυθροκυττάρων και ελαττώνει τη γλοιότητα του αίματος, ελαττώνει τη συγκολητικότητα των αιμοπεταλίων και αναστέλλει την παραγωγή του TNF-a. Χρησιμοποιείται στην περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια. Πρέπει να αποφεύγεται σε αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή αρρυθμία ή έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στη μεσοθεραπεία χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της τοπικής κυκλοφορίας σε συνδυασμό με λιπολυτικά συστατικά (Samlaska, Winfield ,1994).

Βουφλομεδίλη

Η υδροχλωρική βουφλομεδίλη είναι ένα αγγειοδιασταλτικό που χρησιμοποιείται σε περιφερικές αγγειοπάθειες και στην ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια. Μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές, κεφαλαλγία, ίλιγγο, φαρμακευτικό εξάνθημα και κνησμό. Χρησιμοποιείται στη μεσοθεραπεία σε πυκνότητα 1% για τη βελτίωση της τοπικής κυκλοφορίας σε συνδυασμό με λιπολυτικά συστατικά. Συνδυαζόμενο με βιοτίνη 10mg/ml και δεξπανθενόλη 250mg/ml χρησιμοποιείται στη διάχυτη αλωπεκία (Clissold  et al , 1987).

Tiratricol

Μεταβολίτης της τριιωδοθυρονίνης με μικρότερη δραστικότητα. 

Χρησιμοποιήθηκε ως συμπλήρωμα διατροφής για την απώλεια σωματικού βάρους. Το 1999 το FDΑ συνέστησε την αποφυγή χρήσης προϊόντων που περιείχαν την ουσία, αφού καταγράφηκαν πολλές περιπτώσεις ασθενών που παρουσίασαν κόπωση, μεγάλη απώλεια βάρους και διαρροϊκό σύνδρομο και σε ορισμένες περιπτώσεις έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στη μεσοθεραπεία δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες, ίσως εξαιτίας της πολύ μικρής δόσης με την οποία χρησιμοποιείται ως λιπολυτικό (700-1400μgr) (Anonymous, 2000).

Υαλουρονιδάση

Κεκαθαρμένο ένζυμο ζωικής προέλευσης, δρα τροποποιώντας τη διαπερατότητα της θεμέλιας ουσίας μέσω της υδρόλυσης του υαλουρονικού οξέος. Ελαττώνει προσωρινά το ιξώδες της θεμέλιας ουσίας και διευκολύνει τη διάχυση υγρών μέσα στους ιστούς. Η φυσιολογική δομή επανέρχεται σε 24-48 ώρες μετά τη χορήγηση. Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της ιστικής καταστροφής κατά την εξαγγείωση ενδοφλέβια χορηγούμενων φαρμάκων. Υπάρχει κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων και αναφυλαξίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τοπικές λοιμώξεις (Watson,1993).

Υλικά που χρησιμοποιούνται για την ανανέωση του δέρματος, την αντιμετώπιση της φωτογήρανσης, των ρυτίδων και λεπτών γραμμών

Tα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ανανέωση του δέρματος, την αντιμετώπιση της φωτογύρανσης, των ρυτίδων και των λεπτών γραμμών είναι τα παρακάτω:

 • Βιταμίνες,
 • ιχνοστοιχεία,
 • υαλουρονικό οξύ,
 • γλυκολικό οξύ,
 • ρετινοϊκό οξύ,
 • L-καρνιτίνη,
 • υοχιμβίνη,
 • 17-β-οιστραδιόλη,
 • α-λιποϊκό οξύ,
 • GAG (γλυκοζαμινογλυκάνες),
 • DMAE (διμεθυλαμινοαιθανόλη),
 • thymomodulin.

Υαλουρονικό (ΗΑ)

Απλό στη δομή βιοπολυμερές, αποτελούμενο από γραμμικές, μη διακλαδισμένες δισακχαριδικές ομάδες γλυκουρονικού οξέος και Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης. Χαρακτηριστική ιδιότητά του είναι η σύνδεση μέσω υδρογονικών δεσμών με νερό. Ένα (1) gr HA μπορεί να συγκρατήσει μέχρι και 6lt νερού. Στο δέρμα αποτελεί μέσο μεταφοράς πρωτεϊνών και μεταβολιτών στα μεσοκυττάρια διαστήματα, διευκολύνει τη μετανάστευση των επιθηλιακών κυττάρων, προστατεύει από μηχανικές και χημικές κακώσεις και συγκρατεί νερό. Με την ηλικία και την επίδραση εξωγενών παραγόντων αποδομείται και καταστρέφεται. Με τη μεσοθεραπεία επανεισάγουμε υαλουρονικό οξύ στις περιοχές που έχει καταστραφεί.

Χρησιμοποιείται σε διαταραχές που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση, στην πρωτοπαθή ανεπάρκεια των ωοθηκών, σε μεταστατικά ορμονοεξαρτώμενα νεοπλάσματα. Φαίνεται ότι επάγει τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και την παραγωγή κολλαγόνου και επεμβαίνει στο μεταβολισμό των γλυκοζαμινογλυκανών. Αποτελεί συστατικό των διαλυμάτων του "Meso-Lift" σε πυκνότητα 0,1%, εναλλασσόμενο με βιταμίνη C και υαλουρονικό οξύ. Αντενδείκνυται σε γυναίκες < των 40 ετών, σε κύηση, θηλασμό, Ca μαστού, ηπατοπάθεια, θρομβοφλεβίτιδα.

Γλυκοζαμινογλυκάνες

Αποτελούνται από θειική χονδροϊτίνη, 4-6-θειική δερματάνη, θειική κερατάνη, θειική ηπαράνη. Συνδέουν μεταξύ τους πρωτεΐνες και κολλαγόνο στη θεμέλιο ουσία, συνδέονται και κατακρατούν νερό. Επάγουν την παραγωγή κολλαγόνου και σταθεροποιούν τη δομή του. Χρησιμοποιούνται στο γερασμένο και χαλαρό δέρμα, στις ραβδώσεις και στις ρυτίδες.

Ασκορβικό οξύ

Η βιταμίνη C είναι βασικός παράγοντας της υδροξυλίωσης της λυσίνης και της προλίνης, αμινοξέων απαραίτητων στη σύνθεση και τη λειτουργία του κολλαγόνου. Σε καλλιέργειες κυττάρων αυξάνει τους ινοβλάστες που συνθέτουν κολλαγόνο.  Επεμβαίνει στη λειτουργία αρκετών ενζύμων, στη σύνθεση της καρνιτίνης και της νοραδρεναλίνης, στο μεταβολισμό του φυλλικού οξέος, της ισταμίνης, της φαινυλαλανίνης, της τρυπτοφάνης και της τυροσίνης. Έχει αντιοξειδωτική δράση και επάγει την απορρόφηση σιδήρου από το πεπτικό. Στη μεσοθεραπεία χρησιμοποιείται στην ανανέωση του δέρματος και τη θεραπεία των ραβδώσεων. Χορηγείται σε πυκνότητα 222mg/ml.

Θύμος

Ο θύμος αδένας ελέγχει την ανάπτυξη των Τ-λεμφοκυττάρων παίζοντας κεντρικό ρόλο στην κυτταρική ανοσία και τη ρύθμιση της ανοσοαπάντησης. Η thymomodulin, μερικώς καθαρμένο εκχύλισμα θύμου μόσχου έχει χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση αυτοάνοσων παθήσεων, ανοσοανεπαρκειών, λοιμώξεων και νεοπλασμάτων. Χρησιμοποιείται στη μεσοθεραπεία σε πυκνότητα 25mg/ml για την αντιμετώπιση της φωτογήρανσης. Προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση της είναι η πιθανή μολυσματικότητα και η απουσία τεκμηρίωσης αποτελεσματικότητας. Συνδυάζεται με α-λιποϊκό οξύ, αντιοξειδωτικό παράγοντα και διμεθυλαμινοαιθανόλη, πρόδρομη ουσία της χολίνης - ακετυλοχολίνης, στην αντιμετώπιση του γερασμένου δέρματος

Πιρακετάμη

Φάρμακο που πιθανά ενισχύει την μνήμη και άλλες διανοητικές λειτουργίες με άγνωστο μηχανισμό. Δρα στους μετασυναπτικούς υποδοχείς του γλουταμινικού οξέος, που είναι ο κύριος νευροδιαβιβαστής των οδών που είναι υπεύθυνες για τη δραστηριότητα της μνήμης στο επίπεδο του ιπποκάμπου. Ασκεί προστατευτική δράση στον εγκεφαλικό φλοιό στην υποξία, αναστέλλει τη συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων και ελαττώνει τη γλοιότητα του αίματος σε μεγάλες δόσεις βελτιώνοντας την περιφερική μικροκυκλοφορία (Ricci  et al,2004).

Ginko biloba

Χρησιμοποιείται το εκχύλισμα των αποξηραμένων φύλλων του δένδρου Ginko biloba. Στη Γερμανία αποτελεί το συχνότερο συνταγογραφούμενο προϊόν για διαταραχές της μνήμης και των ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών. Τα φύλλα περιέχουν αμινοξέα, φλαβονοειδή και τερπενοειδή. Ανταγωνίζεται τον PAF ελαττώνοντας τη συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων, καθώς και την παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος προκαλώντας αρτηριακή αγγειοδιαστολή και ελάττωση της γλοιότητας του αίματος. Επηρεάζει το μεταβολισμό των νευροδιαβιβαστών. Στη μεσοθεραπεία χρησιμοποιείται σε συνταγές λιπόλυσης (Mahady, 2001).

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες και ο ρόλος τους στη μεσοθεραπεία

OΙ ΑΝΤΙOΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΣOΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με την πρόoδo της φαρμακευτικής και τη συνακόλoυθη αύξηση της εμπειρίας πάνω στη δράση πoλλών φαρμακευτικών oυσιών, τα φαρμακευτικά κoκτέιλ απέκτησαν διακριτή θέση στη μεσoθεραπεία. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα σε αυτά τα κoκτέιλ φαίνεται πως αρχίζoυν να κερδίζoυν oι αντιoξειδωτικές oυσίες, ειδικά όσo γίνεται κατανoητή η βιoλoγική δράση των ελεύθερων ριζών oξυγόνoυ.

Διαδικασία Οξείδωσης

Η διαδικασία oξείδωσης είναι η βασική διαδικασία παραγωγής ενέργειας τoυ oργανισμoύ. Κατά την αέναη αυτή διαδικασία, μέσω της oξυγoνoεξαρτώμενης μεταβoλικής αλυσίδας παράγoνται, σχεδόν σε όλες τις κυτταρικές μoνάδες, κάπoιες ασταθείς μικρoμoριακές ενώσεις πoυ απoκαλoύνται ελεύθερες ρίζες (reactive oxygen species - ROS ή και reactive nitrogen species - RNS). 

Σε κυτταρικό επίπεδo, oι δoμές παραγωγής (κύριας παραγωγής, γιατί υπάρχει και η πιθανότατα μικρότερης σημασίας, δευτερεύoυσα παραγωγή ελεύθερων ριζών), είναι τα μιτoχόνδρια και η κυτταρική μεμβράνη. Η διαδικασία παραγωγής των ROS - RNS oνoμάζεται αντίδραση Fenton, αν και δεν πρόκειται ακριβώς για μία μόνo αντίδραση.

Πώς παράγονται oι ελεύθερες ρίζες

Σύμφωνα με την «αντίδραση Fenton», oι συνεχείς ενσωματώσεις από μόριo σε μόριo των βασικών συστατικών της oξειδωτικής διαδικασίας, δηλαδή τoυ oξυγόνoυ (O2) και τoυ αζώτoυ (Ν), κoστίζoυν την απώλεια ενός ηλεκτρoνίoυ (e) από κάθε ένα μόριo τριβής. Έτσι πρoκύπτoυν oι μικρoμoριακές ενώσεις πoυ περιέχoυν oξυγόνo ή άζωτo στερoύμενα ενός e, και πoυ διασχίζoυν βλαπτoντας ή/και καταστρέφoντας τις ιστικές κυτταρικές δoμές, αναζητώντας τo e πoυ στερoύνται. Αυτές oι μικρoμoριακές ενώσεις είναι oι ελεύθερες ρίζες oξυγόνoυ/αζώτoυ. Παράγoνται στη διαδικασία καύσης, δηλαδή στην κυριότερη μεταβoλική διαδικασία όλων των εμβίων όντων, των φυτών συμπεριλαμβανoμένων. Επoμένως παράγoνται σχεδόν πάντα. __Πρoκύπτoυν ως μεταβoλικό υπόλειμμα (υπόλειμμα καυσίμων) και χαρακτηριστικά στα μιτoχόνδρια τo 3% έως 10% τoυ πρoσφερόμενoυ πρoς μεταβoλική καύση O2 ή/και Ν θα ενσωματωθεί τελικά σε ελεύθερες ρίζες. Εκτός από αυτή την oδό παραγωγής, μία, όχι μικρότερης σημασίας, διαδικασία παραγωγής είναι και μέσω της απάντησης σε εξωγενή βλαπτικά ερεθίσματα, π.χ. επί λoιμώξεων. Φαίνεται πως σε αυτή την περίπτωση o βιoλoγικός πρooρισμός των ελεύθερων ριζών είναι η καταστρoφή τoυ εισβoλέα, αν και η αυξημένη μεταβoλική υπερδραστηριότητα επί κάπoιας λoιμώξεως δικαιoλoγεί από μόνη της την υπερπαραγωγή ROS και RNS. Εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία να τoνιστεί ότι ναι μεν υπάρχει o πρoαναφερθείς βιoλoγικός στόχoς αυξημένης παραγωγής ελεύθερων ριζών επί λoιμώξεως, όταν όμως τo βλαπτικό ερέθισμα είναι μη λoιμώδες (π.χ. επίδραση UV ακτινoβoλίας - κάπνισμα - μικρoμoριακές ενώσεις από ατμoσφαιρική ρύπανση κ.ά.), τότε η επίσης παρατηρoύμενη υπερπαραγωγή ROS και RNS πoλλαπλασιάζει τις βλαπτικές επιδράσεις τoυ εξωγενoύς παράγoντα σε τέτoιo βαθμό, ώστε να θεωρείται ότι oι ελεύθερες ρίζες είναι o κύριoς τρόπoς άσκησης επιβλαβoύς δράσης από τoυς παράγoντες αυτoύς.

Δράση των ελεύθερων ριζών

Με βάση λoιπόν τις μέχρι τώρα γνώσεις φαίνεται ότι oι ελεύθερες ρίζες επιτελoύν ένα συνεχές καταστρoφικό έργo στoν oργανισμό. Υπάρχει όμως και επωφελής βιoλoγική δράση των ελεύθερων ριζών.

Έτσι η καταστρoφή λoιμωδών εισβoλέων (όπως πρoαναφέρθηκε), η ρύθμιση τoυ τόνoυ των αγγείων (μέσω τoυ συστήματoς c-GMP των μυϊκών ινιδίων τoυ τoιχώματoς των αγγείων), η κάθαρση/απoτoξίνωση τoυ συστήματoς τoυ κυτoχρώματoς Ρ450 και η ρύθμιση τoυ μυϊκoύ τόνoυ, είναι μάλλoν επιθυμητές/επωφελείς βιoλoγικές δράσεις των ελεύθερων ριζών.

Υπάρχει λoιπόν μία ισoρρoπία επωφελoύς/βλαπτικoύ τρόπoυ δράσης των ROS και RNS.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στόχoι της βλαπτικής βιoλoγικής δράσης είναι τα πoλυακόρεστα λιπαρά oξέα (και πρoεξαρχόντως τα λιπίδια τoυ «σάντoυιτς» της κυτταρικής μεμβράνης), αρκετές πρωτεϊνικές δoμές (όπως π.χ. τo κoλλαγόνo και η ελαστίνη τoυ χoρίoυ), αλλά και τo DNA όπoυ oι διασχίζoυσες τo κύτταρo ελεύθερες ρίζες πρoκαλoύν τεμαχισμό της αλυσίδας, τρoπoπoίηση των βάσεων και σχάση της δεoξυριβόζης.

Στo μεγάλo κατάλoγo των νoσoγόνων καταστάσεων, όπoυ κύριo ρόλo παίζoυν oι ελεύθερες ρίζες, μπoρεί κανείς να εντoπίσει τις εξής: άσθμα, καρκινoγένεση, καρδιαγγειακές παθήσεις, καταρράκτη, τύφλωση, σακχαρώδη διαβήτη, ηπατoπάθειες, φλεγμoνώδεις εντερoπάθειες, περιoδoντίτιδα κ.ά. 

Ξεχωριστή θέση για τoυς Δερματoλόγoυς καταλαμβάνει στoν κατάλoγo αυτό, η γήρανση τoυ δέρματoς. Η συνoλική ζημία πoυ oδηγεί στη σύνθετη εικόνα πoυ oνoμάζεται γηρασμένo δέρμα, συσσωρεύεται μέσω των ελεύθερων ριζών. Oι γνωστoί παράγoντες πρόκλησης/επιδείνωσης της γήρανσης (UV ακτινoβoλία, μόλυνση ατμόσφαιρας, εισπνεόμενες και τρoφικές τoξίνες, κάπνισμα, ακτίνες Χ, stress, αϋπνία, κακή δίαιτα) φαίνεται ότι oδηγoύν στo γηρασμένo δέρμα μέσω της διαρκoύς συσσώρευσης ελεύθερων ριζών, όταν η ισoρρoπία επωφελoύς/βλαπτικoύ τρόπoυ δράσης αυτών (πoυ πρoαναφέρθηκε) διαταραχθεί (Fisher et al, 2002).

Αντιoξειδωτικες Ουσίες

Η σημαντική αυτή ισoρρoπία επωφελoύς/βλαπτικoύ τρόπoυ δράσης των ελεύθερων ριζών, ως υλικά αντιρρόπησης των ROS και RNS διαθέτει τις αντιoξειδωτικές oυσίες (reduction/oxidation agents - REDOX).

Τρόπoι εφoδιασμoύ τoυ oργανισμoύ με αυτά τα υλικά ισoρρoπίας είναι δύo: Η ενδoγενής πηγή παραγωγής και o εξωγενής εφoδιασμός. Με την πάρoδo της ηλικίας η ενδoγενής πηγή (η ικανότητα αντιρρόπησης των ελεύθερων ριζών) μειώνεται και αντίστoιχα αυξάνει η ανάγκη εξωγενoύς χoρήγησης (Briganti, Picardo, 2003).

Τρόπoς δράσης των αντιoξειδωτικών ουσιών

Oι αντιoξειδωτικές oυσίες «πρoσφέρoυν» τo e για σύζευξη με την κενή θέση τoυ μoρίoυ O2 ή Ν των ελεύθερων ριζών, πoυ έτσι παύoυν την καταστρεπτική για τoυς ιστoύς αναζήτηση τoυ ελλείπoντoς ηλεκτρoνίoυ. Έτσι πρoκύπτει (μάλλoν αβλαβώς για τoν oργανισμό) εξoυδετέρωση των ελεύθερων ριζών. 

Επιπλέoν, oι αντιoξειδωτικές oυσίες ασκoύν και συμπληρωματικές επωφελείς δράσεις, πoυ δεν είναι απόλυτα σίγoυρo ότι πρoκύπτoυν όλες μέσω της πρoαναφερθείσας διαδικασίας εξoυδετέρωσης. 

Επανερχόμενoι εδώ στην πoλύπτυχη και εξελισσόμενη κυτταρική δυσλειτoυργία πoυ oνoμάζεται γήρανση τoυ δέρματoς, πρέπει να τoνίσoυμε ότι αυτή συμβαίνει όταν ανεπαρκεί η αντιoξειδωτική δράση των REDOX. Έτσι oι ελεύθερες ρίζες δεσμευόμενες στo κoλλαγόνo τo oδηγoύν σε επανασύνθεση με διαφoρετική διάταξη των πρωτεϊνών (cross linking). Ενσωματoύμενες στην κυτταρική μεμβράνη oδηγoύν/ πρoκαλoύν την απελευθέρωση βλαπτικών ενζύμων με την καχεξία-νέκρωση των κυττάρων τόσo τoυ χoρίoυ όσo και των κερατινoκυττάρων, ενώ εξάλλoυ μέσω της συνεχoύς πρoσβoλής τoυ DNA πιθανότατα θέτoυν σε κίνηση τo μηχανισμό κακoήθoυς εξαλλαγής των κυττάρων αυτών. 

Περαιτέρω, σημαντικά πειραματικά δεδoμένα συνηγoρoύν για την έναρξη ενός φαύλoυ κύκλoυ αυτoτρoφoδoτoύμενης απελευθέρωσης ελεύθερων ριζών μέσω ενεργoπoίησης τoυ NFKB (παράγoντας μεταγραφής), τoυ ΑΡ-1 και της διαρκoύς γλυκoζυλίωσης των πρωτεϊνών των δoμικών στoιχείων τoυ δέρματoς. Συγκεκριμένα λoιπόν στo δέρμα, αυτή τη σύνθετη, διαιωνιζόμενη καταστρoφή πρoσπαθoύν να αναστείλoυν και εν μέρει να ανατάξoυν τα αντιoξειδωτικά (Briganti , Picardo , 2003).

Ενδoγενή αντιoξειδωτικά

Τo α-λιπoϊκό oξύ, oι αναστoλείς NADPH αδενoσίνης (απoκινίνες), oι καταλάσες (CAT) και η GPX-υπερoξειδάση της γλoυταθειόνης, είναι τα κυριότερα αντιoξειδωτικά μόρια με ξεχωριστό κυτταρικό επίπεδo δράσης τo κάθε ένα. Μία oυσία πoυ η μελέτη της αντιoξειδωτικής της δράσης ίσως διαφωτίσει πoλλά άγνωστα σημεία της διαδικασίας oξείδωσης είναι η μελατoνίνη. Έχει παρατηρηθεί ότι η δράση της είναι ανάλoγη της ιστικής της συγκέντρωσης και πιθανόν υπάρχει μία «oυδός» επωφελoύς δράσης, καθώς και ανώτατo όριo αυτής. Έτσι σε πoλύ χαμηλές δράσεις είναι ανενεργός, ενώ σε πoλύ υψηλές ίσως είναι εξαιρετικά βλαπτική. 

Γενικά, η μελέτη τoυ τρόπoυ δράσης των ενδoγενών αντιoξειδωτικών είναι συνεχώς εξελισσόμενη, διότι είναι πoλύ δύσκoλα πρoσδιoριζόμενoς in vivo.

Εξωγενώς χoρηγoύμενα αντιoξειδωτικά

Αντίθετα με τα ενδoγενή αντιoξειδωτικά, υπάρχει μία σχετικά περισσότερo εκτεταμένη γνώση των εξωγενώς χoρηγoυμένων αντιoξειδωτικών, με τις βιταμίνες Α, C, Ε, τα μεταλλικά ιχνoστoιχεία (σελήνιo, ψευδάργυρoς, χαλκός, μαγγάνιo, σίδηρoς - κυρίως στις χηλικές τoυς ενώσεις), καθώς και τις φυτικές ενώσεις καρoτινoειδή (50 είδη), φλαβoνoειδή, ινδόλες και ισoκυανικά να είναι τα περισσότερo μελετημένα από αυτά. Μία άλλη σημαντική oμάδα είναι τα λεγόμενα επιβoηθητικά μόρια, πoυ επαυξάνoυν την αντιoξειδωτική δραστηριότητα των REDOX. Αυτή η oμάδα επίσης εμπλoυτίζεται διαρκώς. Τo EDTA, τo κιτρικό και τo πυρoυβικό oξύ, oι βενζoκινόνες, τo συνένζυμo Q10 είναι μερικά από αυτά, ενώ αρκετά φάρμακα (πoυ αρχικά είχαν ή/και έχoυν ακόμη ένδειξη για άλλες παθήσεις) μπoρεί να έχoυν παρόμoια δράση, π.χ. η αλλoπoυρινόλη, η πεντoξυφυλλίνη κ.ά. Και εδώ η ιστική συγκέντρωση μπoρεί να παίζει ρόλo παρόμoιo με αυτή της μελατoνίνης. 

Πρoαναφέρθηκε ήδη ότι η ισoρρoπία ROS/RNS και REDOX σταδιακά διαταράσσεται, με πρoφανή την ανάγκη ενίσχυσης των δευτέρων. Έτσι η ηλικία (ελάττωση ενδoγενών αντιoξειδωτικών) καθώς και τo κάπνισμα, η έκθεση στoν ήλιo, oι διάφoρες λoιμώξεις, σχεδόν όλες oι χρόνιες παθήσεις, τo ψυχικό stress και η αϋπνία (υπερκαταλάλωση ενδoγενών REDOX) είναι καταστάσεις πoυ καθιστoύν επιτακτική την ανάγκη χoρήγησης εξωγενών αντιoξειδωτικών. Φαίνεται όμως ότι η συστηματική χoρήγησή τoυς δεν είναι ικανή να εφoδιάσει με απoτελεσματικής δράσης επίπεδα συγκέντρωσης τo δέρμα. Έτσι πρoκύπτει η ανάγκη τoπικής χoρήγησης. Ιδανική θα ήταν σε μoρφή κρέμας ή άλλες τoπικές φαρμακoτεχνικές μoρφές. Όμως πρέπει να επισημανθεί η ανάγκη συγχoρήγησης πoλλών διαφoρετικών μoρίων REDOX, διότι η απλή χoρήγηση μόνo κάπoιων εξ αυτών, π.χ. μόνo βιταμίνης C ή μόνo βιταμίνης Ε, πρακτικά oυδέν απoτέλεσμα επιφέρει. O συνδυασμός αρκετών διαφoρετικών αντιoξειδωτικών μoρίων φαίνεται ότι μπoρεί να παρέχει απoτελεσματική εξoυδετέρωση των ROS/RNS. 

Δεδoμένoυ, λoιπόν, ότι τα μόρια αυτά είναι άλλα υδρόφιλα και άλλα λιπόφιλα, είναι εμφανές ότι η ταυτόχρoνη διείσδυσή τoυς με μoρφή κρέμας - γαλακτώματoς - αλoιφής κ.λπ., είναι σχεδόν αδύνατη. Έτσι η ικανoπoιητική τoπική ενίσχυση τoυ δέρματoς με αντιoξειδωτικές oυσίες φαίνεται ότι μπoρεί να επιτελεσθεί μόνo με ενέσιμη μέθoδo, με στόχo τo χόριo. Αυτό τo κενό χoρήγησης φαίνεται ότι μπoρεί να καλύψει μόνo η μεσoθεραπεία (Rubino et al, 2005).

Αντιoξειδωτικες ουσίες και μεσoθεραπεία

Υπάρχoυν κάπoιoι κανόνες εφαρμoγής πoυ φαίνεται ότι βελτιστoπoιoύν αυτή την ενίσχυση τoυ δέρματoς, μέσω της μεσoθεραπείας:

Α) O συνδυασμός ταυτόχρoνης χoρήγησης REDOX (πoλλών διαφoρετικών αντιoξειδωτικών μoρίων).

Β) Η διήθηση μέχρι τo χόριo.

Γ) Η εγγύς χρoνικά διήθηση με υαλoυρoνικό oξύ μη συζευγμένης μoρφής και χαμηλής σχετικά συγκέντρωσης. 

Τo μόριo τoυ υαλoυρoνικoύ oξέoς ως αρκετά υδρόφιλo, σχηματίζει «μία δεξαμενή» όπoυ ακoλoύθως τα ενιέμενα REDOX μπoρoύν να κατανεμηθoύν σχετικά oμoιoμερώς, πρoσφέρoντας την ευεργετική αντιoξειδωτική-αντιγηραντική δράση τoυς. 

Δ) Πρέπει να πρoηγείται επαρκής αντισηψία, με χλωρεξιδίνη κατά πρoτίμηση. Η επαρκής αντισηψία τoπικά, καθώς και η χoρήγηση υαλoυρoνικoύ oξέoς - REDOX, φαίνεται ότι μειώνει κατά πoλύ τις υπαρκτές πιθανότητες μόλυνσης κυρίως από χαμηλής λoιμoγόνoυ δράσης μυκoβακτηρίδια, πoυ άλλως μπoρεί να είναι απειλητικές (Nagore et al, 2001 ; Cooksey et al, 2004).

Επίσης τα χoρηγoύμενα REDOX πρέπει να χoρηγoύνται σε κλινικά δoκιμασμένες συγκεντρώσεις και όχι με αυθαίρετη μη δoκιμασμένη υπερφόρτωση. Διαφoρετικά, τα απoτελέσματα μπoρεί να είναι oλέθρια (Violon 1997).

Το παλμικό φως στην ανάπλαση του δέρματος

Το παλμικό φως στην ανάπλαση του δέρματος

ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΦΩΣ

INTENSE PULSED LIGHT  IPL

Καθώς γέρναμε, το δέρμα περνάει από ποικίλες φυσικές και περιβαλλοντολογικές  αλλαγές. Δέχεται ερεθίσματα και αντιδρά για την προστασία του. Αυτές οι αντιδράσεις είναι άλλοτε εμφανείς  και άλλοτε όχι.  Οι εμφανείς αντιδράσεις  φαίνονται διαφορετικές στα μάτια του κάθε ανθρώπου.

Αυτές που είναι αντικειμενικά ενοχλητικές είναι :

Το μέλασμα (πανάδες)

Οι εφηλίδες (φακίδες)

Οι ρυτίδες

Η χαλάρωση

Οι τελαγγειεκτασείες

Τα σημάδια εκ γεννετής

Οι διευρυμένοι πόροι

To φωτογηρασμένο δέρμα που συνήθως παρουσιάζει όλα τα παραπάνω αλλά και έλλειψη ελαστικότητας και απαλότητας

Η τεχνολογία του έντονου παλμικού φωτός βασίστηκε στην εκπομπή παλμών φωτός υψηλής έντασης που δεν είναι laser, για να διαπεράσει το δέρμα με στόχο την ανάπλαση του.

Το έντονο παλμικό φως δίνει τα οφέλη ενός laser, ενός χημικού πηλιγκ ή ενός αλλού μέσου ανάπλασης χωρίς τα μειονεκτήματα τους.

Oι θεραπείες με έντονο παλμικό φως κατατάσσονται στις μη επεμβατικές μεθόδους αναζωογόνησης ενώ τα laser μπορεί να είναι αλλά επεμβατικά και αλλά όχι. Έτσι ανάλογα με το τι αποτελέσματα προσδοκούμε και πόσο ρίσκο θέλουμε να πάρουμε, διαλέγουμε και την αντίστοιχη μέθοδο.

Αναλυτικότερα:

Οι επεμβατικές θεραπείες ανάπλασης μπορούν να δώσουν μεγάλη διάφορα στις βαθιές ρυτίδες, αλλά υπάρχει κίνδυνος πολλών επιπλοκών (όπως ένα ελεγχόμενο έγκαυμα) που συνοδεύεται από: πρήξιμο, σχηματισμός κρούστας, αιμορραγία, ερύθημα, απολέπιση, ενόχληση και κίνδυνος μακροχρόνιας υπέρμελαχρωσης ή υπομελαχρωσης και σχηματισμός ουλών.

Αντίθετα οι μη επεμβατικές θεραπείες δεν παράγουν τα ίδια εντυπωσιακά αποτελέσματα αλλά δεν έχουν τις παρενέργειες των επεμβατικών.

Τα πλεονεκτήματα των ipl έναντι των laser είναι :

Ο ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης καθώς το άτομο μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες αμέσως μετά τη θεραπεία, διότι δεν υπάρχει η διαδικασία της επούλωσης.

Σε αντίθεση με τα laser δρα στο δέρμα από μέσα. Οι περισσότεροι υποψήφιοι δεν θέλουν το ¨κόκκινο πρόσωπο¨ που είναι αποτέλεσμα των lasers και μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες.

H θεραπεία εφαρμόζεται σε όλο το πρόσωπο και όχι μόνο τοπικά σε ένα σημείο.

Ο κίνδυνος παρενεργειών είναι πολύ μικρότερος

Οι θεραπείες δίνουν μια σταδιακή φυσική βελτίωση

Τα λέιζερ εκπέμπουν σε ένα μήκος κύματος ενώ αντίθετα το έντονο παλμικό φως εκπέμπει πολλά μήκη κύματος και απορροφάται από πολλά συστατικά του δέρματος όπως μελανίνη, αιμογλοβινη και νερό.

Είναι ως επί το πλείστον ανώδυνο

Οι θεραπείες έντονου παλμικού φωτός εφαρμόζονται:

Στο πρόσωπο

Στο λαιμό

Στο στήθος (ντεκολτέ)

Στα χέρια

Και σε περιοχές όπου παρουσιάζονται οι παραπάνω αλλοιώσεις.

Οι εφαρμογές κυμαίνονται από 4 έως 6 επισκέψεις με μεσοδιαστήματα τριών εβδομάδων περίπου.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. Χρωματικές αλλοιώσεις

2. Αγγειακές αλλοιώσεις

3. Αλλοιώσεις κολλαγόνου και ελάτινης

Συγκεκριμένα:

1. Στις Xρωματικές αλλοιώσεις όπως :

Το μέλασμα: που είναι καφέ κηλίδες συνήθως στο πρόσωπο

Τις εφηλίδες: καφέ ή μαύρες επίπεδες κηλίδες

Τις γεροντικές κηλίδες: Σκουρό χρωμα, σημάδια μεγαλύτερου μεγέθους.

Και τα σημάδια εκ γεννετής.

ΑΙΤΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ

Η μελανίνη είναι χρωστική ουσία των μελανικυτταρων τα οποία είναι δενδριτικα κυτταρα,νευρικής προελεύσεως(σαν χταπόδι), βρίσκονται στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας (1 μελανοκύτταρο προς 10 βασικοκύτταρα), διεγείρονται από τις υπεριώδεις ακτίνες, και απλώνονται πάνω από τον πυρήνα των κύτταρων για την προστασία του.

Aυτές οι περιοχές του δέρματος περιέχουν ειδικά υψηλές συγκεντρώσεις μελανίνης  που οφείλεται:

Στο μεν μέλασμα στην έκθεση στον ήλιο (συνήθως καλοκαίρι), στη εγκυμοσύνη λόγω ορμονών (και έχει την εικόνα της μάσκας) και στα αντισυλληπτικά χάπια. Εμφανίζεται σε ενήλικα άτομα (παρειές, πλάγια της μύτης, άνω χείλος κ.α) και σε ηλικίες 20 έως 45. Συχνοτερα σε γυναίκες με σκούρο δέρμα αλλά και σε άντρες.

Στις εφηλίδες οφείλεται επίσης στην έκθεση στον ήλιο, συναντάται συνήθως σε ανοιχτούς τύπους δέρματος. Παρουσιάζεται αυξημένη μελαχρωση της βασικής στιβάδας από μια υπερδραστηριότητα των μελανοκυττάρων.

Στις γεροντικές κηλίδες οφείλεται επίσης στην έκθεση στον ήλιο αλλά και στην συγκράτηση τον προϊόντων του μεταβολισμού των οξειδωμένων κύτταρων μέσα στην επιδερμίδα. Εμφανίζονται σε άτομα ώριμης ηλικίας σε όλους τους τύπους δέρματος και τα όρια τους είναι ασαφή. Παρουσιάζεται επιμήκυνση των μεσοθηλεων διαστημάτων της επιδερμίδας και μελαχρωση της με αυξημένο ή φυσιολογικό αριθμό μελανοκυττάρων. Συνήθως παρατηρείται και ορισμένος βαθμός ελαττωσης και διεύρυνσης των τριχοειδών του χορίου.

Και τέλος στα σημάδια εκ γεννετής που παρουσιάζεται άνιση κατανομή της μελανίνης.

Οι δυσχρωμίες ποικίλουν σε μέγεθος, μορφή και βάθος. Μερικές έχουν το κεφάλι μιας καρφίτσας και άλλες μπορεί να καταλαμβάνουν ολόκληρο  χέρι σε ευδιάκριτες ή μη περιοχές. Μπορεί να είναι ανάγλυφες ή μη και αποτελούν μια κοσμητική παρά μια ιατρική ανησυχία. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις όπως μερικοί σπίλοι , ή ηλιακές κηλίδες που η αφαίρεση τους κρίνεται ιατρικά απαραίτητη.

2. Στις Αγγειακές αλλοιώσεις όπως :

ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ Ή ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΙΣ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΕΣ Η' ΤΕΛΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ(spider veins)

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ

ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ

ΕΡΥΘΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΌ ΡΟΔΟΧΡΟΥ ΝΟΣΟ

ΑΙΤΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ

Οι Ευρυαγγειες:

Είναι διασταλμένα τριχοειδή του δέρματος. Η διεύρυνση του αυλού των τριχοειδών τα καθιστά ορατά κάτω από την επιδερμίδα. Βρίσκονται συνήθως στο πρόσωπο και στα πόδια και εμφανίζονται από παράγοντες όπως η ορθοστασία, η κληρονομικότητα, σε περιόδους ορμονικών ανακατατάξεων κατά την εφηβεία, την εγκυμοσύνη και την κλιμακτήριο. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν  το βάρος, η προδιάθεση του δέρματος όταν εκτίθεται στον ήλιο και οι διατροφικές συνήθειες.

Τα Αιμαγγειώματα:

Είναι καλοήθη ογκίδια που αποτελούνται  από πολλά αιμοφόρα αγγεία και παρουσιάζουν έντονη υπεραιμία είναι συνήθως συγγενή, μερικά φεύγουν μόνα τους και αλλά παραμένουν. Η αιτία είναι άγνωστη και χαρακτηρίζονται ως ακίνδυνα.

3. Στις Αλλοιώσεις κολλαγόνου και ελάστινης όπως :

Οι Ρυτίδες (όχι βαθιές,fine lines)

Χαλάρωση

Ούλες ακμής

Μετεγχειρητικές ούλες

Μετατραυματικες ούλες

Εγκαύματα

AITΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗΣ

Η ηλικία, η κληρονομικότητα, ο ήλιος, ,η διατροφή, οι κακές συνήθειες (όπως το κάπνισμα και το αλκοόλ), το άγχος, και τα φάρμακα αποτελούν τις κύριες αιτίες αλλοίωσης του κολλαγόνου και της ελαστινης. Όλα τα παραπάνω οφείλονται στην ανακατάταξη των ορμονών και στη δημιουργία Ελευθερών ριζών. Ο ήλιος κάνει τόσο μεγάλη ζημία που οι αλλοιώσεις του δέρματος να οφείλονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό που φτάνει το 90% σε αυτόν και όχι στη φυσιολογική γήρανση.

Το κολλαγόνο είναι το κυριότερο συστατικό του χορίου , αποτελεί το75 - 80% του βάρους του μετά από αφαίρεση του νερού και βρίσκεται με τη μορφή ινών τα οποία διατάσσονται με τη μορφή δεματίων (μακαρόνια). Στο εν τω βάθει χόριο οι κολλαγόνες ίνες είναι παράλληλες με την επιφάνεια ενώ στο θηλωδες είναι λιγότερο οργανωμένες. Υπάρχει το διαλυτό και το αδιάλυτο κολλαγόνο. Το διαλυτό σε σχέση με το αδιάλυτο απορροφά εύκολα υγρασία και φουσκώνει δίνοντας στον ιστό ελαστικότητα. Με το πέρασμα του χρόνου, η ποσότητα του διαλυτού κολλαγόνου μειώνεται. Έτσι έχουμε απώλεια της ελαστικότητας και ρυτίδες. Εξαιτίας αυτού επίσης μειώνεται η αγγειώδη και η θερμορύθμιση.

Η ελάτινη βρίσκεται και αυτή στο κυρίως δέρμα και βρίσκεται σε ποσοστό μόνο 2.7%. Η απώλεια της δημιουργεί χαλάρωση και ραβδώσεις. Μετά τα 30 μειώνεται αξιοσημείωτα (ενώ το κολλαγόνο όχι τόσο) και έτσι μειώνεται η σταθερότητα του δέρματος στους μορφασμούς, χάνει την ελαστικότητα του και εμφανίζεται ρυτιδωμένο.

Επίσης έχουμε συρρίκνωση των ινοβλαστων (μπορούμε να πούμε ότι κοιμούνται και με το έντονο παλμικό φως διεγείρονται). Είναι κύτταρα του χορίου, απαραίτητα για τη σύνθεση του και την παραγωγή του κολλαγόνου και της ελάτινης.

ΦΑΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Το φάσμα του έντονου παλμικού φωτός μπορεί να  κυμαίνεται στην ορατή και κοντινή υπέρυθρη ζώνη από 400nm περίπου έως 1200nm περίπου. (σχήμα με το φάσμα ακτινοβολίας ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ για σύγκριση με τα διάφορα είδη των laser) Το φως διαβιβάζεται μέσω ενός μικρού ομαλού γυάλινου άκρου το οποίο τοποθετείται πάνω στο δέρμα.

 

I.P.L. L.A.S.E.R

 

 

Πολυχρωματικό (φάσμα Φωτός)                                               Μονοχρωματικό

 

Μη σύμφωνο (η φάση των                                                        (ένα μήκος κύματος)

 

κυμάτων δεν είναι σταθερή                                                       Σύμφωνο (η φάση των κι-

 

Μη εστιασμένο φως                                                                μάτων είναι σταθερή)

 

Εστιασμένο φως

 

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΩΣ (σχημα) (κάθε ιστός έχει διαφορετική συμπεριφορά σε ακτινοβολία του ίδιου μήκους κύματος. Στους ανομοιογενείς ιστούς, όταν η ακτινοβολία πέσει στο δέρμα ανακλάται, διαπερνά το στόχο, διαχέεται (σκεδάζετε) και απορροφάται.

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (σχήμα) κάθε ουσίας εξαρτάται από το μήκος κύματος του φωτός (ΟΠΟΤΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ IPL ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΟΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ)

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΦΕΡΜΟΛΥΣΗΣ

Η ενέργεια του φωτός που διεισδύει στο δέρμα θα διαπεραστεί, θα σκεδαστεί ή θα απορροφηθεί αυξάνοντας τη θερμοκρασία στο συγκεκριμένο στόχο. Έτσι γίνεται:

Eπιλεκτική καταστροφή του στόχου χωρίς να βλάπτεται ο περιβάλλων ιστός.

Θεραπεία χρωματικών αλλοιώσεων

Η ενέργεια του έντονου παλμικού φωτός απορροφάται μόνο από την ανεπιθύμητη μελανίνη και καταστρέφεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αμέσως μετά τη θεραπεία, η μελανίνη έχει διασκορπιστεί χωρίς να θίξει τον περιβάλλοντα ιστό. Τις εβδομάδες μετά τη θεραπεία τα μόρια της μελανίνης ελαχιστοποιούνται μέσω της φαγοκύτωσης και απορροφώνται από το σώμα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ αγγειακών αλλοιώσεων

530,570ΝΜ

Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι παλμοί του φωτός στοχεύουν στην αιμογλοβινη. Η αιμογλοβινη είναι χρωστική ουσία των ερυθροκυτταρων πλούσια σε σίδηρο που μεταφέρει οξυγόνο από τους ιστούς στους πνεύμονες .Με τους παλμούς φωτός, θερμαίνεται το ορατό αιμοφόρο αγγείο. Αυτή η θερμική απορρόφηση προκαλεί μια θερμοπηξία των αγγείων και μια σταδιακή απορρόφηση από τον οργανισμό. Ενδείκνυται για αγγεία διαμέτρου έως ένα mm.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ αλλοιώσεων κολλαγόνου και ελαστίνης

Οι παλμοί του φωτός στοχεύουν στους ινοβλαστες και στις πρωτεϊνες του (κολλαγόνο και ελαστινη). Προκαλείται αύξηση της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα τη διέγερση του κυτταρικού μεταβολισμού, τη διέγερση των ινοβλαστών και τη μερική μετουσίωση των πρωτεϊνών αυτών. Αυξάνεται η ποσότητα του διαλυτού κολλαγόνου και από υδαρές γίνεται πιο πυκνό. Έτσι οι ρυτίδες και οι ουλές γεμίζουν από κολλαγόνο και λειαίνονται.

(Η ενεργοποίηση των ινοβλαστων γίνεται σε θερμοκρασία 52-58Co για χρόνο 50ms και μήκη κύματος για μεγάλο βάθος διείσδυσης).

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ (σχημα πριν και μετα)

Σχηματισμός νέου κολλαγόνου ταυτόχρονα στο θηλώδες και εν τω βάθει χόριο και αύξηση στον αριθμό  των ινοβλαστων. Οι δέσμες κολλαγόνου γίνονται πιο παχιές, πιο συμπαγείς και διασκορπίζονται χωρίς ομογενοποιήση. Η κατάθεση του κολλαγόνου παρατηρείται πιο έντονη στο θηλωδες χόριο.

Όσον αφορά τις ραβδώσεις:Οι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη τους είναι ανεπαρκώς κατανοητοί. Θεωρείται ότι η καταστροφή του κολλαγόνου πυροδοτεί μια φλεγμονώδη απάντηση που έχει ως αποτέλεσμα την συρρικνώσει των ελαστικών ινών με απώλεια της συνέχειας του δέρματος. Αυτή η διαδικασία είναι όμοια  με την επούλωση της μετεγχειρητικής  πληγής .

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση έντονου παλμικού Φώτος μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη.

Έτσι η υποχρέωση των ραβδώσεων μπορεί να βελτιωθεί με φάσμα φωτός από 290nm έως 400nm.Αυτή η βελτίωση μπορεί να ενισχυθεί σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές μεθόδους που βοηθούν στην αναδιαμόρφωση του κολλαγόνου. Η κατάσταση και διατήρηση της χρώσης ποικίλει και μπορεί να εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως ο φωτοτυπος του δέρματος, η περιοχή και ο τύπος και η ηλικία της ουλής.

Παρόλα αυτά γίνονται συνεχώς δοκιμές σε εκατοντάδες ασθενείς και το έντονο παλμικό φως συνεχώς εξελίσσεται.

Όσον αφορά την ακμή το έντονο παλμικό φως μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός από τους παράγοντες της. Με πολύ χαμηλό μήκος κύματος (γύρω στα 400nm) έχουμε αύξηση της παραγωγής των πορφυρινων τα οποία είναι ένζυμα φωτοευαίσθητα. Αυτά τα ένζυμα είναι ο εχθρός του κορινοβακτηριδίου της ακμής.

Τέλος έρευνες απέδειξαν ότι βελτιώνει τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, σε περιπτώσεις ποικιλοδερμιας, σμηγματοροικης υπερκερατωσης και μείωσης του χρόνου επούλωσης μετά από θεραπεία επεμβατικής μεθόδου ανάπλασης .

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φάσμα Φώτος: 510 nm έως 1200 nm.

Το μήκος κύματος δείχνει πόσο βαθιά φτάνει η ακτινοβολία στους διάφορους ιστούς.

Αναλυτικότερα:

Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος, τόσο μεγαλύτερη είσαι η διείσδυση. Πρέπει να υπάρχει ευρύ φάσμα φωτός έτσι ώστε να φτάνει σε πολλά επίπεδα και να καταστρέφει τις εκάστοτε αλλοιώσεις. Όπως π.χ. υπάρχουν αγγεία σε διάφορα βάθη

Έτσι βλέπουμε ότι: πολλά μήκη κύματος = πολλά επίπεδα δράσης. Η φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική όταν φτάνει την επιφάνεια του δέρματος.

Ένταση: είναι η πυκνότητα της ενέργειας  που κατανέμεται ανά τετραγωνικό εκατοστό. Κυμαίνεται από  10 j/cm2 έως 45 j/cm2 περίπου . Από τη στιγμή που το μήκος κύματος  ορίζει το βάθος διείσδυσης, με το επίπεδο θερμότητας που παράγεται στη μελανίνη, στο αίμα και στους ιστούς, η διανομή της έντασης είναι εξαιρετικά σημαντική. Η απορρόφηση της μελανίνης, της αιμογλοβινης και του νερού, καθώς και το βάθος διείσδυσης ποικίλουν σε όλο το φάσμα φωτός. Τέλος η ένταση μπορεί να αυξάνεται από θεραπεία σε θεραπεία έτσι ώστε να αυξηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα

Διάρκεια παλμού: Είναι η χρονική διάρκεια που εκπέμπεται ο παλμός. Μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά ο κάθε παλμός. Κυμαίνεται από 6ms -26ms.

Διάρκεια παύσης ή χρόνος καθυστερήσης: είναι ο χρόνος μεταξύ δυο παλμών. Ο χρόνος παύσης κυμαίνεται από 5ms -60ms.

Με αυτό το  χρόνο δίνεται η ευκαιρία στο δέρμα  να χαλαρώσει και έτσι  αποφεύγεται η υπερθέρμανση του και μειώνεται ο κίνδυνος εγκαύματος. Όμως ο χρόνος παύσης πρέπει να είναι μικρότερος από το χρόνο που χρειάζεται ο ιστός να κρυώσει, έτσι ώστε να διατηρείται μια θερμοκρασία, η οποία να αυξάνεται προοδευτικά  με τους επόμενους διαδοχικούς παλμούς. Για τα περισσότερα δέρματα είναι ιδανικός μικρός χρόνος παύσης.

Όσο πιο λευκό είναι ένα δέρμα τόσο πιο μικρός πρέπει να είναι ο χρόνος παύσης. Το σκούρο δέρμα απορροφά περισσότερη ενέργεια και αυξάνει πιο εύκολα τη θερμοκρασία. Έτσι εδώ ο χρόνος μεταξύ των παλμών πρέπει να είναι αρκετός.

Αριθμός των παλμών: Καθορίζει τον τρόπο κατανομής της ενέργειας. Κυμαίνεται από 2 έως 3.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. Άτομα που έχουν εκτεθεί σε φυσικό ή τεχνητό φως τον τελευταίο μήνα ή που πρόκειται να εκτεθούν τον ερχόμενο μήνα ή και κρέμες αυτομαυρίσματος

2. Εγκυμοσύνη

3. Φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία (oracular) και γενικά φάρμακα που η έκθεση σε αυτές τις ακτινοβολίες αντενδείκνυται)

4. Ιστορικό χηλοειδούς ούλης

5. Ιστορικό έρπει smilax που δεν έχει δεχθεί θεραπεία

6. Διαβήτης

7. Νεοπλασία ή φλεγμονή

8. Ύποπτες αλλοιώσεις στην ακτινοβολούμενη περιοχή

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Μεγάλη δόση ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσει θερμική ζημία στο δέρμα με αποτέλεσμα υπερτροφία ή ατροφία ή και υπέρ ή υποχρέωση.

Προστασία με ειδικά γυαλιά που προστατεύουν από τα εκπεμπόμενα μήκη κύματος. Χωρίς αυτά, το μάτι μπορεί να προσβληθεί από άμεση εκπομπή ή και έμμεση (δηλ. αντανάκλαση σε κάποια επιφάνεια)

Ακόμη και αν φοριούνται τα ειδικά γυαλιά , ποτέ δεν κοιτάζουμε τη δέσμη φωτός από την κεφαλή

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικό αναισθητικό (όχι meal) 30 λεπτά πριν τη θεραπεία και να αφαιρεθεί καλά πριν την εφαρμογή.

μετά τη θεραπεία εφαρμόζεται τοπικό κορτικοστερεοειδές και ο ασθενής επαναλαμβάνει 2 φορές το επόμενο 24ωρο.

Προ και μετά της θεραπείας είναι απαραίτητη αντηλιακή και ενυδατική φροντίδα

Σχεδόν πάντα παρουσιάζεται ερύθημα και οίδημα που φεύγει τις επόμενες ώρες

Άτομα με πανάδες παρουσιάζουν μια επιφανειακή κρουστά μετά τη θεραπεία που φεύγει σε 5 με 10 μέρες .

Άτομα με τελεαγγειεκτασειες και δυσχρωμίες παρουσιάζουν μια ήπια αποφλοίωση και μια αίσθηση τραβήγματος του δέρματος που και αυτό εξαφανίζεται.

 Αντιγόνη Κρικέλη - Αισθητικός

ΦΥΤΟ-ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ

Με την είσοδο της γυναίκας στην εμμηνόπαυση συμβαίνουν διάφορες διαταραχές που προκαλούν τη μείωση και τη λέπτυνση του δέρματος, την ατροφία και τη μείωση της ελαστικότητας του. Επίσης παρατηρείται εντονότερη εμφάνιση ρυτίδων, αφυδάτωση , ξηρότητα, υπερτρίχωση στο άνω χείλος και απώλεια των τριχών στο κέντρο της κεφαλής. Οι διαταραχές αυτές συμβαίνουν κυρίως λόγω της μείωσης της οιστραδιόλης, του κυριότερου οιστρογόνου στον γυναικείο οργανισμό, λόγω παύσης της λειτουργίας των ωοθηκών. Τα οιστρογόνα είναι αυτά που προστατεύουν το δέρμα από τη γήρανση. Έτσι αυτή η ανεπάρκεια οιστρογόνων και κυρίως οιστραδιόλης επηρεάζει την παραγωγή κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέος από τους ινοβλάστες οπότε και το δέρμα αφυδατώνεται.

Οι ορμόνες γνωρίζουμε ότι παράγονται από τους ενδοκρινείς αδένες για να ‘ταξιδέψουν’ με το αίμα και να επιδράσουν σε διάφορα όργανα στόχους, που διαθέτουν υποδοχείς, συγκεκριμένους για συγκεκριμένες ορμόνες. Όταν αυτές ενώνονται με τους συγκεκριμένους υποδοχείς, δίνουν το έναυσμα για την επίδραση πάνω στους ανεπιθύμητους ιστούς. Για παράδειγμα η εστραδιόλη παράγεται από τις ωοθήκες και με την κυκλοφορία του αίματος μπορεί να επιδράσει στη μήτρα ή τις ωοθήκες. Αυτοί όμως οι υποδοχείς δεν είναι τόσο εξειδικευμένοι ώστε να μη μπορεί να προσκολληθεί κάποια άλλη ουσία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η ένωση του οιστρογόνου με τον υποδοχέα θα έχει θετική επίδραση στο όργανο-στόχο. Τα φυτοοιστρογόνα δρουν είτε σαν αδύναμα οιστρογόνα είτε σαν πρόδρομες ουσίες που επηρεάζουν την οιστρογονική δράση του οργανισμού.

Μπορούν να ενωθούν στους ιστούς και να έχουν θετικά αποτελέσματα, δηλαδή προ-οιστρογονικά ή αρνητικά αποτελέσματα, δηλαδή αντι-οιστρογονικά. Το πώς θα επηρεάσουν ένα όργανο στόχο εξαρτάται αρχικά από την ποσότητα των οιστρογόνων που ήδη παράγει ο οργανισμός μας και από το πόσο κορεσμένα είναι τα σημεία υποδοχής τους. Στην εμμηνόπαυση για παράδειγμα τα επίπεδα των οιστρογόνων είναι πολύ χαμηλά και έτσι αυτοί οι κενοί υποδοχείς μπορούν να ‘γεμίσουν’ από τα φυτοοιστρογόνα, που έχουν όμως ασθενή οιστρογονική δράση σε σύγκριση με τα φυσικά οιστρογόνα. Έτσι εδώ η δράση των φυτοοιστρογόνων είναι προ-οιστρογονική. Σε περίπτωση όμως που τα επίπεδα τους είναι υψηλά, όπως σε περίπτωση γυναικών με προ-εμμηνορυσιακό σύνδρομο, τα φυτοοιστρογόνα ανταγωνίζονται τα ήδη υπάρχοντα και προσκολλώνται αυτά στους υποδοχείς, μειώνοντας τη συνολική δραστηριότητα των οιστρογόνων, γιατί έχουν μικρότερη επίδραση.

Τα φυτοοιστρογόνα εγείρουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των αισθητικών μέσα από την τεχνολογία που τον τελευταίο καιρό έχει εμπλουτίσει την καλλυντική μας περιποίηση. Η λέξη φυτοοιστρογόνα χαρακτηρίζει τις ουσίες κάποιων φυτών, περισσότερων από 300 διαφορετικά είδη, που μπορούν να επηρεάζουν την ορμονική λειτουργία του οργανισμού. Η λειτουργία τους μοιάζει πολύ με τα οιστρογόνα του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά δεν είναι όμοια σε σύσταση με αυτά. Επίσης η οιστρογονική τους δραστηριότητα αντιστοιχεί στο 1/100 μέχρι 1/1000 της οιστραδιόλης.

Σε πειράματα που έγιναν σε ποντίκια με το φυτοοιστρογόνο γενιστείνη παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγής υαλουρωνικού οξέος και συνεπώς ενυδάτωσης του δέρματος και πάχυνσης της κερατίνης στιβάδας. Στους ινοβλάστες παρατηρήθηκε και αυξημένη παραγωγή κολλαγόνου από το συγκεκριμένο φυτοοιστρογόνο. Οι ουσίες αυτές προστατεύουν το δέρμα μέσω μείωσης της αποδομής του κολλαγόνου του δέρματος. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι τα φυτοοιστρογόνα γενικά και κυρίως οι ισοφλαβόνες έχουν μεγάλη αντιοξειδωτική δράση. Για παράδειγμα μέσα από μελέτες αποδείχτηκε ο προστατευτικός ρόλος της γενιστείνης στην εμφάνιση καρκινωμάτων στο παχύ έντερο, την ουροδόχο κύστη, το ήπαρ και τον προστάτη.

Χιλιάδες φυτά περιέχουν φυτοοιστρογόνα, όπως τα red clover, licorice, flaxseeds, black cohosh, alfalfa και τα φασόλια σόγιας. Αυτά τα φυτά έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλά χρόνια για τη ρύθμιση των ορμονών και τον έλεγχο της γονιμότητας, ενώ αντίστοιχη συμπεριφορά όσον αφορά την κατανάλωση αυτών από τα ζώα έχει παρατηρηθεί με σκοπfotolia_372969_xsό την αύξηση της γονιμότητας τους. Για παράδειγμα πρόβατα που βοσκούν πολύ red clover γίνονται προσωρινά μη γόνιμα.

Τα περισσότερα είναι μη στεροειδικά, ενώ άλλα περιέχουν μικρή ποσότητα στεροειδών που ταιριάζουν με αυτά του σώματός μας.

Στεροειδικά φυτοοιστρογόνα σε μικρές ποσότητες περιέχονται σε φυτά όπως το french bean, τα κουκούτσια ροδιού, μήλου, τη γλυκίριζα, το ρύζι και το date palm, εκχυλίσματα σόγιας, μούρων, λυκίσκου, σπόρων λιναριού και ερυθρών σταφυλιών.

Τα περισσότερα μη στεροειδικά φυτοιστρογόνα ανήκουν στα phenolics, δηλαδή στις φαινόλες, τις φλαβανόλες, ισοφλαβόνες, τις lignans και τις coumestans που βρίσκονται σε πολλές φυτικές πηγές. Από αυτά οι ισοφλαβόνες περιέχονται σε μεγάλες ποσότητες στα όσπρια, όπως τα φασόλια και τη σόγια.

Επομένως εκτός από τις θέσεις προσκόλλησης των φυτοοιστρογόνων η δραστηριότητά τους επηρεάζεται επίσης από το χρονικό διάστημα που είναι προσκολλημένα στον υποδοχέα, το χρονικό διάστημα που αυτά χρειάζονται για να διασπασθούν και να απομακρυνθούν από την κυκλοφορία του αίματος και τον τρόπο που επηρεάζουν την ποσότητα των οιστρογόνων συνολικά.

Γενικά χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική θεραπεία με σκοπό την ορμονική υποκατάσταση μιας διαταραχής και την αντιμετώπιση συμπτωμάτων μετεμηνοπαυσιακού συνδρόμου και αγγειοκινητικών διαταραχών όπως την οστεοπόρωση και τις καρδιαγγειακές διαταραχές. Επομένως αυτές οι ουσίες μπορούν να ωφελήσουν τον γυναικείο οργανισμό και να τον τροφοδοτήσουν με υποκατάστατα οιστρογόνων των οποίων η παραγωγή μειώνεται σταδιακά κατά την εμμηνόπαυση και κατά συνέπεια να συμβάλουν δραστικά στη διατήρηση της νεότητας του γυναικείου δέρματος.

Σίγουρα μπορούν να γίνουν περισσότερες μελέτες, αλλά με τις μέχρι τώρα πληροφορίες θεωρείται αρκετά ασφαλή μέθοδο για την επίδραση στην ορμονική δραστηριότητα.

Κατά το παρελθόν η ευρωπαϊκή κοινότητα κρίνοντας ως ύποπτες διάφορες ουσίες, που περιέχονται από τρόφιμα και φυτοφάρμακα έως καλλυντικά, όπως τα φυτοοιστρογόνα και ονομάζοντας τες «ενδοκρινικούς διαταράκτες» εξαιτίας της πιθανότητας να έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία, όπως διαταραχές στη συμπεριφορά, αναπαραγωγικές ανωμαλίες και καρκίνο έθεσε μια σειρά μελετών και ενημέρωσης του κοινού. Αυτές τις ουσίες τις ονόμασε ‘διαταράκτες’ γιατί μπορούν να μιμούνται τη δράση μιας φυσικά παραγόμενης ορμόνης, να αναστέλλουν τη δράση της στους υποδοχείς των κυττάρων και να επηρεάζουν τη σύνθεση, τη μεταφορά, το μεταβολισμό και την απέκκριση ορμονών αλλοιώνοντας έτσι τις συγκεντρώσεις των φυσικών ορμονών.

Για παράδειγμα το Δεκέμβριο του 1996 οργανώθηκε στο Weybridge Ευρωπαική συνάντηση πρακτικής εργασίας για την επίδραση των ενδοκρινικών διαταρακτών στην υγεία του ανθρώπου και στην άγρια πανίδα, όπου περισσότεροι από 70 επιστήμονες και διαμορφωτές πολιτικής από διάφορες χώρες και όχι μόνο της ΕΕ κατέληξαν μεταξύ άλλων ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες ίσως ενοχοποιούνται για την αύξηση της συχνότητας του καρκίνου των όρχεων και τη μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα που σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να είναι πραγματική. Δυστυχώς σε αυτή τη μελέτη δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες για την γυναικεία αναπαραγωγικότητα. Αλλά για αυτή συστάθηκε διαφορετική επιτροπή.

Εν τέλει από τις μελέτες της ΕΕ αποδείχτηκε ότι οι φυσικές ορμόνες των φυτών, τα λεγόμενα φυτοοιστρογόνα, έχουν καταδείξει επωφελείς επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου , όπως την πρόληψη της οστεοπόρωσης και ορισμένων μορφών καρκίνου, ενώ πιστεύεται ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ικανός να αποδομεί με ευκολία και να απεκκρίνει τις φυσικές αυτές ουσίες. Αυτό σημαίνει επομένως ότι παραμένουν για ελάχιστο χρονικό διάστημα στον οργανισμό και δε δρουν συσσωρευτικά στους ιστούς, όπως συμβαίνει με άλλες ανθρωπογενείς ουσίες, ενδέχεται όμως να υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με μεταβολές στον τρόπο ζωής και με μεταβολές διαιτητικών και καταναλωτικών συνηθειών, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη πρόσληψη τροφών που περιέχουν φυτοοιστρογόνα.

Πολύ σημαντική είναι η σχέση δόσεως- απεκκρίσεως. Γι αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση καλλυντικών με φυτοοιστρογόνα, καθώς υπάρχει πιθανότητα να προσλαμβάνουν τα άτομα αυτά, επιπλέον, άμεσα ή έμμεσα κατάλοιπα συνθετικών ορμονών στα τρόφιμα ή στα αποχετευτικά λύματα, όπως αυτά που εντοπίστηκαν στις 30 Απριλίου του 1999 στο βόειο κρέας.

ΡΟΚΚΑ ΠΕΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΗΓΕΣ : www.dermaline.gr

http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scv/index_en.html

Αντιγήρανση

Είναι η πιο κοινή λέξη ανάμεσα στους κύκλους που ασχολούνται με την ομορφιά. Όλες οι μελέτες και οι έρευνες της τελευταίας πενταετίας από τα διασημότερα πανεπιστήμια του κόσμου αφορούν  στο θέμα αντιγήρανση. Κι ενώ ερευνητές, γιατροί, βιολόγοι και τεχνοκράτες ψάχνουν εναγωνίως το ελιξίριο της νεότητας, εμείς επωφελούμαστε από τα προϊόντα της τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας και της κοσμητολογίας και φτιάχνουμε τις δικές μας συνταγές.

Η σύγχρονη αισθητική έχει να επιδείξει πολλά όπλα εναντίον του χρόνου. Μηχανήματα, καλλυντικά και τα χέρια μας.

ΣΤΟΧΟΙ κατά σειρά προτεραιότητας εναντίον της φθοράς του χρόνου.

1. Βελτίωση της επιφάνειας του δέρματος.

2. Υποστήριξη του υποδέρματος

3. Σταθεροποίηση του οβάλ

4. Γέμισμα των ρυτίδων

ΠΡΩΤΟΣ στόχος λοιπόν η βελτίωση της επιφάνειας του δέρματος. Ποτέ ένα θαμπό δέρμα δεν μπορεί να έχει θετική εικόνα για ένα πρόσωπο.

Δουλεύουμε συστηματικά απολεπίζοντας το δέρμα, ώστε να εμπεδωθεί η λάμψη. Αυτό γίνεται με τα peeling. AHA και BHA είναι ο πιο εύκολος και ανώδυνος τρόπος για μια ήπια και αποτελεσματική και αόρατη απολέπιση. Τα phytopeeling είναι σαφώς πιο δραστικά από τα AHA’s κάνοντας μια ελαφριά εως μέτρια, αλλά και επιλεκτικά πιο βαθειά απολέπιση. Η μέθοδος με τους μικροκρυστάλλους από οξείδιο του αργιλίου είναι και αυτή  μια αποτελεσματική απολέπιση. Η βιταμίνη Α σε μορφή ρετινοϊκού οξέος κάνει μια βαθιά ορατή απολέπιση. Όλες οι παραπάνω μέθοδοι ανάπλασης της επιφανειακής στοιβάδας του δέρματος, είναι επεμβατικές και ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τον αισθητικό, διότι παρουσιάζονται τακτικά  ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Ο χρόνος που εφαρμόζονται είναι αυστηρά στη διάρκεια του χειμώνα και συγκεκριμένα για τη χώρα μας, τα peeling δουλεύονται  από το Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο

Έχοντας κατακτήσει τη λάμψη, προχωράμε στον

ΔΕΥΤΕΡΟ στόχο, που έχει να κάνει με την βελτίωση της ποιότητας του δέρματος. Η ενυδάτωση είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα, για ένα υγιές και νεανικό δέρμα. Η αντιοξείδωση επίσης είναι σημαντική για την φωτεινότητα και την λάμψη του δέρματος καθώς και για την αντιμετώπιση των ελευθέρων ριζών στο επίπεδο του δέρματος. Σημαντική είναι και η φροντίδα  που έχει να κάνει με τη θρέψη του δέρματος χρησιμοποιώντας  απαραίτητα θρεπτικά στοιχειά. Στην καμπίνα μας υπάρχουν αναρίθμητες περιποιήσεις για την κάλυψη όλων των παραπάνω αναγκών.

ΤΡΙΤΟΣ στόχος, κεφαλαιώδους σημασίας για μια νεανική εμφάνιση, είναι η ανόρθωση και σταθεροποίηση του οβάλ του προσώπου. Πηγαίνοντας κόντρα στη βαρύτητα, που θέλει τις γραμμές του προσώπου μας να βαίνουν καθοδικά, εμείς ανεβάζουμε τις γραμμές μας προς τα πάνω, χρησιμοποιώντας ρεύματα και την ενέργεια από τα χέρια μας. Τα μικρορεύματα είναι η καλύτερη επιλογή. Συνιστώνται 10 και πάνω επισκέψεις, κοντά η μια στην άλλη γι αρχή. Τα μικρορεύματα μπορούν να εφαρμοσθούν κάθε μέρα. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις.

Τα παρεμβαλλόμενα ή διασταυρούμενα ρεύματα, είναι επίσης πολύ καλά για επιδερμική σύσφιξη. Μπορούν και αυτά να εφαρμοσθούν καθημερινά. Μπορούν να συνδυασθούν με τα μικρορεύματα εναλλάξ μαζί (πρώτα τα μεν, μετά τα δε).

Η μέθοδος μασάζ rejouvance έχει παρόμοια αποτελέσματα με τα μικρορεύματα. Ο συνδυασμός και των δυο κάνει θαύματα στην ανόρθωση του προσώπου. Πολλές κοντινές επισκέψεις εμπεδώνουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ στόχος είναι το γέμισμα των ρυτίδων ώστε να μειωθεί το βάθος τους. Γίνεται με υαλουρονικό οξύ και με προϊόντα που περιέχουν πολυπεπτίδια, φυτοοιστρογόνα, ισοφλαβόνες κ.α. __Το υαλουρονικό παραμένει το πιο δημοφιλές γέμισμα. Εφαρμόζεται με μεσοθεραπεία, ενέσιμη και μη. Η ενέσιμη αφορά τους γιατρούς. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Τώρα κυκλοφορούν πιστολιά μ’ ενεσούλες που απευθύνονται σε αισθητικούς. Για την συγκεκριμένη μέθοδο δεν έχω ακόμα άποψη, αλλά πιστεύω ότι η επιτυχία της έχει να κάνει με την ποιότητα του ενέσιμου υλικού και με την εμπειρία του αισθητικού που την εφαρμόζει. Πιστεύω όμως ότι είναι μια μέθοδος που μελλοντικά θα προστεθεί στο οπλοστάσιό μας.

Η μη ενέσιμη μεσοθεραπεία εφαρμόζεται με γαλβανικό συνεχές ρεύμα και με υπερήχους. Η διείσδυση του προϊόντος είναι ικανοποιητική, αλλά απαιτεί πολλές συνεδρίες.

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των σημείων γήρανσης σ ένα πρόσωπο, απαιτεί τον συνδυασμό όλων των παραπάνω μεθόδων. Ο αισθητικός αξιολογεί το περιστατικό και ανάλογα επιλέγει το σχήμα που θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο δέρμα.

Ιδανικός συνδυασμός, πολύ ασφαλής και  που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση είναι η εφαρμογή οξέων μαζί με μια  ενυδάτωση με τη χρήση γαλβανικού, ακολουθούν τα μικρορεύματα και το γέμισμα ρυτίδων με υαλουρονικό οξύ και υπέρηχο. Είναι συνταγή που ταιριάζει σε όλους με καλά αποτελέσματα. Απαιτείται υπομονή και πολλές επαναλήψεις. Το βέβαιο είναι ότι θα διατηρήσουμε ένα νεανικό λαμπερό και τονωμένο πρόσωπο, που δεν θα έχει ανάγκη αισθητικής χειρουργικής επέμβασης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αυτό που θα δώσουμε έμφαση είναι η συντήρηση στο σπίτι. Ο καλός καθαρισμός είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για μια σωστή περιποίηση του δέρματος. Προτείνουμε γαλάκτωμα ή κρέμα καθαρισμού, μαζί με μια τονωτική λοσιόν με αντιγηραντική δράση. Καλό είναι να υπάρχει και ένα υγρό ξεπλυνόμενο σαπούνι, με όξινη δράση, για χρήση μια ή δυο φορές την εβδομάδα. Κι ένα peeling καλό είναι να υπάρχει για αραιή χρήση.

Τα προϊόντα που προστατεύουν το δέρμα, όπως η κρέμα ημέρας και η αντιηλιακή, εφαρμόζονται κάθε πρωί, απαραίτητα χειμώνα, καλοκαίρι.

Τα προϊόντα αγωγής πρέπει να είναι επιλεγμένα από τον αισθητικό με προσοχή και περίσκεψη. Στοχεύουν στην ενυδάτωση, την θρέψη, την ανόρθωση και την λάμψη.

Οξέα φρούτων για το βράδυ, για λάμψη πάνω σε καθαρό δέρμα. ΟΡΟΣ συσφικτικός αντιρυτιδικός, πάνω από τα οξέα. ΚΡΕΜΑ αντιρυτιδική πάνω από τον ορό. ΟΡΟΣ και ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ για την περιοχή των ματιών και των χειλιών. Συνιστάται η εναλλαγή προϊόντων όπως η χρήση αντιρυτιδικού λαδιού κατά τους χειμωνιάτικους μήνες, η αντικατάσταση της κρέμας με πομάδα, η προσθήκη μασκών, άλλοτε κρεμομασκών, άλλοτε με βάση τον άργιλο. Οι λάσπες σε μορφή μάσκας  έχουν αναζωογονητικό αποτέλεσμα για το γερασμένο δέρμα.

Πάνω από την κρέμα ημέρας μπορεί να εφαρμόζεται ένα προϊόν αγωγής με χρώμα. Είναι μακιγιάζ,font-de-teint, δηλαδή, με ιδιότητες αντιρυτιδικές.

Η περιποίηση και προστασία της ραχιαίας επιφάνειας των χεριών επιβάλλεται, γιατί τα χέρια υφίστανται την μεγαλύτερη φθορά, οπότε χρειάζονται και ειδική περιποίηση. Μπορούμε να κάνουμε ότι και στο πρόσωπο. Οι κρέμες χεριών που κυκλοφορούν απευθύνονται σε χέρια μεγάλης ηλικίας, είναι πολύ καλά προϊόντα, με παράγοντες αντιγήρανσης, λεύκανσης, σύσφιξης κ.α.

Συντήρηση στο εργαστήριο αισθητικής συνιστάται με αναμνηστικές συνεδρίες ανά μήνα, και μια φορά το χρόνο κάνουμε μια επανάληψη από 10 και πάνω συνεδρίες για να κρατάμε το αποτέλεσμα.

Τα μηχανήματα με τις νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα αυτά που λειτουργούν με ραδιοσυχνότητες (RF), δεν έχουν αρκετό χρόνο λειτουργίας, ώστε να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα, οπότε ας μην είμαστε βιαστικοί. Ας περιμένουμε, μέχρι να έχουμε fit back. Όσον αφορά στη δεοντολογία μας, η επιλογή των μεθόδων που επιλεγούμε, θα πρέπει να έχει σαν προτεραιότητα, την διασφάλιση της διατήρησης της υγειάς και της ακεραιότητας των πελατών μας. Αυτή η ευθύνη είναι δική μας. Η ευθύνη των πελατών μας είναι η εμπιστοσύνη τους προς εμάς.

Ραδιοσυχνότητες - Η νέα τεχνολογία αιχμής στον τομέα της αισθητικής

 

Ως ακτινοβολία Ραδιοσυχνοτήτων (RF radiation) ορίζεται η μετάδοση μη ιοντίζουσας ενέργειας  στο χώρο με τη μορφή εναλλασσόμενου ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Οι πηγές παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων που εφαρμόζονται για ιατρικούς σκοπούς λειτουργούν κατά κανόνα σε συχνότητες μεταξύ 2MHz και 100GHz του φάσματος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι ραδιοσυχνότητες εντάσσονται επιστημονικά ως μη ιοντίζουσα ακτινοβολία δεδομένης της χαμηλής ενεργειακής ισχύος τους που δεν μπορεί να προκαλέσει ιοντισμό ατόμων ή μορίων. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν προκαλούν γενετικές βλάβες, γενετική μετάλλαξη και σε καμία περίπτωση η έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων δεν σχετίζεται με αθροιστικά φαινόμενα.

Εν αντιθέσει με άλλες μορφές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προκαλούν επιφανειακά αποτελέσματα, όπου η εφαρμογή θερμότητας εστιάζεται κυρίως στις ανώτερες στοιβάδες του δέρματος, οι ραδιοσυχνότητες επιτυγχάνουν μεγαλύτερη διείσδυση στο σώμα και απορροφώνται από τις εν τω βάθει στοιβάδες με πιο ήπια αίσθηση θερμότητας. Αυτό καθιστά τις θεραπείες πιο αποτελεσματικές, πιο ανώδυνες και το χρόνο αποθεραπείας του ασθενούς αισθητά μικρότερο. Οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων εκπέμπουν ραδιοκύματα μέσω ηλεκτροδίων, προκαλώντας  τριβή, αυξάνοντας την θερμοκρασία του ιστού. Λόγω του οξέως ορίου θερμοκρασίας που δημιουργείται μεταξύ του υπό θεραπείαν ιστού και εκείνου που τον περιβάλλει, οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων προσφέρουν εφαρμογή υψηλής ακρίβειας και χειρισμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ

Διόρθωση Όρασης: κατά την επέμβαση εφαρμόζονται ραδιοσυχνότητες για την αποκατάσταση του κερατοειδούς και κατ’ επέκταση της όρασης.

Καρκίνος ήπατος: σαν εναλλακτική λύση της ανοιχτής επέμβασης, οι γιατροί μπορούν να εφαρμόσουν ραδιοσυχνότητες στους ηπατικούς όγκου θερμαίνοντας τους σε θερμοκρασία άνω των 100°C, καταστρέφοντας με αυτό τον τρόπο τα καρκινικά κύτταρα.

Καρδιακές αρρυθμίες: χρησιμοποιούνται ειδικοί καθετήρες για την μεταγωγή στον καρδιακό μυϊκό ιστό ραδιοσυχνοτήτων με στόχο την νέκρωση των κυττάρων που προκαλούν την διαταραχή. 

Κοσμητική χειρουργική: συστήματα που βασίζονται σε ραδιοσυχνότητες, σχεδιασμένα για θεραπείες δέρματος στην πλαστική χειρουργική και δερματολογία, μπορούν να προκαλέσουν σύσφιξη και αναδόμηση του δέρματος μεταβάλλοντας την δομή του πλέγματος κολλαγόνου. 

Η εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην περίπτωση του συνδετικού ιστού,  προκαλώντας θερμική συστολή του κολλαγόνου, που αποτελεί το βασικό δομικό στοιχείο του, αυξάνοντας την παραγωγή του από τους ινοβλάστες καθώς και την αναδόμησή του.

ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Το κολλαγόνο απαντάται στους ιστούς ως τριπλή έλικα με δεσμούς υδρογόνου να σταθεροποιούν τις πεπτιδικές αλυσίδες. Η θερμική αστάθεια των συγκεκριμένων δεσμών έχει μελετηθεί. Με θέρμανση άνω των 60οC , οι ίνες κολλαγόνου υπόκεινται σε αλλαγή φάσης από μια οργανωμένη ημικρυσταλλική μορφή σε μορφή λιγότερο οργανωμένου πλέγματος . Η σχέση θερμοκρασίας – χρόνου  κατά την οποία επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα μετουσίωσης του κολλαγόνου (εμφανές από την γραμμική συστολή του), φαίνεται στο διάγραμμα 1. Όπως φαίνεται από το σχήμα, όταν επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός μετουσίωσης σε οποιαδήποτε θερμοκρασία, περαιτέρω χρονική διάρκεια εφαρμογής  δεν επιφέρει επιπλέον αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει και με περεταίρω αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό που ισχύει είναι ότι υψηλότερη θερμοκρασία επιτυγχάνει ταχύτερα μέγιστο βαθμό μετουσίωσης όπως επίσης και ότι χαμηλότερη θερμοκρασία εφαρμογής χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για  να επιτευχθούν τα ίδια αποτελέσματα. 

Η δυνατότητα επίτευξης βέλτιστου αποτελέσματος εξαρτάται από 1) τον τύπο του ιστού ( πυκνότητα κολλαγόνου, προσανατολισμός ινών)  2) την θερμοκρασία και 3) τον χρόνο της εφαρμογής. Ο υπό θεραπεία ιστός μετά την εφαρμογή θερμότητας υπόκειται σε φαινόμενα σύσφιξης που περιλαμβάνουν συστολή και αναδόμηση κολλαγόνου.

ΣΥΣΦΙΞΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ;

Η ενέργεια των ραδιοσυχνοτήτων θερμαίνει ομοιόμορφα την δερμίδα ενώ παράλληλα διατηρεί ψυχρή την επιδερμίδα (λόγω της κεφαλής), προστατεύοντάς την. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να προκαλεί άμεση συστολή κολλαγόνου και μια πιο βραχυπρόθεσμη διαδικασία αναπαραγωγής και αναδόμησής του.

ΠΙΑ Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ;

Κατά την εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων, ο ασθενής έχει πιο βαθιά αίσθηση θερμότητας καθόσον οι ενέργεια των ραδιοσυχνοτήτων εστιάζεται στην δερμίδα και στους υποκείμενους ιστούς. Ο θεραπευτής μπορεί να ρυθμίσει την ποσότητα ενέργειας για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ισορροπία άνεσης εφαρμογής και βέλτιστου αποτελέσματος. Η κεφαλή χειρός με την ψύξη που επιφέρει στο επίπεδο τις επιδερμίδας, συμβάλει στην περαιτέρω άνεση της θεραπείας.

ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ;

Εξαρτάται από το μέγεθος της υπό θεραπείαν περιοχής και τον αριθμό των επαναλήψεων που θα χρειαστούν. Η διαδικασία κυμαίνεται χρονικά από 15 έως 45 λεπτά.

ΠΟΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ;

Η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες είχε αποτέλεσμα στην πλειονότητα των ασθενών. Ο αριθμός των απαραίτητων εφαρμογών καθορίζεται από τον θεράποντα. Συνήθως χρειάζονται 4 με 6 θεραπείες.

ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ;

Οι θεραπείες με ραδιοσυχνότητες προκαλούν άμεση σύσφιξη κολλαγόνου και περαιτέρω σύσφιξη με την πάροδο του χρόνου. Αναφορές έμπειρων αισθητικών υποδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και 24 μήνες μετά την εφαρμογή, βάση της διαδικασίας της φυσιολογικής γήρανσης του ασθενούς.

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

Η εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων κατέχει άριστο ιστορικό ασφάλειας. Τα πιο συνηθισμένα περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι πρήξιμο και κοκκίνισμα (ερεθισμός) της υπό θεραπείαν περιοχής. Τα φαινόμενα αυτά εξαφανίζονται κατά τις πρώτες μέρες.

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δεν απαιτείται χρόνος αποθεραπείας των ασθενών, οι οποίοι μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στις καθημερινές τους εργασίες. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται χωρίς τομές, ράμματα ή μώλωπες. Πρόκειται για μια μη επεμβατική θεραπεία με σαφώς μικρότερο κόστος και χρόνο παρακολούθησης του ασθενούς μετά την θεραπεία.

Η ΣΥΝΕΡΓΙΑ

Όταν συνδυαστούν οι ραδιοσυχνότητες με υπερήχους, που προκαλούν το φαινόμενο της σπηλαίωσης ( cavitation ), επιτυγχάνεται μια ισχυρή συνέργια που μας δίνει την δυνατότητα να εισχωρήσουμε σε βαθύτερα στρώματα της δερμίδας και τις υποδόριες στοιβάδες, προκαλώντας σύσφιξη και βελτίωση της δομής των υποκείμενων ιστών. Μηχανήματα που λειτουργούν και τις δύο μορφές κυμάτων προκαλούν διάρρηξη ίνωσης και κυττάρων όπως και αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης (λειτουργία υπερήχων), ενώ παράλληλα θερμαίνουν τα λιποκύτταρα προκαλώντας διάσπασή τους και την απομάκρυνσή τους μέσω της λεμφικής οδού (λειτουργία ραδιοσυχνοτήτων).

ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

Η βασική διαφορά εστιάζεται στο γεγονός ότι εφαρμογή δεν προσφέρει μόνο κάποιου είδους μασάζ η αναρρόφησης (λιγότερο αποτελεσματική), αλλά επικεντρώνεται στην εστία του προβλήματος προκαλώντας κυτταρική και ινώδη διάσπαση καθώς και θέρμανση των λιποκυττάρων, με συνέπεια την διασπορά και απομάκρυνσή τους.

Οι θεραπείες με εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιούνται για:

ΣΥΣΦΙΞΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΘΥΤΕΡΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ

ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ

ΣΥΣΦΙΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ LIFT

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΙΛΟΥΕΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟ

Γεώργιος Παντολέων, Μοριακός Βιολόγος ,ΜΒΑ, 

συνεργάτης της Σκούτας Α.Ε.

 

Η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία του δέρματος, λένε οι επιστήμονες

Η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στην επούλωση των πληγών και στην επιδιόρθωση του DNA του δέρματος, σύμφωνα με τους επιστήμονες που ερεύνησαν την επίδρασή της σε ανθρώπινους ινοβλάστες.

Η έρευνα, δημοσιεύθηκε στο journal Free Radical Biology and Medicine,  με την πλήρη ανάλυση ενός σετ χρωμοσωμάτων για παρατήρηση των αποτελεσμάτων του ασκορβικού οξέος (βιταμίνης C) - με φωσφορικό άλας (AA2P) στα γονίδια των ανθρώπινων ινοβλαστών.

Συνολικά, περίπου 300 εκατοντάδες γονιδίων επηρεάστηκαν από την προσθήκη του AA2P και οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στο ρόλο τους στο σώμα για περεταίρω καθορισμό της επίδρασης των βιταμινών.

Σύμφωνα με την έρευνα, η επιπλέον βιταμίνη βοηθά στη αναζωογόνηση των ινοβλαστών πέρα από την κατάσταση κοίμησής τους έτσι ώστε να μπορούν να βοηθούν στην θεραπεία του δέρματος όσο και να επιδρούν στην ικανότητα των κυψελών να κινούνται προς την πληγωμένη περιοχή.

Αναζωογονώντας την ικανότητα του DNA να αυτό-επιδιορθώνεται

Κατά την προσθήκη, η βιταμίνη αναζωογονεί επίσης την ικανότητα του DNA να επιδιορθώνει τις ζημίες του και αποκτά μεγάλη αντιοξειδωτική ικανότητα.

Οι επιστήμονες απέδειξαν πως η βιταμίνη C βοηθά στην επούλωση των δερματικών κυττάρων που προέρχεται από την οξείδωση.

Ο συν-ερευνητής Marcus Cooke του πανεπιστημίου του Leikcester της Αγγλίας, δήλωσε πως η ομάδα θα ήθελε να δει τα αποτελέσματα του ασκορβικού οξέος στα προϊόντα φροντίδας δέρματος.

Σύμφωνα με τον Cooke, η επαναρύθμιση του μηχανισμού της ενδογενούς επιδιόρθωσης χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό με τη βιταμίνη C θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική από τις υπάρχουσες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά με στόχο την επιδιόρθωση του DNA.

Επιδρούν τα καλλυντικά προϊόντα στην επιδιόρθωση του DNA;

“Υπάρχουν καλλυντικά προϊόντα που φτιάχτηκαν για να επιδρούν στην επιδιόρθωση του DNΑ. Η σκέψη είναι καλή αν και η εφαρμογή απαιτεί τον υπολογισμό πολλών παραγόντων που θα έπρεπε ένας παρασκευαστής να λάβει υπ’ όψιν του ώστε να βρει πιο αποτελεσματικούς τρόπους διείσδυσης.” είπε.  

Η ομάδα αναζητά τη χρήση ενζύμων με  μικρό μοριακό που θα έδινε τα καλύτερα αποτελέσματα, πρόσθεσε.

Η πρόσληψη της βιταμίνης C μπορεί να γίνει διαδερματικά με κοσμητικά σκευάσματα και από το στόμα, αν και ο δεύτερος τρόπος αποδεικνύεται πιο δραστικός .

Το solarium σκοτώνει…

Το solarium, όπως το κάπνισμα, το αρσενικό και ο ασβέστης τοποθετείται στο No1 των απειλών για καρκίνο, σύμφωνα με έρευνα που έγινε από μια διεθνή ομάδα αντιμετώπισης της ασθένειας (IARC). Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι τα περίφημα «ηλιακά κρεβάτια» είναι μεγαλύτερης επικινδυνότητας από αυτήν που είχε αρχικά αποκαλυφθεί.

Αντίστοιχη γαλλική υπηρεσία, τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είχε παλιότερα χαρακτηρίσει τις «λάμπες» ως «πιθανά καρκινογόνους» για τον άνθρωπο. Τα πρόσφατα συμπεράσματα όμως δεν αφήνουν καμία αμφιβολία. Η μελέτη, δημοσιευμένη στην τελευταία έκδοση του ιατρικού περιοδικού “The Lancet Oncology”, αποδίδει στο solarium την αύξηση της πιθανότητας για εμφάνιση καρκίνου κατά 75%, ιδίως αν χρησιμοποιηθεί από παιδιά και νεαρούς ενήλικους. Άτομα κάτω των 30 ετών που εμπιστεύονται το χρώμα της επιδερμίδας τους στο solarium, «φλερτάρουν» με το μελάνωμα.

Η αναφορά του IARC προέκυψε από τις διαπιστώσεις επιστημόνων από εννιά χώρες που συναντήθηκαν τον Ιούνιο για να επανεκτιμήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου από διάφορους τύπους ακτινοβολίας, με την ηλιακή ως βασική αιτία έκθεσης του ανθρώπου στις υπεριώδεις.

Το IARC εκδίδει από το 1971 την Εγκυκλοπαίδεια με τα προφίλ των καρκινογόνων, κατατάσσοντας τις αιτίες σε βαθμούς επικινδυνότητας από το «1» έως το «4». Το solarium είναι πλέον στο πρώτο group, στην κορυφή των απειλών.

Η Εγκυκλοπαίδεια απορρίπτει τη χρήση των συσκευών αυτο-μαυρίσματος για αισθητικούς λόγους, ιδίως τα νέα «κρεβάτια» που εκπέμπουν ακόμα πιο υψηλά επίπεδα UVB για να μιμηθούν τον ήλιο και να επισπεύσουν τη διαδικασία του “tanning”.

Σε αρκετές χώρες και σε κάποιες πολιτείες των Η.Π.Α. υπάρχει ειδική νομοθεσία για τις επιχειρήσεις solarium οι οποίες έχουν υψηλότατους τζίρους. Σε κάποιες περιπτώσεις αποκλείονται τελείως οι έφηβοι ή γίνονται δεκτοί μόνο με συναίνεση γονέων ή χαρτί γιατρού. Στην Αυστραλία απαγορεύεται η χρήση από παιδιά και τα σαλόνια αισθητικής υποχρεώνονται να αναρτούν προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που εγκυμονεί. Αυτή η απαγόρευση προέκυψε από απόφαση δικαστηρίου μετά από το θάνατο της 26-χρονης Clare Oliver που έχασε τη μάχη με τη νόσο το 2007, αφού ομολόγησε ότι προκλήθηκε από χρήση solarium.

πηγή: OTENET - Ομορφιά - Σώμα

Πόσο σωστά κάθεστε;

Κάθεστε σωστά; Γνωρίζετε ότι με το καθισιό χαλαρώνει η σπονδυλική στήλη και ασκεί οκτώ φορές μεγαλύτερη πίεση στην πλάτη απ' ό,τι όταν είστε ξαπλωμένοι; Γνωρίζετε ακόμα ότι η πίεση στους σπονδύλους είναι μεγαλύτερη όταν καθόμαστε απ' όση όταν είμαστε όρθιοι, επειδή μια κακή στάση δίνει αφύσικο σχήμα στην πλάτη μας; Δώστε προσοχή στις ασκήσεις που ακολουθούν και θα καταλάβετε...

Πόσο σωστά κάθεστε, πόσο κατάλληλα είναι ρυθμισμένο το κάθισμα του γραφείου; Ας δούμε με κριτική διάθεση και υπό το πρίσμα της εργονομίας τι μπορούμε να διορθώσουμε σε αυτές τις καταστάσεις.

Στην περίπτωση που κάθεστε συνέχεια, και μάλιστα δεν κάθεστε και σωστά, το μόνο σίγουρο είναι ότι το σώμα σας θα χαλαρώσει και η σπονδυλική στήλη σας θα κυρτώσει, μεταβιβάζοντας οκτώ φορές περισσότερη πίεση στην πλάτη απ' ό,τι όταν είστε ξαπλωμένοι.

Πράγματι, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, η πίεση στους σπονδύλους είναι μεγαλύτερη όταν καθόμαστε απ' όση όταν είμαστε όρθιοι, επειδή μια κακή στάση δίνει αφύσικο σχήμα στην πλάτη μας.

Γραφεία, καταστήματα και βιομηχανίες μοιάζουν να έχουν σχεδιαστεί από ανόητους ανθρώπους -κρίνοντας από το γεγονός ότι περίπου 85% όλων των περιπτώσεων με πόνους στην πλάτη έχουν σχέση με την εργασία.

Τα περισσότερα γραφεία, καναπέδες ή καρέκλες έχουν δυστυχώς δώσει προτεραιότητα στην αισθητική του χώρου και λιγότερο στην υποδοχή και φιλοξενία του ανθρώπινου σώματος.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η σημαντική αύξηση των εργαζόμενων που υποφέρουν από πόνους στην πλάτη οφείλεται σε έναν φθοροποιό συνδυασμό επιζήμιων εργασιακών συνθηκών και τρόπου ζωής.

Υστερα από μια κοπιαστική ημέρα, την οποία περάσαμε καθισμένοι άσχημα σε ένα τυπικό γραφείο επιχείρησης, ακολουθούν και άλλες ώρες στο σπίτι, όπου καθόμαστε σε μια πολυθρόνα ή σ' έναν καναπέ μπροστά στην τηλεόραση.

Το μυστικό για να κάθεστε σωστά στο γραφείο ή οπουδήποτε, χωρίς να καταπονείτε το σώμα σας, είναι να διατηρείτε την οσφυϊκή λόρδωση η οποία είναι φυσιολογικά παρούσα όταν στεκόμαστε όρθιοι, περπατάμε ή τρέχουμε.

Οι κακές στάσεις καθίσματος που κυρτώνουν τη σπονδυλική στήλη κι εξαφανίζουν τη λόρδωση, προξενούν μεγάλη πίεση στο κάτω μέρος της πλάτης. Εάν κάτι τέτοιο συμβαίνει για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, προκαλεί υπερβολική πίεση στους συνδέσμους και μπορεί ακόμα και να προξενήσει εκφυλισμό των μεσοσπονδύλιων δίσκων στις σπονδυλικές αρθρώσεις.

 • Βασική προϋπόθεση είναι να μπορείτε να προσαρμόσετε στα μέτρα σας το ύψος της καρέκλας.
 • Το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείτε πρέπει να βρίσκεται στο ύψος των αγκώνων ή ελάχιστα κάτω απ' αυτούς.
 • Τα πόδια πρέπει να ακουμπούν κανονικά στο πάτωμα ή στην ειδική θέση που διαθέτει το γραφείο σας, ειδικά αν έχετε ήδη προβλήματα με την πλάτη σας.
 • Οι μηροί πρέπει να υποστηρίζονται αναπαυτικά.
 • Το κάθισμα να είναι πλατύ, ώστε να μπορείτε να κάθεστε αναπαυτικά και να κινείστε πάνω σ' αυτό.
 • Χρήσιμο είναι η καρέκλα σας να διαθέτει μηχανισμό, ώστε να μπορείτε να αλλάζετε στάσεις καθίσματος.
 • Η πλάτη της καρέκλας πρέπει να μεταβάλλεται και σε ύψος και σε κλίση, ανεξάρτητα από το κάθισμά της.
 • Η καρέκλα πρέπει να είναι σταθερή. Προτιμήστε αυτές που έχουν πέντε ακτινωτά πόδια με ρόδες.
 • Οι υποστηρικτές στα χέρια μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι.

Αντηλιακά ….ωφέλιμα ή βλαβερά…

Γνωρίζουμε όλοι, ότι τα οφέλη της ηλιακής ακτινοβολίας είναι λίγα. Βεβαίως η έκθεση του δέρματος στην UVB είναι απαραίτητη εφόσον συμβάλλει στην μετατροπή της 7-διυδροχολιστερόλης σε προβιταμίνη D3 και η οποία κατόπιν μετατρέπεται σε βιταμίνη D3.

Ενώ δε το υπεριώδες φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας χρησιμοποιείται στην θεραπεία νόσων όπως η ψωρίαση, το έκζεμα ή το δερματικό λέμφωμα των Τ-κυττάρων ωστόσο όμως οι δράσεις των διαφόρων περιοχών (UVC, UVB, UVA) απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Και τούτο διότι:

 • Οι UVC (100-240nm) μπορούν να καταστρέψουν τα κύτταρα προκαλώντας άμεση βλάβη του DNA και σχηματισμό ελεύθερων ριζών. Όμως αυτό δεν γίνεται, διότι δεν φτάνουν στη γη επειδή φιλτράρονται από την ατμόσφαιρα.
 • Οι UVB(290-320nm) δεν φιλτράρονται τελείως και κατά συνέπεια προκαλούν ηλιακά εγκαύματα. Η βλάβη τους στο δέρμα προκαλείται λόγω σχηματισμού διμερών θυμίνης και φωτοπροϊόντων 4-6 του DNA. Έτσι απαιτείται άμεση θεραπεία, για να προληφθούν ενδεχόμενες μεταλλάξεις με μεταβολή στη κυτταρική λειτουργία και καρκινογένεση.
 • Οι UVA(320-400nm) είναι ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος που καταλαμβάνει την φασματική περιοχή της υπεριώδης ακτινοβολίας με τη μικρότερη ενέργεια. Δεν φιλτράρεται από το όζον, έτσι ο σχηματισμός ελεύθερων ριζών είναι ιδιαίτερα μεγάλος, δεδομένου ότι φτάνει ως το χόριο.

Έτσι δημιουργούνται ρυτίδες λόγω βλάβης που προκαλεί η UVA στους ινοβλάστες της επιδερμίδας με συνέπεια την αλλοίωση της σύνθεσης του κολλαγόνου και της ελαστίνης.

Επειδή δε ο συνδυασμός είναι καρκινογόνος θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα αντηλιακό προϊόν ώστε να υπάρχει προστασία από τις ακτίνες UVA-B. Και εδώ αρχίζει ο “αγώνας δρόμου” για την επιλογή του σωστού αντιηλιακού. Ένα ερευνητικό γκρουπ μελετώντας σε βάθος τη δράση των UV φίλτρων ,δημοσίευσε τις μελέτες οι οποίες ήταν ακριβώς ίδιες με τη δημοσίευση του ερευνητικού κέντρου Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης.

Κατέληξαν δε ότι η ικανότητα ποικίλων αντηλιακών προκαλούν ανωμαλίες στις ορμονικές λειτουργίες. Κατά τη διάρκεια δε της έρευνας αυτής επιβεβαίωσαν ότι τα 5 από τα 6 φίλτρα διεγείρουν την καρκινογένεση.

Το ερευνητικό group του Μrest Margaret Schlep του Πανεπιστημίου της Ζυριχής ανέφερε στοιχεία για την ασφάλεια των συστατικών αυτών που αφορούν την προστασία του δέρματος από τον ηλιο. Κατά τις έρευνες, τον Δεκ του 2005 και τον Απρ του 2006 ,του ινστιτούτου Τοξικολογίας και Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, αναφέρθηκαν οι ιδιότητες των αντηλιακών φίλτρων τα οποία κυρίως καταστρέφουν την ορμονική λειτουργία. Τα 5 από τα 6 ενεργοποιούν το καρκίνο στους μαστούς και προκαλούν ανωμαλίες στην ορμονική λειτουργία αυτών.

Αυτά είναι:

l behzorhenone-3(Bp-3)

l homosalate(4-MBC)4_methyl-benzylidene cmphor

l octyl- methoxycinnamate(OMC)

l octyl-dimethyl-PABA 

Και το μη επικίνδυνο:

l butyl-methoxydibenzoylmethane

Τα τέσσερα επιβλαβή έχουν αναγνωριστεί λόγω των οιστρογονικών δράσεων τους in vitro αλλά και in vivo σε πολλά πανεπιστημιακά εργαστήρια σόλο τον κόσμο.

Έτσι σε MCF-7 κύτταρα καρκίνου του μαστού, αυξήθηκε ο πολλαπλ/μός των κυττάρων με μέση αποτελεσματική συγκέντρωση(EKSO) μεταξύ τιμών 1,56 και 3.73nm ενώ η B-MDM(bytyl-methoxydibenzoylmethane) ήταν ανενεργή. 

Eπίσης το (Bp-3) και ο μεταβολίτης 2,4-dihydroxybenzophenone έχουν ανιχνευθεί σε ανθρώπινα ούρα σε 4 ώρες μετά την εφαρμογή των αντιηλιακών προϊόντων στο δέρμα. Aκόμη το Bp-3 έχει διαπιστωθεί ότι απορροφάται εύκολα και από το γαστρεντερικό σωλήνα λόγω της ταχείας αποδόμισής του.

Αποδεικτικά στοιχεία για τη βιοσυσσώρευση σε ανθρώπους προκύπτει από αναλύσεις του ανθρώπινου γάλακτος οπού στα 5 από τα 6 δείγματα μητρικού γάλακτος η Bp-3 και το ΟMC ανιχνεύθηκαν σε ποσότητες ιδιαίτερα ανησυχητικές*.

Ως εκτούτου η οιστρογονική δράση τους και γενικότερα η ενδοκρινολογική λόγω της βιοσυσωρρεύσης τους στη πανίδα, χλωρίδα και ιδιαίτερα στον άνθρωπο έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και συνεχείς έρευνες εφόσον μάλιστα η μακροχρόνια χρήση έχει επιπτώσεις και στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Στο Πανεπιστήμιο του COTTINGEN Γερμανίας έγινε έρευνα για τις επιπτώσεις του (OMC) και (4 MBC) στην (E2)οιστραδιόλη, όπου βρέθηκαν ότι η (4MBC) συμμερίζεται την αντιοστεοποριτική δράση της E2. Επίσης ανιχνεύθηκε η οιστρογονική του δράση στη μήτρα, στο κόλπο αλλά και στην παραγωγή ορμονών θυρεοειδή! Είναι σαφές λοιπόν ότι οι οιστρογονικές δραστηριότητες αυτών των φίλτρων αλλά και των παραγώγων τους όπως (BP2) είναι πλέον δεδομένες και θα πρέπει τα αντηλιακά να μην περιέχουν σε καμμία περίπτωση χημικά φίλτρα τα οποία απορροφούν το φάσμα των UVA-B μέσω φωτοχημικών αντιδράσεων.

Γι΄αυτό ακριβώς τον λόγο ο DR. BAUMANN έχει επιλέξει ως αντιηλιακά φίλτρα το ZnO (οξείδιο ψευδαργύρου) το TiO2 (διοξείδιο του τιτανίου) τα οποία αντανακλούν την ακτινοβολία, είναι χημικά αδρανή, δεν αποδομούνται με το χρόνο και έτσι το δέρμα μένει ανέπαφο από τη περεταίρω ηλιακή βλάβη.

Επίσης ως βασικό συστατικό στα αντιηλιακά του BR. BAUMANN έχει θέση η βιταμίνη Ε η οποία ως ισχυρό αντιοξειδωτικό αποτρέπει τη δημιουργία ελεύθερων ριζών. Και τούτο διότι η βιταμίνη Ε απαντά στα φωσφολιπίδια των μιτοχονδρίων, του ενδ/ου δικτύου και της πλασματικής μεμβράνης. Λόγω δε της έντονης αντιοξειδωτικής δράσης της, αποτελεί την 1η γραμμή άμυνας έναντι της υπεροξείδωσης των κυτταρικών και υποκυτταρικών μεμβρανών των φωσφολιπιδίων.

Το ένζυμο υπεροξειδάση της γλουταθειόνης της οποίας το σελήνιο είναι ανασπόσπαστο συστατικό παρέχει την 2η γραμμή άμυνας με το να καταστρέφει τα υπεροξείδια (Η2Ο2) πριν προκαλέσουν βλάβη στις μεμβράνες.

Έτσι η Βιταμίνη Ε και το σελήνιο σε στενή συνεργασία (το σελήνιο κατακρατά τη Βιταμίνη Ε στις λιποπρωτείνες του πλάσματος ενώ η Βιταμίνη Ε ελαττώνει τις απαιτήσεις σε σελήνιο διατηρώντας το σε δραστική μορφή ) προλαμβάνουν την υπεροξειδωτική βλάβη σε κυτταρικά και υποκυτταρικά στοιχεία με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η προστασία των οργανιδίων που είναι αναγκαία για την επιτυχή αντιμετώπιση νόσων, φυσικών και χημικών περιβαλλοντικών προσβολών και άλλων καταστάσεων stress.

Το σελήνιο λοιπόν ως συστατικό της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης υποβοηθά στην καταστροφή των υπεροξειδίων και με τον τρόπο αυτό ελαττώνει την υπεροξείδωση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων των μεμβρανών. Αυτή η μειωμένη υπεροξείδωση ελαττώνει σε μεγάλο βαθμό την απαίτηση της Βιταμίνης Ε ώστε να διατηρηθεί η κυτταρική ακεραιότητα. Η Βιταμίνη Ε αποτρέπει την αυτό-οξείδωση των μεμβρανικών λιπιδίων από το εσωτερικό και επομένως ελαττώνει το ποσό της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης που χρειάζεται για την καταστροφή των υπεροξειδίων που σχηματίζονται στο κύτταρο.

Έτσι λοιπόν θα πρέπει να καταστούμε πιο υπεύθυνοι επαγγελματίες όσον αφορά τη χρήση και πώληση των αντιηλιακών καλλυντικων ώστε να διαφυλαχθεί η υγεία των πελατισσών μας, η δική μας, των παιδιών μας!

Πηγές: www.news.search.ch , www.tagesanzeiger.ch

Μαρία Πασχαλίδη

Αισθητικός - Φαρμακοποιός

Αντιπρόσωπος καλλυντικών Dr. Baumann

Απορρυπαντικά & η βλαπτική τους δράση στον ανθρώπινο οργανισμό

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ...

5.1 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Περίπου ένα στα έξι ζευγάρια αντιμετωπίζει προβλήματα γονιμότητας και το 40% οφείλεται στους άνδρες. Συνήθεις παράγοντες υπογονιμότητας είναι η κακή διατροφή, το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα στενά jeans. Υπάρχουν όμως και παράγοντες, όπου ο άτακτος τρόπος ζωής μας, μας έχει στρέψει έξω από τον έλεγχο. Οι παράγοντες αυτοί είναι: τα δηλητήρια που προκαλούν μείωση στο σπέρμα και η αύξηση στο περιβάλλον που ζούμε, των χημικών ουσιών, εκείνων που το ανθρώπινο σώμα αναγνωρίζει και εκλαμβάνει ως Θηλυκές ορμόνες. Η δράση τους επί του ανθρώπινου σώματος είναι δηλαδή παρόμοια με εκείνη των θηλυκών ορμονών, των οιστρογόνων (δράση oestrogelike). Οι ουσίες αυτές εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα με την αναπνοή ή τις τροφές και δημιουργούν τα προβλήματα που θα αναφερθούν.*28

Δηλητήρια όπως διφαινόλες, αλκυλφαινόλες, φθαλικά παράγωγα, χλωροπαράγωγα διοξίνης, παρασιτοκτόνα, ξεγελούν το ορμονικό μας σύστημα, το οποίο τα εκλαμβάνει ως οιστρογόνα και ενεργώντας ως ψευδοορμόνες ανατρέπουν στο σύνολο την λειτουργία του οργανισμού και ιδιαιτέρα του γεννητικού  συστήματος.-29  Οι  ουσίες αυτές στον  άνδρα προκαλούν καταστάσεις θηλυκοποίησης και στην γυναίκα λειτουργούν ως αντισύλληψη. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια ο μέσος όρος ποιότητας και κατ' επέκτασιν η δυνατότητα γονιμοποίησης του ανδρικού σπέρματος φθίνει. Στατιστικές μελέτες δείχνουν ότι μειώνεται ο μέσος αριθμός σπερματοζωαρίων ανά εκσπερμάτιση, αλλά και η μέση κινητικότητα αυτών, δηλαδή η δυνατότητα τους να ταξιδέψουν ψηλά μέσα στην μήτρα της γυναίκας και τις σάλπιγγες όπου θα συναντήσουν το ωάριο και θα το γονιμοποιήσουν.

Όλο και περισσότερα ζευγάρια αντιμετωπίζουν προβλήματα ζευγάρια αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας και αυξάνεται κάθε χρόνο ο αριθμός αυτών που προσφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Σύντομα και αυτός είναι σήμερα ο κύριος στόχος των γενετιστών, θα γίνεται γονιμοποίηση του ωαρίου στο εργαστήριο, λαμβάνοντας το ανδρικό γενετικό υλικό όχι από το σπερματοζωάριο αλλά από οποιοδήποτε κύτταρο του ανδρικού σώματος.

Τα τελευταία όμως χρόνια, όπως φαίνεται αυξάνονται ραγδαία και τα προβλήματα των γεννητικών οργάνων των νεογέννητων αγοριών. Πρόσφατες στατιστικές που παρουσιάστηκαν στο τελευταίο Γαλλικό Ουρολογικό Συνέδριο, έδειξαν ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί επί 3,5 η συχνότητα εμφάνισης συγγενών ανωμαλιών των γεννητικών οργάνων, όπως η κρυψορχία και οι υποσπαδίες. Κρυψορχία είναι η μη αυτόματη κατάβαση των όρχεων από την κοιλιά του εμβρύου όπου δημιουργούνται, μέσα στο όσχεο, πριν από την γέννηση. Υποσπαδίας είναι η ατελής κατασκευή τα ουρήθρας με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται στην κορυφή του πέους, αλλά κάπου στην κάτω επιφάνεια του κορμού αυτού. Η δημιουργία και η ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων του άρρενος κατά την διάρκεια τα κύησης προκαλείται και κατευθύνεται από τις ανδρικές ορμόνες η δράση των οποίων προφανώς επηρεάζεται από την δράση των ουσιών “oestroge-like". Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προβληματική ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων του άρρενος από την δημιουργία τους.

Ήδη από το 1983 είναι γνωστό ότι ο ανθρώπινος οργανισμός ξεγελιέται. Μέχρι πρότινος οι ειδικοί θεωρούσαν ότι τα ίχνη των συνθετικών αυτών ορμονών, όταν κυκλοφορούν στο περιβάλλον είναι ικανά να απορυθμίσουν το ορμονικό σύστημα του ενήλικα άνδρα. Φαίνεται όμως ότι οι τεχνητές αυτές ορμόνες επηρεάζουν σοβαρά και οι βλαβερές συνέπειες τους φαίνονται και επόμενες γενιές.*30

Δανοί ερευνητές πιστεύουν ότι η στειρότητα και τα αυξημένα ποσοστά καρκίνου των όρχεων στους άνδρες αποτελούν συμπτώματα, ενός νέου συνδρόμου που καλείται "Σύνδρομο Δυσγενεσίας των Όρχεων". Σύμφωνα με τον καθηγητή Neils Shakkeback και τους συνεργάτες του από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Κοπεγχάγης υποστηρίζουν ότι η μείωση τα ποσότητας σπέρματος και η συχνότητα του καρκίνου των όρχεων και των ανωμαλιών στα ανδρικά γεννητικά όργανα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές νοσολογικές οντότητες αλλά ως τμήματα του συνδρόμου “ Δυσγενεσίας των Όρχεων". *31

Οι περιβαντολλογικοί παράγοντες που σε έδαφος γενετικής προδιάθεσης ευθύνονται για τα προβλήματα στειρότητας και υπογονιμότητας των  ανδρών που προαναφέραμε, περιλαμβάνουν χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε πολλά προϊόντα της καθημερινότητας μας, ένα από τα οποία είναι και τα απορρυπαντικά και γενικά όλα τα καθαριστικά προϊόντα, που ένα από τα κύρια "συστατικά ” τους είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες.

Οι ουσίες αυτές επιδρώντας με τις φυσιολογικές ορμόνες του ανθρώπου προκαλούν συγγενείς ανωμαλίες και άλλα προβλήματα. Η θηλυκοποίηση του περιβάλλοντος προφανώς πρέπει να επηρεάζει και τον ψυχισμό - σεξουαλική συμπεριφορά του ανδρός. Με την παρουσία των ουσιών “oestrogelike" μειώνεται η επιθυμία για το άλλο φύλο, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά των ανδρών να είναι πια ουδέτερη ή ακόμη και ομοσεξουαλική. Συνολικά η θυληκοποίηση του περιβάλλοντος και κατ' επέκτασιν η θηλυκοποίηση του άνδρα, παρουσιάζεται σαν ένα σοβαρό πλέον θέμα το οποίο βάσει των ιατρικών στατιστικών μπορεί να πάρει μέσα στα επόμενα 40-50 χρόνια πολύ ανησυχητικές διαστάσεις.*32

5.2 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ-ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Οι υποψίες για την ένοχη δράση τοξικών ενώσεων που συναντώνται ως περιβαντολλογικοί ρυπαντές και οι οποίες διαταράσσουν τις φυσικές ορμονικές λειτουργίες στον ανθρώπινο οργανισμό δεν είναι είδηση. Οι επιστήμονες που από καιρό μελετούν τις επιπτώσεις τα χημικής ουσίας bisphenol 4, μεταξύ άλλων τώρα στρέφουν τώρα το ενδιαφέρον τους σε μια άλλη χημική ουσία, ένωση της ίδιας κατηγορίας το 4-nonylphenol, η οποία είναι ύποπτη, ότι προκαλεί καρκίνο του μαστού.

Την έρευνα, η οποία δημοσιεύεται στην Επιθεώρηση Εφαρμοσμένης Τοξικολογίας, διεξήγαγαν Αμερικανοί επιστήμονες από το Τέξας της Καρολίνας, οι οποίοι προειδοποιούν πως η μακροχρόνια έκθεση στην συγκεκριμένη ουσία, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του μαστού.

Η ουσία 4-nonylphenol, που χρησιμοποιείται σε προϊόντα καθαρισμού και σε οικιακά απορρυπαντικά εκτός των άλλων, ανήκει σε μια κατηγορία χημικών ενώσεων που ονομάζονται παρεμποδιστές ενδοκρινικών ορμονών ή περιβαντολλογικά οιστρογόνα ή κοινώς και όπως την συναντήσαμε προηγουμένως Ενδοκρινικός Διαταράκτης. Όταν εισέλθει  στον  οργανισμό  μιμείται  την δράση των γυναικείων ορμονών, των γνωστών οιστρογόνων. Μόλις φτάσει στο συκώτι ενεργοποιεί την δημιουργία μίας άλλης ορμόνης της οιστραδιόλης.

Οι διαταραχές των επιπέδων των εν λόγω ορμονών στον γυναικείο οργανισμό, έχει πλέον αποδειχθεί ότι σχετίζονται στενά με την εμφάνιση και εκδήλωση καρκίνου του μαστού, και συγκεκριμένα τα οιστρογόνα και η οιστραδιόλη. Η 4-nonylphenol, προσδένεται επίσης στους οιστρογονικούς υποδοχείς στο μαστό και προάγει την νόσο σε μεγαλύτερη έκταση από τα οιστρογόνα.

Έχοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, επιστημονική ομάδα από τα πανεπιστήμια Τέξας στο Ελ Πάσο και Κλίμσον στην Δυτική Καρολίνα, με επικεφαλής τον Δρ. Ουίλιαμ Μπάλντουϊν, μελέτησε τις συνέπειες της χορήγησης της τοξικής ουσίας 4-nonylphenol και των οιστρογόνων σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια. Έπειτα από παρατήρηση 32 εβδομάδων διαπιστώθηκε ότι τα ποντίκια που λάμβαναν 4-nonylphenol, ανέπτυξαν καρκίνο του μαστού σε μεγαλύτερα ποσοστά από τα ποντίκια που λάμβαναν οιστρογόνα. Αυτό δείχνει πόσο βλαβερή και καταστροφική είναι η ουσία 4-nonylphenol για τον ανθρώπινο οργανισμό.*33

5.3  Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΖΩΗ

Οι Ενδοκρινικοί Διαταράκτες έχει βρεθεί ότι μπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό, όχι μόνο από τις πιο πιθανές οδούς έκθεσης αλλά και από μια επιπρόσθετη οδό,αυτή της μητρικής έκθεσης μέσω του πλακούντα και του θηλασμού. Έχουν την ιδιότητα μέσω της αλληλεπίδρασης με ενδογενή ορμονικά συστήματα να τροποποιήσουν την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή. Ασκούν επιδράσεις στην σύνθεση, την έκκριση, τη μεταφορά, το μεταβολισμό, τη δράση και τον καταβολισμό των ορμονών, καθώς και στη σύνδεση τους στις δεσμευτικές πρωτεΐνες. Είναι γνωστό ότι τα κύρια ορμονικά συστήματα που επηρεάζονται είναι αυτό του θυρεοειδούς των επινεφριδίων και των γονάδων.

Ο ξεχωριστός ρόλος που παίζουν οι ορμόνες στην ανάπτυξη και την φυσιολογική λειτουργία κάθε ζωικής και φυτικής τάξης, οικογένειας ή είδους επιβάλλει την εξακρίβωση του μηχανισμού δράσης των Ενδοκρινικών Διαταρακτών επί των ορμονικών συστημάτων ανάμεσα στα είδη. Στη θυρεοειδική λειτουργία οι ουσίες αυτές επιδρούν σε κρίσιμα διαστήματα για την εμβρυϊκή εξέλιξη, αναστέλλοντας τη φυσιολογική δράση της θυρεοειδικής λειτουργίας στην ωρίμανση και ανάπτυξη του εγκεφάλου αλλά και του υπόλοιπου κεντρικού νευρικού συστήματος. Η φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα του εμβρύου τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνη και τους 6-8 πρώτους μήνες της ζωής του νεογνού συμβάλλει αποφασιστικά στην ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη ορισμένων ζωτικών συστημάτων του οργανισμού.

Τα τελευταία χρόνια η θεωρία που υποστήριζε ότι ο πλακούντας αποτελεί φραγμό για τις τοξικές ουσίες που κυκλοφορούν στην μητέρα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει επιστημονικά ανατραπεί. Διάφορες εξωγενείς ουσίες έχουν ενοχοποιηθεί ως Ενδοκρινικοί Διαταράκτες που διαπερνούν τον πλακουντιακό φραγμό και προκαλούν σημαντικά ιατρικά προβλήματα τόσο στην μητέρα όσο και στο έμβρυο. Η έκθεση σε Ενδοκρινικούς Διαταράκτες κατά την εγκυμοσύνη, οδηγεί σε προβλήματα γονιμότητας, στους αρένες σε λειτουργικές ανωμαλίες του γεννητικού σωλήνα με κυριότερες την μη φυσιολογική κάθοδο και λειτουργικότητα των όρχεων, την ανάπτυξη κύστεων στην επιδιδυμίδα και σε μερικές περιπτώσεις στην ανάπτυξη σεμινώματος.

Ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχει η μελέτη των Ενδοκρινικών Διαταρακτών που επηρεάζουν την θυρεοειδική λειτουργία εξαιτίας της σημασίας που έχουν οι θυρεοειδικές ορμόνες για την ενδομήτρια ζωή. Η δράση τους στο έμβρυο εντοπίζεται κυρίως στην ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, στην μυοσκελετική ανάπτυξη, στην ωρίμανση των πνευμόνων, στη γένεση του αμφιβληστροειδούς και την ανάπτυξη της ακουστικής οδού. Οποιαδήποτε διαταραχή των θυρεοειδικών ορμονών προκαλεί νευρολογικές βλάβες άλλοτε άλλης βαρύτητας, αναστρέψιμες ή μη. Η βαρύτητα των βλαβών εξαρτάται από την αναπτυξιακή φάση στην οποία προκλήθηκαν και από την βαρύτητα της θυρεοειδικής διαταραχής. Οι απόγονοι γυναικών που εμφανίζουν κλινικό η υποκλινικό υποθυρεοειδισμό κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν αυξημένη επίπτωση νευρολογικών και συμπεριφορικών διαταραχών με κυριότερες την εμφάνιση ενδημικού κρετινισμού (σοβαρή νοητική στέρηση, κώφωση, αλαλία ή δυσαρθρία, αδυναμία συνεργασίας των μελών, σπαστικότητα, προβλήματα στάσης και βάδισης) και τον συγγενή υποθυρεοειδισμό (πνευματική στέρηση άλλοτε άλλου βαθμού, διαταραχές του λόγου και της ακοής που δεν φτάνουν όμως στην κώφωση και στην αλαλία, προβλήματα ισορροπίας, σπαστικότητα και τρόμο).

Άλλες ηπιότερες βλάβες περιλαμβάνουν την εμφάνιση μαθησιακών διαταραχών, διαταραχών της μνήμης, καθώς και το σύνδρομο αδυναμίας συγκέντρωσης και υπερκινητικότητας στα παιδιά. Σε αυτές τις διαταραχές είναι δυνατό να οδηγήσει η έκθεση σε πολυχλωριωμένα διφαινύλια, ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πολλών καταναλωτικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων και των απορρυπαντικών, καθώς και οι διοξίνες οι οποίες αποτελούν μια κατηγορία 75 ουσιών που περιέχουν χλώριο.

Νεογνά που γεννήθηκαν από μητέρες που είχαν εκτεθεί σε διοξίνες κατά την διάρκεια της κύησης εμφάνισαν χαμηλό βάρος γέννησης, μελάγχρωση του δέρματος, βρογχίτιδα και αναπτυξιακή καθυστέρηση. Παράλληλα, η ενδομήτρια έκθεση σε διοξίνες αποδείχθηκε πως προκαλεί σημαντικού βαθμού διαταραχή στην θυρεοειδική λειτουργία και στην ενδομήτρια ζωή έχουν μελετηθεί επισταμένως, όπου διαφαίνεται ότι επιδρούν σε κρίσιμα στάδια για την εμβρυϊκή εξέλιξη, επηρεάζοντας την φυσιολογική ανάπτυξη και ωρίμανση τόσο του εγκεφάλου όσο και του υπόλοιπου νευρικού συστήματος.*34

Κύηση & δερματολογικές δερματοπάθειες Μέρος Β

ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ

Διαβάστε το Α' Μέρος

Από τις πιο συνηθισμένες αλλοιώσεις του συνδετικού ιστού κατά την εγκυμοσύνη είναι οι ραβδώσεις, που εμφανίζονται κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια του έκτου και έβδομου μήνα της κύησης στο 80% των γυναικών σε γυναίκες που εμφανίζουν οικογενή τάση και κυρίως στις Ασιάτισσες και τις Αφροαμερικανές. Εμφανίζονται ως ροζ ή ιώδεις ατροφικές ζώνες στην κοιλιακή χώρα και ενίοτε στο στήθος, τους μηρούς και τις βουβωνικές χώρες. Φαίνεται να σχετίζεται η εμφάνιση τους με την απότομη απόκτηση βάρους κατά την εγκυμοσύνη και το ‘τράβηγμα’ του δέρματος, σίγουρα όμως οι ορμονικοί και σωματικοί παράγοντες χρίζουν ανάλογης βαρύτητας. Μετά τον τοκετό οι αλλοιώσεις γίνονται ωχρές και ατροφούν, δεν εξαφανίζονται όμως εντελώς χωρίς την επισταμένη βοήθεια ενός επαγγελματία αισθητικού.

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ

Προέρχονται από διάταση, αστάθεια και νέο σχηματισμό αγγείων (Εικ.1) που υποχωρούν μετά τον τοκετό. Η αυξημένη αγγείωση εμφανίζεται στο γυναικείο κόλπο και τράχηλο, αλλά και στις παλάμες και τις ουλές. Επίσης παρατηρείται έντονη αγγειοδιαστολή που γίνεται αισθητή ακόμη και στους κιρσούς. Στην άνω κοίλη φλέβα και κατά συνέπεια στις περιοχές που αρδεύονται από αυτή, όπως την περιοχή γύρω από τα μάτια παρατηρείται ακόμη πιο έντονη αγγειοδιαστολή που οδηγεί στην οιδηματώδη εμφάνιση των περιοχών και την ευαισθητοποίηση τους σε ποσοστό που ξεπερνά το 50% και υποχωρεί 3 μήνες μετά τον τοκετό. Ερύθημα παρατηρείται επίσης στις παλάμες των περισσοτέρων εγκύων, που μοιάζει βιβλιογραφικά πολύ με αυτό των ηπατικών παλαμών. Οίδημα που είναι πιο εμφανές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες δύναται να προκαλείται από άλλες αιτίες που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την εγκυμοσύνη και να συνυπάρχει με την εμφάνιση κιρσών από την αυξημένη αγγειοδιαστολή και φλεβική πίεση στα πυελικά αγγεία λόγω του βάρους της μήτρας.

Επίσης παρατηρείται έντονο ερύθημα σε όλο το πρόσωπο, ωχρότητα, αίσθηση θερμού ή παγωμένου σε όλο το σώμα, μαρμαροειδές δέρμα στα κάτω άκρα, επιδείνωση προϋπάρχοντος φαινομένου Raynand και άλλων ρευματοπαθειών, δερμογραφισμός και κνίδωση κατά τη διάρκεια της κύησης.

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Αυτές οι μεταβολές καθιστούν πιο ευαίσθητη την έγκυο και προκαλούν επιδείνωση ήδη υπαρχόντων διαταραχών, όπως οι όγκοι.

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΙ

Μια από τις πιο συνήθεις διαταραχές που χειροτερεύουν κατά την εγκυμοσύνη είναι η ατοπική δερματίτιδα, παρά το ότι έχει παρατηρηθεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό και ύφεση, τείνει όμως και να πρωτοεμφανιστεί σε άτομα με ατοπική προδιάθεση. Ερεθιστική δερματίτιδα στα χείλη και έκζεμα στις θηλές μπορεί να εμφανιστεί μετά τον τοκετό, ενώ η κοινή ακμή κατά την κύηση, η ιδρωταδενίτιδα ή κεχροειδές ερύθρασμα και οι φλυκταινώδεις νόσοι γενικότερα μπορεί να επιδεινωθούν. Η ψωρίαση βελτιώνεται και αυτό οφείλεται στα υψηλά επίπεδα μιας κυτοκίνης, της ιντερλευκίνης που επιδρά θετικά στη νόσο, ενώ συχνά τα φλυκταινίδια που μπορεί να εμφανιστούν κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης μπορεί να συσχετισθούν με άλλα συμπτώματα, όπως πυρετός και χρίζουν άμεσης ιατρικής βοήθειας. Οι βλεννογόνοι συχνά εμφανίζουν διαβρωτικές ή έρπουσες βλάβες, σπάνια όμως στο πρόσωπο. Υπονύχιες φλύκταινες δύναται να εμφανιστούν και να προκαλέσουν ακόμη και ονυχόλυση. Η υποασβεστιαιμία, τα ελαττωμένα επίπεδα βιταμινών D, Β12 , λόγω υποπαραθυρεοειδισμού είναι συνήθη. Η υποασβεστιαιμία χειροτερεύει την φλυκταινώδη ψωρίαση, ίσως λόγω υπολευκωματιναιμία, που συχνά μπορεί να παρατηρηθεί κατά την κύηση είτε λόγω υπάρχοντος υποπαραθυρεοειδισμού που οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις για Ca++ στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης που μπορεί να οδηγήσει σε σπασμούς, τέτανο και παραλήρημα.

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Η αυξημένη επίπτωση συγκεκριμένων λοιμώξεων στην κύηση έχει αποδοθεί στους ανοσοκατασταλτικούς μηχανισμούς λόγω των υψηλών επιπέδων των οιστρογόνων. Αυτοί περιλαμβάνουν μία ελάττωση στη διακυτταρική ανοσία, στη λειτουργία των ουδετερόφιλων και στη δραστικότητα των κυττάρων φυσικών-φονέων, καθώς επίσης και σε διαταραχή των απαντήσεων των αντισωμάτων τοπικά. Κολπίτις από Candida μπορεί να απαντηθεί έως στο 56% των εγκύων γυναικών και ο οργανισμός μπορεί να καλλιεργηθεί έως στο 50% νεογνών, γεννημένων από μητέρα μολυσμένη.

Τριχομονάδα απαντάται έως το 60% των εγκύων αλλά δεν έχει αρνητική επίδραση στο έμβρυο. Θυλακίτις από πιτυρόσπορο προκαλείται από το μύκητα Malasseria  Furfur με μεγαλύτερη συχνότητα σε εγκύους. Συστηματικές μυκητιάσεις αναφέρονται συχνά σε εγκύους, όπως και κονδυλώματα που αναπτύσσονται ταχύτατα. Υποτροπιασμοί απλού έρπητα ίσως δράσουν ανασταλτικά στην εφαρμογή αισθητικών παρεμβάσεων και θεωρούνται βιβλιογραφικά πολύ επικίνδυνα για τη βιωσιμότητα του εμβρύου και γενικότερα με το νευρικό τους σύστημα.

Η ανεμοβλογιά μπορεί να επιπλακεί με μητρική πνευμονία (14%), μητρικό θάνατο (3%), πρόωρο τοκετό ή σύνδρομο συγγενούς ανεμοβλογιάς, εάν η πρωτογενής λοίμωξη συμβεί στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου. Η λοίμωξη με τον ιό του έρπητα ζωστήρα δεν προκαλεί επιπλοκές στη μητέρα ή το έμβρυο. Σε συνδυαστικές μελέτες σε HIV-μολυσμένες γυναίκες με ήπια έως μέτρια ανοσοκαταστολή, η κύηση δεν επιτάχυνε την εξέλιξη σε ΑIDS ή θάνατο. Οι πιο πολλές γυναίκες που διερευνήθηκαν για ΑIDS δεν ήταν ύποπτες ότι είχαν τη νόσο, έως ότου το νεογνό εμφάνισε ΑIDS μετά τον τοκετό. Η λέπρα σχετίζεται με υψηλή θνησιμότητα για το νεογνό και χαμηλού βάρους νεογνά, καθώς και με μικρό πλακούντα. Έως το 20% των παιδιών που γεννώνται από μητέρες με λέπρα θα εμφανίσουν λέπρα έως την εφηβεία.

ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ο χρόνιος δερματικός λύκος δεν επηρεάζεται από την κύηση, αλλά υπάρχει συζήτηση για το εάν εξάρσεις του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου είναι πιο συχνές στην κύηση. Παρότι έχουν δημοσιευθεί αναφορές αυξημένου ρυθμού εξάρσεων λύκου στην κύηση, άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να ευνοηθεί ύφεση της νόσου. Η κύηση είναι καλά ανεκτή από μητέρες σε ύφεση για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την σύλληψη, εκτός εκείνων με νεφροπάθεια ή καρδιοπάθεια. Εάν σύλληψη συμβαίνει στη διάρκεια ενεργού ΣΕΛ (Συνδρόμου Ερυθηματώδους Λύκου), περίπου το 50% θα χειροτερέψουν στη διάρκεια της κύησης και λίγοι θα πεθάνουν ή θα έχουν μόνιμη νεφρική βλάβη. Ασθενείς που ο ΣΕΛ πρωτοεμφανίζεται στη διάρκεια της κύησης έχουν υψηλή συχνότητα σοβαρών εκδηλώσεων.         Παρόλα  αυτά,  ύφεση  μετά  τον τοκετό  και επιτυχείς επόμενες κυήσεις συμβαίνουν σε περισσότερο των δύο τρίτων των περιπτώσεων. Δερματικές εξάρσεις είναι οι πιο κοινές εκδηλώσεις του ΣΕΛ στην κύηση, ακολουθούμενες από αρθρίτιδα. Επώδυνες αγγειακές βλάβες στα άκρα είναι οι πιο κοινές δερματικές βλάβες.   Η επίδραση του ΣΕΛ στο έμβρυο σχετίζεται με την σοβαρότητα του μητρικού λύκου. Η σκληροδερμία έχει φανεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις βελτιώνεται, αλλά η ίδια η νόσος που λόγω της εκτεταμένης καταστροφής του κολλαγόνου και φυσικά της ψυχολογίας του ασθενούς δεν επιτρέπει συνεδρίες αισθητικής, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες να συναντήσουμε στο χώρο μας αυτό το νόσημα γενικότερα, πόσο μάλλον κατά τη διάρκεια ή μετά μια πιθανή κύηση. Η δερματομυοσίτιδα μπορεί να αποβεί μοιραία για την εγκυμοσύνη, αλλά η επικινδυνότητα της νόσου δεν επιτρέπει ούτως ή άλλως σχεδόν καμία αισθητική παρέμβαση πέραν της αποτρίχωσης σε περιοχές ελεύθερες από συμπτώματα και μόνο με τη γραπτή άδεια του θεράποντος ιατρού. Πολλές περιπτώσεις πέμφιγας στην κύηση (Εικ.3, Εικ.5) έχουν αποτέλεσμα την γέννηση νεκρού εμβρύου.

Η αιτία του θανάτου του εμβρύου είναι πολυπαραγοντική και μπορεί να οφείλεται στη δερματική νόσο, σε λήψη φαρμάκων από την μητέρα, ενδιάμεση λοίμωξη ή και ανεπάρκεια του πλακούντα.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Μια από τις πιο σημαντικές μεταβολικές διαταραχές που χαρακτηρίζεται ως νόσημα και ονομάζεται μητρική εντεροπαθητική ακροδερματίτιδα, έχει διαφοροδιάγνωση το ερπητοειδές κηρίο ή πεμφιγοειδές της κύησης

Παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά οιστρογόνων και πορφυρινών κατά την κύηση, υψηλές απαιτήσεις σε σίδηρο και αύξηση αιματικής ροής, τα επίπεδα Ζn στον ορό ελαττώνονται πρώιμα στην κύηση. Σε μερικούς ασθενείς η νόσος αναγνωρίζεται στην κύηση αλλά μπορεί να διαγνωσθεί λανθασμένα ως ερπητοειδές κηρίο ή πεμφιγοειδές της κύησης, εάν δεν μετρηθεί το επίπεδο ψευδαργύρου. Πιο συχνά ο ασθενής είχε ένα μη ειδικό εξάνθημα στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, που επανεμφανίσθηκε κατά την κύηση με προοδευτική επιδείνωση έως τον τοκετό και γρήγορη υποχώρηση μετά από αυτόν. Οι περισσότερες κυήσεις έχουν γεννήσει φυσιολογικούς απογόνους. Σε λίγες περιπτώσεις μη θεραπευθείσης μητρικής εντεροπαθητικής ακροδερματίτιδας, έχουν αναφερθεί ανεγκεφαλία και νεογνικός θάνατος.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

Κατά τη διάρκεια της κύησης μπορεί να εμφανιστούν δερματικοί όγκοι για πρώτη φορά ή να παρατηρηθεί αύξηση του μεγέθους ή του αριθμού των ήδη υπαρχόντων, μπορεί επίσης να υπάρξει πολ/σμός των τριχοειδών ιδιαίτερα στους βλεννογόνους ανάμεσα στο 2ο και 5ο μήνα της κύησης, η γνωστή επουλίς της κύησης. Άλλα ποικίλα οζίδια που εμφανίζονται τους όψιμους συνήθως μήνες της κύησης εξαφανίζονται συνήθως μετά τον τοκετό. Αιμαγγειώματα -ενδοθηλιώματα ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από τα μάτια είναι σύνηθες φαινόμενα και ενίοτε περιβάλλονται από διεσταλμένες φλέβες, ενώ συνυπάρχουν με υπερμελάχρωση σε άλλες περιοχές του δέρματος. Τα χηλοειδή μπορεί να αναπτυχθούν κατά την κύηση καθώς και υπέρταση ή ρήξη νεφρικής αρτηρίας δύναται να παρατηρηθούν.

Ιστολογικά τα μελανοκύτταρα αυξάνουν σε μέγεθος και εκκρίνουν αυξημένη μελανίνη με πλήρως αναπτυγμένους δενδρίτες ή αντίθετα αλλοιώσεις μελανοκυτταρικών σπίλων. Αύξηση στους υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης, που όπως είχαμε αναφέρει στο πρώτο μέρος ευθύνεται για πληθώρα μελαχρωματικών αλλοιώσεων και κακοηθών εξαλλαγών συγγενών και δυσπλαστικών σπίλων.

Από την άλλη όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι η πολυτοκία προσφέρει προστατευτικό ρόλο στην εμφάνιση μελανώματος στις γυναίκες, ενώ από τις μελέτες των Gizin, Driscoll και Granthels διαπιστώθηκε ότι η κύηση δεν επιδρά στην 5ετή επιβίωση.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΟΣΟΙ

Μια από τις νόσους που συχνά έχουν αναφερθεί στην κύηση είναι το ερύθημα abigne, όπου κάθε επαφή έστω και με την ελάχιστη θερμότητα πρέπει να αποκλειστεί καθώς η δικτυακή και μελαχρωματική δερμάτωση μπορεί να επιδεινωθεί. Επίσης η μελανίζουσα ακάνθωση είναι μια ακόμη νόσος που μπορεί να εμφανιστεί κατά την εγκυμοσύνη και να επηρεάσει δραστικά την ήδη περιορισμένη γκάμα των αισθητικών παρεμβάσεων κατά αυτό το χρονικό διάστημα.

Σε αυτές μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις δερματοπάθειες της κύησης όπως την ενδοηπατική χολόσταση που μπορεί να εμφανιστεί κατά το πρώτο τρίμηνο, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Χιλή ή γενικότερα οι Σκανδιναβικές, όχι στην Ελλάδα συνήθως και αποδίδεται ιδιαίτερα σε διαιτητικούς παράγοντες με συμπτώματα όπως ο γενικευμένος κνησμός και διαφοροδιάγνωση τον ίκτερο. Λόγω της χολόστασης μπορεί να υπάρχει δυσαπορρόφηση λίπους που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια βάρους και σε σοβαρές περιπτώσεις σε ανεπάρκεια Vit - Κ που μπορεί να οδηγήσει σε εμβρυακό stress, ακμή και ότι άλλο συνεπάγεται αυτό κατά την αισθητική. Ακόμη μπορούμε να συμπεριλάβουμε τον έρπη ή πεμφιγοειδές της κύησης, που μπορεί να εμφανισθεί καθ'όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά δεν προκαλεί κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα στις συνεδρίες καθώς εμφανίζεται αρχικά στην κοιλιά και έπειτα μπορεί να προσβάλει παλάμες, πέλματα και τέλος τους βλεννογόνους του προσώπου, με αποτέλεσμα να δρα ψυχολογικά, αλλά και πρακτικά ανασταλτικά σε οποιαδήποτε επίσκεψη στην αισθητικό. Υποχωρεί αυτόματα μετά τον τοκετό, αλλά μπορεί να επανεμφανιστεί με την έμμηνο ρύση ή με την per os λήψη αντισυλληπτικών. Η ιωσινοφιλία κατατάσσεται με εξίσου σημαντική βαρύτητα στην ίδια κατηγορία των νόσων λόγω της υποεπιδερμικής φυσαλίδας με περιαγγειακή διήθηση από λεμφοκύτταρα και ιωσινόφιλα.

ΚΝΙΔΩΤΙΚΕΣ, ΚΝΗΣΜΩΔΕΙΣ ΒΛΑΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

Το πολύμορφο εξάνθημα της κύησης απαντάται στο τρίτο τρίμηνο της κύησης και διαρκεί από 1 έως 6 εβδομάδες. Αρχίζει συνήθως στις ραβδώσεις της κοιλιάς και αφήνει άθικτη την περιοχή γύρω από τον ομφαλό. Είναι πολύμορφο, αλλά πιο συχνά εμφανίζει κνιδωτικές βλατίδες, πλάκες, φυσαλίδες και πορφύρες. Μέσα σε λίγες ημέρες προσβάλει τους μηρούς, τους γλουτούς και τους βραχίονες, ενώ πρόσωπο και παλάμες συνήθως όχι. Όταν η νόσος είναι διάχυτη θυμίζει συνήθως τοξικό ερύθημα και είναι εύκολα ευδιάκριτη. Καθώς υποχωρεί μοιάζει με έκζεμα με διάφορη κλινική εικόνα.

Θεωρείται ότι η ταχεία διάταση του κοιλιακού τοιχώματος στις πρωτότοκες και η ανώμαλη απόκτηση βάρους από τη μητέρα και το έμβρυο, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο συνδετικό ιστό και να προκαλέσει τις ραβδώσεις και τη φλεγμονώδη απάντηση του οργανισμού στην κνίδωση. Άλλοι πάλι συγγραφείς θεωρούν ότι κατά το πρώτο τρίμηνο που ωριμάζει ο πλακούντας πυροδοτείτε πολ/σμός των ινοβλαστών. Κατά την κνίδωση παρατηρείται χαρακτηριστική θυλακίτιδα, ενώ στην κνήφη τα συμπτώματα αρχίζουν νωρίτερα και επιμένουν καθ' όλη την κύηση. Μπορεί δε να επανέλθει σε επόμενη κύηση. Η κατάσταση δεν επηρεάζει το έμβρυο και αντιμετωπίζεται με ιατρική συνταγή συμπτωματικά.

ΚΝΗΦΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

'Εχει πολλές ονομασίες και χαρακτηρίζεται από ερυθηματώδεις βλατίδες, οζίδια εξανθήματα γενικότερα σε εκτατικές επιφάνειες άκρων και περιστασιακά στην κοιλιά. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε τρίμηνο της εγκυμοσύνης και να υποτροπιάσει σε επόμενη εγκυμοσύνη.

Ιστολογικά παρατηρείτε φλεγμονώδη, κυτταρική διήθηση στο χόριο με περιστασιακές επιδερμικές αλλοιώσεις. Μπορεί να υπάρχει ατοπική προδιάθεση στο άτομο ή ενδοηπατική χολόσταση ή και τα δύο. Μπορεί όμως να μη σχετίζεται και με τίποτα από τα προλεγόμενα.

ΚΝΗΣΜΩΔΕΙΣ ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

Χαρακτηρίζεται από ένα κνησμώδες εξάνθημα και περιγράφηκε σχετικά πρόσφατα η νόσος. Κλινική εικόνα έχει αναφερθεί ερυθηματώδεις και θυλακικές βλατίδες από τον 4ο εως τον 9ο μήνα της κύησης.

Ιστολογικά διαπιστώνεται άσηπτη θυλακίτιδα με διαφοροδιάγνωση μικροβιακή θυλακίτιδα ή λοιμώδη. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ορμονικής διαταραχής απαραίτητα, ενώ μπορεί να συνυπάρχει ενδοηπατική χολόσταση και υποχωρεί μετά τον τοκετό.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Κάνοντας μια αποτίμηση αυτών των παθήσεων και γενικότερα των διαταραχών που μπορεί να απαντήσουμε στο εργαστήριο αισθητικής καλώντας να καλύψουμε απλές ανάγκες εγκύων, όπως η αποτρίχωση ή η ενυδάτωση συνοψίζουμε στα εξής. Η συμμετοχή των ραγάδων συμβαίνει συνήθως στο πολύμορφο της κύησης, οζώδεις βλάβες απαντούνται συνήθως στην κνήφη της κύησης, θυλακική κατανομή στην κνησμώδη θυλακίτιδα, κνιδωτικές βλάβες σε πολύμορφο κύησης ή στον έρπητα, όπως και φυσαλίδες στον έρπητα απλό ή όχι και στο έκζεμα και περιστασιακά στο πολύμορφο της κύησης. Υπάρχει πάντα πιθανότητα ενδοηπατικής χολόστασης, γι αυτό και τυχόν ελαφρότητα στην αντιμετώπιση όποιου εξανθήματος κατά την κύηση πρέπει να αποτρέπεται και να συμβουλεύουμε την έγκυο προς την ιατρική εξέταση.

Η κύηση είναι μια φυσιολογική διαδικασία, που όμως συνοδεύεται από το βάρος μιας νέας ζωής και ριζικές ενδοκρινικές και μεταβολικές αλλαγές, μια κατάσταση μεταβολής της ανοσίας και εύθραυστης χρονικής περιόδου. Διαπιστώνονται μόνιμες ή προσωρινές αλλαγές στο δέρμα και την τριχοφυΐα κατά τη φυσιολογική κύηση, αυξημένη ροή αίματος και επομένως θερμοκρασίας και οίδημα, που μπορεί να επηρεάσουν την έγκυο, αλλά και να διαφοροποιούν τις ανάγκες της στο χώρο του εργαστηρίου αισθητικής. Αγγειακές βλάβες μπορεί να εμφανιστούν ή να πολλαπλασιαστούν, αιμαγγειώματα, τηλαγγειεκτασίες και σπίλοι είναι τα πιο συνήθη όπου και παρατηρούνται οι πιο έντονες αλλαγές. Διαταραχές στη μελάχρωση λόγω ενδοκρινικής αλλαγής είναι τα πλέον σίγουρο που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε συνήθως αμέσως μετά τον τοκετό, όπως και τις αλλαγές στην τριχοσμηγματογόνο μονάδα που με τη συνοδή αύξηση των ανδρογόνων η αραίωση στο τριχωτό της κεφαλής συνοδεύεται από τις πιο γυαλιστερές και πυκνές τρίχες...σε λάθος σημεία! Ακμή και δασυτριχισμός είναι πιθανό να συνοδεύσουν πολλές δερματοπάθειες ή να ηγηθούν.

Το British Νational Formulary προειδοποιεί ότι στην πρώιμη κύηση κανένα δραστικό συστατικό δεν είναι αθώο, καθώς μπορεί να μεταφερθεί με ενεργητική μεταφορά στον πλακούντα και να επιδράσει ποικιλοτρόπως επί της κυήσεως ακόμη και αν θεωρείται ‘αθώο’ σε διάφορη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία με το μαιευτήρα γυναικολόγο της εγκύου θα εξασφαλίσει την καλή ψυχολογία της με την καλύτερη δυνατή εμφάνιση της κατά την κύηση.

Αν όλα αυτά φαντάζουν μακρινά ή απίθανα στο εργασιακό περιβάλλον, διαλογιστείτε ότι αποδεδειγμένα στην καλύτερα μελετημένη χρονική περίοδο της γυναικείας ζωής, γυναίκες που έχουν μεταβάλει τρόπον τινά μέσω της καθημερινότητας το μεταβολισμό των οιστρογόνων στο ήπαρ, οδηγώντας τα χολικά σε ελαττωμένο όγκο και με δυσκολία αποβολής τους από τον οργανισμό, έχουν επιδρώντας κατά μήκος των μεμβρανών των καναλίσκων στο ηπατοκύτταρο και έχουν προκαλέσει χολόσταση. Εάν οι προαναφερθείσες ανωμαλίες είναι τα αίτια ή τα αποτελέσματα της χολόστασης δεν είναι γνωστό, είναι όμως εμφανές και μπορεί να συνυπάρχει με ανεπάρκεια Vit -Κ που στην περίπτωση της εγκυμοσύνης μπορεί να προκαλέσει ακόμη και εμβρυακό θάνατο.

*    L.M. MEDENICA, 3ο Εαρινό συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, 'Δερματοπάθειες της κύησης'  info - derma, τεύχος 58, Μάιος-Ιούνιος 2005.

*    G. KIRTSCHIG, 13ο Congress of the European  Academy of Dermatology and Venereology, 'Ποιες δερματολογικές θεραπείες είναι ασφαλείς στη χρήση κατά την κύηση?, info - derma, τεύχος 43, Οκτώβριος - Νοέμβριος 2002.

*    F. WOJNAROWSKA, 13ο Congress of the European  Academy of Dermatology and Venereology, 'Δερματοπάθειες κατά την κύηση’, info - derma, τεύχος 43, Οκτώβριος -Νοέμβριος 2002.

*    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ, 'Δερματοπάθειες και κύηση’, info - derma, τεύχος 40, Απρίλιος-Μάιος 2002.

Κύηση & δερματολογικές δερματοπάθειες Μέρος A

Το ποίημα της δημιουργίας συνοδεύεται από μια σωρεία άλλων περιστατικών που ακόμη και η πιο αισιόδοξη γυναίκα δε θα μπορούσε να παραβλέψει και σε καμία περίπτωση να χαρακτηρίσει σαν ‘ποίημα’. Αυτό βέβαια δεν είναι απόλυτο, αλλά δεν ακολουθεί και τη σπανιότητα μιας εξαίρεσης. 

Συχνά παρατηρούνται δερματολογικές αλλαγές, δερματικοί όγκοι, αλλά και φυσιολογικές αλλαγές στη φυσιολογία του δέρματος που υποχωρούν μετά τον τοκετό, ενώ άλλες επιμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε πιο ήπια μορφή.

Οι αλλαγές που παρατηρούνται κατά την εγκυμοσύνη οφείλονται σε ανοσολογικές, μεταβολικές, αγγειακές και ενδοκρινολογικές μεταβολές και αλλοιώσεις που καθιστούν το δέρμα της εγκύου και τα εξαρτήματα του, ευπαθή σε φυσιολογικές και παθολογικές μεταβολές. Για παράδειγμα η αυξημένη χοριακή γοναδοτροπίνη, από όπου και εντοπίζεται με πιστότητα η ενδιαφέρουσα κατάσταση, αυξάνεται συνεχώς από τη στιγμή της σύλληψης μέχρι και τη 12η εβδομάδα που φθάνει στη μέγιστη τιμή της. Η ύπαρξη αυτής της ορμόνης έχει σαν αποτέλεσμα την προαγωγή της παραγωγής οιστρογόνων και προγεστερόνης (στο ωχρό σωμάτιο). Tα επίπεδα της προγεστερόνης στο αίμα αυξάνουν σταθερά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενώ η παραγωγή οιστρογόνων τείνει να μειωθεί στα τελευταία στάδια. Λοιπές ενδοκρινολογικές αλλαγές στην εγκυμοσύνη συμπεριλαμβάνουν αύξηση του μεγέθους του θυρεοειδούς αδένα, με συνοδό αυξημένη πρόσληψη ιωδίου και την ύπαρξη ενός σταδίου υπερθυρεοειδισμού, καθώς επίσης και αύξηση του μεγέθους της υπόφυσης και αυξημένη έκκριση γονταδοτροπίνης και αδενοκορτικοτρόπου ορμόνης (ACTH).

Mερικές από αυτές τις ορμονικές αλλαγές έχουν άμεση επίδραση στο δέρμα. Οι επιδράσεις στο δέρμα δεν περιορίζονται σε μια και μόνη παρατήρηση, αλλά ούτε και παρατηρούνται με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης. Μια από τις πιο συνηθισμένες αλλαγές, που συνήθως καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της μετά τον τοκετό είναι οι μελαχρωματικές αλλαγές του δέρματος που οφείλονται στην αύξηση της μελάχρωσης του δέρματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ιδιαίτερα στις μελαχρινές γυναίκες. Υπερμελάχρωση που μπορεί να παρατηρείται σε ήδη μελαχρωματικές περιοχές, όπως τη θηλέα άλω του μαστού και παλιές τραυματικές ουλές στο σώμα και οφείλεται στην ενεργοποίηση των μελανοκυττάρων από τα οιστρογόνα και την προγεστερόνη, ενώ σε περίπτωση γενικευμένης υπερμελάχρωσης μπορεί να υποθάλπεται λανθάνοντας υπερθυρεοειδισμός, υπερμελάχρωση της λευκής γραμμής και ιδίως κάτω από τον ομφαλό, που οφείλεται σε τοπική αύξηση των μελανοκυττάρων, μέλασμα ή χλόασμα ή μάσκα της εγκυμοσύνης που είναι πιο συχνό στις μελαχρινές γυναίκες και κυρίως εμφανίζεται στο μέτωπο, τις παρειές, το άνω χείλος, τα ζυγωματικά, το πηγούνι και σπάνια στην κάτω γνάθο. Το χρώμα είναι ανοιχτό φαιο-καφέ, ενώ τα όρια της βλάβης είναι ακανόνιστα και συνήθως με γραμμικό σχέδιο που επιδεινώνεται από την έκθεση στον ήλιο.

Mε τη λυχνία του Wood το μέλασμα μπορεί να χωρισθεί σε τέσσερις τύπους:

α) Στον επιδερμιδικό τύπο, όπου με τη λυχνία του Wood παρατηρείται αύξηση της μελάγχρωσης και αύξηση της μελανίνης, κυρίως στη βασική στιβάδα. O τύπος αυτός παρατηρείται περίπου στο 70% των ατόμων με μέλασμα και ανταποκρίνεται καλύτερα στη θεραπεία από άλλους τύπους.

β) Στο χοριακό τύπο (10% των περιπτώσεων), όπου δεν παρατηρείται επιδείνωση με τη λυχνία του Wood.(O τύπος αυτός ανταποκρίνεται πτωχά στα τοπικά θεραπευτικά σκευάσματα, διότι τα μακροφάγα του χορίου εμποδίζουν την ελάττωση της χρώσης).

γ) Στο μικτό τύπο (20% των περιπτώσεων), που παρουσιάζει ορισμένες περιοχές οι οποίες επιδεινώνονται και άλλες οι οποίες δεν επηρεάζονται με τη λυχνία του Wood.

δ) Στον ακαθόριστο τύπο (περίπου 2% των περιπτώσεων), που δεν κατηγοριοποιείται μέσω της εξέτασης με τη λυχνία του Wood.

Tο μέλασμα είναι σχεδόν αγνώστου αιτιολογίας εκδήλωση του δέρματος. Πέρα από την εγκυμοσύνη, μπορεί περιστασιακά, να εκδηλωθεί σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αντισυλληπτικά χάπια, σε δυσλειτουργίες του θυρεοειδούς αδένα, σε ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπεία με οιστρογόνα ή προγεστερόνη, φωτοτοξικά ή κάποια καρδιολογικά φάρμακα. 

Στις έγκυες τα αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης σε συνδυασμό με την έκθεση στην υπέρυθρη ακτινοβολία είναι οι πιο συχνές αιτίες μελάχρωσης. Iστολογικά, το πάχος της επιδερμίδας είναι φυσιολογικό, ενώ υπάρχει αυξημένη εναπόθεση μελανίνης στη βασική μεμβράνη και αυξημένος αριθμός μελανινοκυττάρων. O ρόλος της ορμόνης που είναι καθοριστικής σημασίας για την ενεργοποίηση των μελανινοκυττάρων, δε φαίνεται να είναι σημαντικός. Σε επιμένων μέλασμα και μετά τον τοκετό παρατηρείται συνήθως αύξηση της υπερμελάγχρωσης προεμμηνορυσιακά.

H συνεχής χρήση αντηλιακών σκευασμάτων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης βοηθά στη μείωση της σοβαρότητας του προβλήματος. 

Άλλες διαταραχές που δύναται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι σπίλοι και μελανώματα. Ήδη υπάρχοντες σπίλοι μπορεί να γίνουν πιο έντονοι σε χρώμα και μεγαλύτεροι σε μέγεθος. Επίσης είναι δυνατόν να παρατηρηθεί εμφάνιση μελανώματος, αφού η συχνότητα παρατήρησης σε έγκυες γυναίκες είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι σε ηλικιακά ισοδύναμες γυναίκες, ίσως όμως λόγω των πολλών δερματολογικών διαταραχών και της σύγχυσης στην ταυτοποίηση αυτών.

Παρά το γεγονός ότι αυτές οι βλάβες τείνουν να εξαφανιστούν μετά την εγκυμοσύνη, σε ορισμένες περιοχές ή και ορισμένες βλάβες παραμένουν και την ώρα της αισθητικής τους αντιμετώπισης προκαλούν πρόβλημα. 

Κάτι που προσεγγίζεται με ιδιαίτερη συχνότητα από την αισθητικό μετά το πέρας της εγκυμοσύνης και χρίζει άμεση αντιμετώπιση είναι η εμφάνιση ραβδώσεων. Συμπεριλαμβάνονται στις δομικές αλλαγές του δέρματος κατά την κύηση και εμφανίζονται με συχνότητα περίπου 90% ιδιαίτερα στις λευκές γυναίκες και σπάνια στη μαύρη-ασιατική φυλή. Αναπτύσσονται κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης κυρίως στην κοιλιακή χώρα και μερικές φορές στους μαστούς, τους μηρούς, τους γλουτούς, τους βραχίονες και τη βουβωνική χώρα. Αρχικά εμφανίζονται σαν λεπτές ραβδώσεις του δέρματος σε ερυθρό χρώμα που ενώ υποχωρούν λίγο μετά τον τοκετό, δεν εξαφανίζονται πλήρως. Εμφανίζονται ειδικά σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη τάση στο δέρμα, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο.

Η αιτιολογία δεν είναι πλήρως εντοπισμένη, αλλά θεωρείται ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση. Ίσως πάλι κατά ορισμένη βιβλιογραφία να οφείλεται η εμφάνιση τους σε διαταραχή των κολλαγόνων ινών. Η ορμόνη ρελαξίνη που αυξάνει στο δέρμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και των οιστρογόνων προκαλεί αύξηση στην παραγωγή των κολλαγόνων και μη θειικών βλεννοπολυσακχαριδών σε συνδυασμό με τη στρεσογόνο επίδραση της διάτασης στον αρχέγονο αυτό ιστό, οδηγούν στη δημιουργία ραβδώσεων. Φαίνεται, τέλος, ότι σημαντικό ρόλο παίζει η επίδραση χημικών μεσολαβητών στο κολλαγόνο και τις ελαστικές ίνες, η ακριβής όμως, παθογέννεση δεν είναι γνωστή. 

Tο γεγονός ότι παρόμοιες βλάβες εμφανίζονται σε διάφορες άλλες καταστάσεις, όπως παχυσαρκία, διαβήτη, σύνδρομο Marfan, νόσο Cushing, υποσιτισμό και φυματίωση, καθώς και σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι διαφορετικά αίτια οδηγούν στο ίδιο κλινικό αποτέλεσμα.

Eίναι αξιοσημείωτο ότι οι βλάβες της PUPP (κνησμώδεις, κνιδωτικές βλατίδες και πλάκες της εγκυμοσύνης), μία κατάσταση που προσβάλλει τυπικά πρωτοεγκυμονούσες, εμφανίζονται χαρακτηριστικά στην έναρξη του σχηματισμού των κοιλιακών ραβδώσεων. 

Aυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μπορεί κάποια αντιγονική προσβολή να οδηγεί σε καταστροφή του δέρματος, δημιουργία ραβδώσεων και, δευτερογενώς, σε φλεγμονώδεις αντιδράσεις. 

Στις διαταραχές που λαμβάνουν χώρα ως δομικές αλλαγές του δέρματος κατά την κύηση συμπεριλαμβάνεται και η τέρμινθος της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από ορατές μελαχρωματικές εκβλαστήσεις από μαλακό σαρκώδες δέρμα και γίνονται ορατές σε ορισμένες περιοχές του σώματος, όπως στη μασχάλη, την τραχηλική χώρα, την υπομαστική περιοχή και τη βουβωνική χώρα ορισμένων εγκύων γυναικών. Υποχωρεί μετά τον τοκετό, υπάρχει όμως η περίπτωση να παραμείνει και τα κλινικά της σημάδια να μεγενθυθούν σε επόμενες εγκυμοσύνες. Αντιμετωπίζεται ιατρικά και επειδή δεν οφείλεται σε ιό δεν είναι μεταδιδόμενη.

Εκτός από τις διαταραχές που λαμβάνουν χώρα στο δέρμα, εμφανίζονται και άλλες στα εξαρτήματα αυτού. Για παράδειγμα στους ιδρωτοποιούς αδένες, των οποίων η δραστηριότητα αυξάνεται σταδιακά έως το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Αλλαγές στη λειτουργία των επινεφριδίων και στο αυτόνομο νευρικό σύστημα έχει σαν αποτέλεσμα η έγκυος πελάτισσα μας να ιδρώνει πολύ παντού, εκτός από τις παλάμες λόγω αύξησης της λειτουργίας του φλοιού των επινεφριδίων. Εκτός από την υπεριδρωσία μπορεί να παρατηρούμε στο πρόσωπο της την εμφάνιση κεχρίων, λόγω της αυξημένης λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα και της ανεπάρκιας ιωδίου. Ενώ σε περίπτωση ύπαρξης ιδρωταδενίτιδας, παρατηρείται σημαντική ελάττωση κατά την εγκυμοσύνη. 

Όσο αφορά στους σμηγματογόνους αδένες, η λειτουργία του αυξάνεται στο δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και το δέρμα της εγκύου ταλαιπωρείται από αυξημένη ορατή λιπαρότητα που δύναται να οδηγήσει στην εμφάνιση ακμής. Tα φυμάτια του Montgomery (μικροί σμηγματογόνοι αδένες στη θηλαία άλω των μαστών) μεγεθύνονται και υπερτρέφονται νωρίς στην εγκυμοσύνη και εμφανίζονται ως πολλαπλές, υπερυψωμένες, καφεοειδείς βλατίδες, αποτελώντας πρώιμο σημείο εγκυμοσύνης. Tο μέγεθός τους ελαττώνεται μετά τον τοκετό, ενώ μειώνεται επίσης και η υπερέκκριση των σμηγματογόνων αδένων. 

Eνώ τα οιστρογόνα φαίνεται να έχουν ανασταλτική επίδραση στην παραγωγή σμήγματος, στην εγκυμοσύνη, είτε εμποδίζεται η δράση αυτών στους σμηγματογόνους αδένες, είτε ενεργοποιείται κάποιος ισχυρός σμηγματοτροπικός παράγοντας.

Και αν η πελάτισσά σας δεν έχει ταλαιπωρηθεί από κάποια από αυτά τα ‘συμπτώματα’, είναι τυχερή αν δεν έχει παρατηρήσει κάποια αλλαγή στην τριχοφυία της. Σε πολλές γυναίκες παρατηρείται πάχυνση των τριχών και αύξηση του όγκου τους, κυρίως στο τριχωτό της κεφαλής, που όμως υποχωρεί μετα τον τοκετό. Aυτό φαίνεται να οφείλεται σε μεταστροφή του θυλάκου των τριχών από την τελογενή (πτωτική φάση) στην αναγενή φάση (ενεργός αυξητική φάση) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και σε επιτάχυνση της αλλαγής από αναγενή σε τελογενή μετά τον τοκετό, με επακόλουθη πτώση. Πιθανότατα αυτή η αλλαγή στην φυσιολογία του κύκλου της ζωής της τρίχας να οφείλεται στις ορμονικές αλλαγές της εγκυμοσύνης, αλλά και στις στρεσογόνες συνθήκες του τοκετού. Σε αντίθεση με αυτή την κατάσταση είναι δυνατόν να παρατηρηθεί σοβαρή τριχόπτωση, τελογενής ή ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία, που ακολουθείται από ασθενή επανέκφυση τριχών. Δυστυχώς όμως τα ‘συμπτώματα’ στη διαταραχή της τριχοφυΐας δεν περιορίζονται σε ελάχιστα ορατές περιοχές ούτε στο τριχωτό της κεφαλής, δύναται να παρατηρηθούν ακόμη και στο πρόσωπο ως δασυτριχισμός και τότε οι περιορισμοί στην εφαρμογή της ριζικής αποτρίχωσης και των άλλων μεθόδων τύπου παλμικό φως και laser μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ψυχολογία της πελάτισσάς μας, αλλά και να την οδηγήσει σε απερίσκεπτους τρόπους λανθασμένης αντιμετώπισης της.  

Τα νύχια σπάνια υφίστανται ονυχόλυση, εγκάρσια αυλάκωση ή επωνύχια κεράτωση που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα με διατροφικές συμβουλές και προιοντικες θεραπείες. Σίγουρα όμως κατά την εγκυμοσύνη η ανάπτυξη τους είναι αυξημένη και ελαττώνεται αμέσως μετά τον τοκετό , οπότε και επανέρχεται στο φυσιολογικό.

Αλλαγές στη φυσιολογία του δέρματος που άπτονται ιατρικής αντιμετώπισης είναι και οι αγγειακές αλλαγές, αραχνοειδής σπίλοι, παλαμιαίο ερύθημα, μαρμαροειδής δερματίτιδα, αιμαγγειώματα, γκρανούλωμα της κύησης, πορφυρία, φλεβικοί κιρσοί, διαταραχές στους βλεννογόνους, κνησμός. Κάτι όμως που μπορεί να παρατηρείται και να σας προκαλεί εντύπωση είναι το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα που κάνει την εμφάνιση του και οφείλεται στην πίεση που προκαλείται στο μέσο νεύρο από τις αγγειακές αλλαγές του χορίου και την διόγκωση των μαλακών ιστών από την κατακράτηση άλατος και ύδατος μέσω ορμονικών μεσολαβητών και οι αλλαγές στη διαπερατότητα των τριχοειδών αγγείων που συνεισφέρουν στην αύξηση της μάζας των. Συνήθως παρατηρούνται πόνο, αιμωδία και οίδημα του προσβαλλόμενου άκρου και κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Συνήθως όμως υποχωρεί μετά τον τοκετό, παρόλα αυτά χρίζει ιατρικής παρακολούθησης.

Κατά την εγκυμοσύνη εντυπωσιακή είναι συνήθως και η παρατήρηση εμφάνισης εκτεταμένου οιδήματος, που αφήνει εντύπωμα και είναι πολύ συχνό κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Eπηρεάζει το πρόσωπο, κυρίως την περικογχική χώρα, καθώς επίσης και τα χέρια, τους αστραγάλους και τα πόδια. Oίδημα βλεφάρων παρατηρείται στο 50% όλων των εγκύων γυναικών, ενώ οίδημα κάτω άκρων στο 70%. Η αιτιολογία είναι τα αυξημένα επίπεδα κυκλοφορούντων ορμονών (ωοθηκικών, πλακουντιακών και αδρενοκορτικοειδών), τα οποία οδηγούν σε αυξημένη αγγειοβρίθεια, με συνοδό κατακράτηση άλατος και ύδατος, καθώς και σε αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα, ενώ η αύξηση του μεγέθους της μήτρας δυσχεραίνει την επαναφορά του αίματος και επιδεινώνει το οίδημα που είναι εντονότερο το πρωί και ελαττώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διερεύνηση του οιδήματος είναι σημαντικό να αποκλεισθεί οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση, ενώ η λεμφική μάλαξη μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην βελτίωση της λεμφικής παροχέτευσης και την αποσυμφόρηση του οργανισμού.

Αυτές είναι μερικές από τις φυσιολογικές, αλλα και παθολογικές παρατηρήσεις που μπορεί να εντοπίσει η αισθητικός ή ο θεράπων ιατρός. Γνωρίζοντας την αιτιολογία και τη συχνότητα εμφάνισης αυτών είναι δυνατόν να συμβάλουμε στη βελτίωση της ψυχολογίας της πελάτισσάς μας ή ακόμη και να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης πολλών από αυτές μετά το πέρας του θηλασμού.

Το κινητό τηλέφωνο και η υγεία μας. Featured

• Τα ραδιοκύματα, που εκπέμπονται πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο, μπορούν να προκαλέσουν θερμικά αποτελέσματα στο σώμα μας.

• Αν και οι διεθνείς προδιαγραφές λένε ότι η έκθεση σε ραδιοκύματα με ισχύ κάτω από επιτρεπόμενα όρια δεν δημιουργεί προβλήματα στην υγεία μας, εντούτοις υπάρχουν ενδείξεις, από πειραματικές έρευνες, ότι:

• Η ακτινοβολία από τα κινητά μπορεί να βλάψει το DNA,

- υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της χρήσης των κινητών και του καρκίνου στα ακουστικά νεύρα

- η χρήση των κινητών εξασθενεί τη λειτουργία του εγκεφάλου.

- πολλά συμπτώματα, όπως κούραση, ένταση, ανησυχία, κ.λπ., αποδίδονται στα μη θερμικά αποτελέσματα των ραδιοκυμάτων και την επίδραση που έχουν αυτά στο νευρικό σύστημα.

• Επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα κινητά της 3ης γενιάς παράγουν περισσότερη ακτινοβολία από τα παλιά της 2ης γενιάς ,αλλά υπάρχουν λίγες ακόμα μελέτες για την επίδραση αυτών των τηλεφώνων πάνω στην υγεία .Επίσης ,λένε ότι χρειάζονται μελέτες για τις επιδράσεις στην υγεία των ασύρματων δικτύων ,Bluetooth και Wi-Fi.

Ειδικά για τα παιδιά 

• Το σύστημα του εγκεφάλου και το νευρικό σύστημα των παιδιών είναι σε ανάπτυξη. Έτσι κάθε ταραχή, έστω και μικρή, που μπορεί να προκληθεί από την ακτινοβολία μπορεί να είναι σημαντική σε βάθος χρόνου.

• Οι ειδικοί εκτιμούν ότι δε θα πρέπει να επιτρέπεται η συχνή χρήση των κινητών σε παιδιά κάτω των 9 ετών.

• Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όσο πιο μικρό είναι το παιδί.

Υπάρχουν όρια ασφαλείας ;

• Το όριο ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία αποτελεί το Ρυθμό Ειδικής Απορρόφησης (SAR). Το όριο που έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έχει υιοθετηθεί από την Ε.Ε. είναι 2W/kg (2 βατ ανά χιλιόγραμμο βάρους) τοπικά.

• Τα όρια αυτά έχουν τεθεί με βάση τις έρευνες για τα θερμικά αποτελέσματα που επιφέρουν τα ραδιοκύματα στον οργανισμό μας. Για τα μη θερμικά αποτελέσματα δεν έχουμε αρκετές έρευνες. Αρκετοί μάλιστα επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα μη θερμικά αποτελέσματα είναι μεγαλύτερης βαρύτητας από τα θερμικά.

Πως μπορώ να γνωρίζω αν το κινητό μου εκπέμπει ακτινοβολία εντός των ορίων ασφαλείας ;

• Tα κινητά τηλέφωνα πρέπει να εκπέμπουν ακτινοβολία κάτω από το όριο ασφαλείας και να φέρουν την επισήμανση CE. Η μέγιστη τιμή του τοπικού SAR αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Με άλλα λόγια, αν υπάρχει λόγος να συμβεί μία βλάβη ή καταστροφή, ακόμα κι αν δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι, καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί.

Η περίπτωση της ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας παραπέμπει σε περιπτώσεις όπως η ραδιενέργεια, το κάπνισμα, οι διοξίνες, και σε άλλους παράγοντες που αρχικά είχαν θεωρηθεί ακίνδυνοι για την υγεία.

Γι΄αυτό λοιπόν, αν χρησιμοποιήτε κινητό προσπαθείστε να ελαττώσετε το χρόνο έκθεσης στα ραδιοκύματα:

· Χρησιμοποιήτε το κινητό μόνο σε περίπτωση ανάγκης

· Οι συνδιαλέξεις σας να είναι σύντομες

· Ελέγχετε την τιμή του SAR, όταν αγοράζετε καινούριο τηλέφωνο.

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

Τεστ ΠΑΠ Featured

Ο Καρκίνος του Τραχήλου της Μήτρας (ΚΤΜ) είναι πραγματικά πολύ διαδεδομένος. Είναι ο 2ος συχνότερος καρκίνος παγκοσμίως στις γυναίκες κάτω των 45 ετών.

Στον κόσμο:

· Κάθε χρόνο πάνω από 500.000 γυναίκες μαθαίνουν ότι πασχουν από ΚΤΜ.

· 230.000 γυναίκες πεθαίνουν από ΚΤΜ κάθε χρόνο.

Στην Ευρώπη:

· Μία γυναίκα πεθαίνει από ΚΤΜ κάθε 18 λεπτά.

· Κάθε χρόνο γίνονται 60.000 νέες διαγνώσεις.

· 30.000 γυναίκες πεθαίνουν από ΚΤΜ κάθε χρόνο.

Ο τακτικός έλεγχος με τεστ Παπανικολάου βοηθάει στην έγκαιρη εντόπιση της νόσου.

Τι είναι ο ΚΤΜ; Τι προκαλεί τον ΚΤΜ;

· Ο ΚΤΜ είναι ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κυττάρων του τραχήλου.

· Ο ΚΤΜ δεν είναι κληρονομικός.

· Προκαλείται από έναν ιό που ονομάζεται Ιός των Ανθρωπίνων Κονδυλωμάτων ή HPV.

Ο Ιός HPV:

· Μεταδίδεται με τη σεξουαλική πράξη.

· Το προφυλακτικό δεν προστατεύει πλήρως διότι και η δερματική περιοχή κάτω από τα γεννητικά όργανα,μπορεί επίσης να φέρει τον ιό.

· Ο ιός προκαλεί αλλοιώσεις στα κύτταρα του Τραχήλου που μπορούν να οδηγήσουν σε καρκίνο.

· Αν έχετε σεξουαλικές σχέσεις-όποια κι αν είναι η ηλικία σας-μπορεί να κινδυνεύετε.

· Ποσοστό έως και 80% των σεξουαλικά ενεργών γυναικών θα προσβληθεί από τον ιό του HPV σε κάποια στιγμή της ζωής τους.

Το Τέστ Παπανικολάου είναι απαραίτητο για όλες τις γυναίκες.

· Είναι απλό και γρήγορο στην εφαρμογή του.

· Κάθε γυναίκα που έχει σεξουαλική ζωή,από τον πρώτο κιόλας χρόνο μετά την πρώτη επαφή και για κάθε χρόνο πρέπει να κάνει τεστ Παπανικολάου.

· Ο τακτικός έλεγχος με τεστ Παπανικολάου είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ανίχνευση των προκαρκινικών αλλοιώσεων του Τραχήλου.

· Η έγκαιρη ανίχνευση των αλλοιώσεων επιτρέπει την αποτελεσματική τους θεραπεία και η εξέλιξη σε ΚΤΜ προλαμβάνεται 100%.

Στην Ελλάδα:

· Κάτω του 20% του γυναικείου πληθυσμού κάνει τεστ Παπανικολάου.

· Το 60% των Ελληνίδων δεν γνωρίζει το λόγο για τον οποίο γίνεται το τεστ Παπανικολάου.

· Είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης με τη συνεργασία όλων των επιστημονικών φορέων,δημοσίων και ιδιωτικών.

· Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού με τεστ Παπανικολάου,τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό εμφάνισης του ΚΤΜ.

Για μια εξέταση τόσο ζωτικής σημασίας,είναι πολύ λίγος ο χρόνος που απαιτείται να αφιερώσετε!

Επισκεφθείτε τον γυναικολόγο σας.Γιατί,με ένα Παπ-Τεστ δεν χάνεις χρόνο...κερδίζεις ζωή!

 

Ο Καρκίνος του Μαστού και τι πρέπει να γνωρίζετε.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες και εμφανίζεται στα 2/3 των περιπτώσεων σε γυναίκες άνω των 50 ετών.

· Περίπου 1 στις 40 γυναίκες ηλικίας 50 ετών μπορεί να εμφανίσει καρκίνο μαστού.

· Περίπου 1 στις 30 γυναίκες ηλικίας 60 ετών μπορεί να εμφανίσει καρκίνο μαστού.

· Οι γυναίκες που υποβάλλονται τακτικά σε μαστογραφία και ανιχνεύουν το πρόβλημά τους έχουν έως και 30% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρκίνο του μαστού σε σχέση με αυτές που δεν υποβάλονται σε μαστογραφία.

· Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι η έγκαιρη διάγνωσή του.

Τι πρέπει να προσέχετε-Μάθετε το στήθος σας.

Η αυτοεξέταση πρέπει να αρχίζει από την ηλικία των 20 ετών.Κάθε γυναίκα πρέπει να εξετάζει μόνη της το στήθος της κάθε μήνα.Αν αισθανθείτε κάποια από τις παρακάτω αλλαγές στο στήθος σας,μην αμελήσετε να ζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια.

1. Ψηλαφητό ογκίδιο

2. Αλλαγή στο σχήμα των μαστών

3. Αλλαγή στην υφή των μαστών

4. Αλλαγή στο δέρμα των μαστών

5. Αλλαγή στην θηλή των μαστών

6. Έκκριμα(να τρέχει μόνο του αυτόματα ή μετά από πίεση στις θηλές)

Η Μαστογραφία είναι απαραίτητη για όλες τις γυναίκες μετά τα 40.

Τι είναι η μαστογραφία;

Η μαστογραφία είναι ένας εύκολος,γρήγορος και ασφαλής τρόπος εξέτασης του μαστού,με ακτίνες Χ.Μπορεί να ανακαλύψει τον καρκίνο του μαστού,ακόμα κι αν έχει μέγεθος κεφαλής καρφίτσας.Η δόση της ακτινοβολίας είναι πολύ μικρή.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται η μαστογραφία;

· Η πρώτη μαστογραφία (αναφοράς) πρέπει να γίνεται μεταξύ 35 και 39 ετών.

· Από την ηλικία των 40 ετών πρέπει να γίνεται μια μαστογραφία κάθε ένα ή δύο χρόνια.

Να θυμάστε ότι μια αρνητική μαστογραφία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο της εμφάνισης του καρκίνου του μαστού στο μέλλον.Γι’αυτό η εξέταση πρέπει να επαναλαμβάνεται τακτικά.

Γιατί η Μαστογραφία είναι απαραίτητη!

· Η μαστογραφία μπορεί να ανακαλύψει όγκους σε πολύ πρώϊμα στάδια.

· Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του όγκου,τόσο πιο αποτελεσματική είναι η θεραπεία του καρκίνου.

· Είναι πολύ σημαντικό η διάγνωση και θεραπεία να γίνει έγκαιρα διότι ο καρκίνος μπορεί να επεκταθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες και σε άλλα μέρη του σώματος.

Οι μελέτες έχουν δείξει μείωση των θανάτων από καρκίνο μαστού σε γυναίκες που έκαναν τακτικό μαστογραφικό έλεγχο:

· Κατά 17% σε γυναίκες ηλικίας μεταξύ 40-49 ετών.

· Κατά 25-30% σε γυναίκες μεγαλύτερες των 50 ετών.

Η αλήθεια για το εμβόλιο κατά του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας.

· Το εμβόλιο δρα προληπτικά –όχι θεραπευτικά- και η κάλυψη που προσφέρει,μόνο σε συνδυασμό με τακτικό Παπ-Τεστ,μπορεί να θεωρηθεί πλήρης.

· Δεν μπορεί από μόνο του να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της πρόληψης.

· Ο ακρογωνιαίος λίθος της πρόληψης του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας,παραμένει το τεστ Παπανικολάου.

· Το εμβόλιο HPV δημιουργεί αντισώματα για 2 καρκινογόνους τύπους του ιού,των HPV16 και του HPV18,που ευθύνονται για το 70% των περιστατικών ΚΤΜ.

· Το εμβόλιο εγκρίθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού,για κορίτσια 12 ετών.

· Το εμβόλιο HPV μπορεί να γίνει και σε κορίτσια και νέες γυναίκες 13 μέχρι 26 ετών, πριν την πρώτη τους σεξουαλική επαφή.

· Το εμβόλιο HPV από μόνο του, προλαμβάνει μόνο το 70% των περιστατικών ΚΤΜ.

· Το τεστ Παπανικολάου πρέπει να συνεχίζεται υποχρεωτικά σε όλες τις γυναίκες και μετά το εμβόλιο HPV.

Εάν σαν Κοινωνία πείθαμε τις γυναίκες,να κάνουν Παπ-Τεστ κάθε 2 χρόνια τουλάχιστον,οι θάνατοι από Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας θα είχαν σχεδόν μηδενιστεί!

Οι Επιδράσεις των Αντιηλιακών Φίλτρων στην Υγεία του Δέρματος και του Ανθρώπινου οργανισμού Μέρος Β Featured

Φωτοαλλεργικού τύπου φωτοευαισθησία προκαλούμενη από φάρμακα (Photoallergic Drug- Induced Photosensitivity)

Διαβάστε το Α' μέρος

Οι ουσίες που είναι υπεύθυνες είναι: αλογονωμένες σαλικυλανιλίδες, σουλφοναμίδες. Εστέρες του ΡΑΒΑ, βενζοκαϊνη, νεομυκίνη, βενζοφαινόνες και 6- μεθυλοκουμαρίνη στα αντιηλιακά, έλαια μόσχου (musk ambrette) σε λοσιόν για μετά το ξύρισμα και στιλβένια στα λευκαντικά.

Οι αντιδράσεις φωτοευαισθησίας από φάρμακα διαιρούνται σε δύο ευρείς τύπους:

1. Φωτοαλλεργικές αντιδράσεις και

2. Φωτοτοξικές αντιδράσεις.

Η φαρμακογενής φωτοαλλεργία περιλαμβάνει μια ανοσολογική αντίδραση. Η δερματική αντίδραση προκαλείται από το φως, αλλά η παθογένειά της είναι παρόμοια με εκείνη μιας αλλεργικής δερματίτιδας. Το φάρμακο στο δέρμα απορροφά φωτόνια και στη συνέχεια μετατρέπεται σε σταθερό ή ασταθές φωτοπροϊόν, που αλληλοαντιδρά με μια πρωτεϊνη για να σχηματίσει ένα πλήρες αντιγόνο.

Μία φωτοτοξική αντίδραση είναι παρόμοια με μία ερεθιστική αντίδραση. Φωτοτοξικές αντιδράσεις είναι πιθανό να συμβούν στο 100% του πληθυσμού, εάν χορηγούνται επαρκείς δόσεις φαρμάκων και υπάρχουν κατάλληλα μήκη κύματος φωτός. Επειδή οποιοδήπηοτε φάρμακο μπορεί να ενεργοποιηθεί από ειδικά μήκη κύματος, φάσματος απορρόφησης, μία αντίδραση φωτοευαισθησίας χαρακτηρίζεται από ειδικό φάσμα δράσης. Το φάσμα δράσης των αντιδράσεων φωτοευαισθησίας βρίσκεται συχνότερα στην περιοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας (UVA).

Κλινικά χαρακτηριστικά και πορεία

Φωτοαλλεργικές φαρμακευτικές αντιδράσεις

Αυτές είναι πολύ σπανιότερες από τις φωτοτοξικές αντιδράσεις. Φωτοαλλεργία εμφανίζεται μόνο σε προηγουμένως ευαισθητοποιημένα άτομα. Το δερματικό εξάνθημα εμφανίζεται γενικά 48 ώρες μετά την αλληλεπίδραση μεταξύ χημικών και φωτός. Συνήθως, οι φωτοαλλεργικές αντιδράσεις στα φάρμακα χαρακτηρίζονται κλινικά από μια εκζεματική αντίδραση, που μοιάζει με συνηθισμένη αλλεργική δερματίτιδα από επαφή. Οι πρωτοπαθείς βλάβες είναι φυσαλίδες και πομφόλυγες, που μπορεί να ακολουθηθούν από εφελκίδες και απολέπιση. Λειχηνοποιημένες πλάκες κυριαρχούν στις χρόνιες αντιδράσεις. Το δερματικό εξάνθημα εντοπίζεται συνήθως στις εκτεθειμένες στο φως περιοχές του σώματος και μερικές φορές προσβάλει και τις γειτνιάζουσες  μη εκτεθειμένες περιοχές. Η κλινική πορεία εξαρτάται από το χρόνο παραμονής του φωτοευαισθητοποιητή στο δέρμα και από πιθανές διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλους φωτοευαισθητοποιητές. Συνήθως, η δερματική προσβολή διαρκεί επί μια εβδομάδα μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Μερικές φορές όμως η δερματική αντίδραση μπορεί να επιμένει και να γίνει χρόνια (επίμονη αντίδραση στο φως).

Φωτοτοξικές φαρμακευτικές αντιδράσεις

Τα κλινικά χαρακτηριστικά περιορίζονται αποκλειστικά σε περιοχές του δέρματος που είναι εκτεθειμένες στο φως (πρόσωπο, αυτιά, περιοχή του λαιμού, χέρια, εκτατικές επιφάνειες των αντιβραχίων). Η αντίδραση μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά την έκθεση στη UVA και χαρακτηρίζεται από καυστική, επώδυνη αίσθηση, ερύθημα, οίδημα, ή σχηματισμό φυσαλίδων (όπως συμβαίνει με ορισμένες χρωστικές). Καθυστερημένες αντιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν μερικές φορές, 8-24 ώρες μετά στην έκθεση στο φως.

Οι αντιδράσεις σε μερικά φωτοτοξικά φάρμακα (π.χ. ψωραλένια ή έλαιο περγαμόντου) χαρακτηρίζονται από έντονη υπέρχρωση.

Στον παραπάνω πίνακα απεικονίζονται τα κυριότερα φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία. Σε αυτόν τον πίνακα περιλαμβάνονται και συστατικά των αντιηλιακών προϊόντων που μας ενδιαφέρουν.

Συνιστώμενες θεραπείες - Τοπική φωτοπροστασία 

Όπως αναφέραμε, στόχος της φωτοπροστασίας είναι η ελαχιστοποίηση της διείσδυσης της φωτοδραστικής ακτινοβολίας στο δέρμα. Η φωτοπροστασία πρέπει να είναι αποτελεσματική στα φάσματα δράσης της φωτοδερματοπάθειας που οφείλεται σε φωτοευαισθησία σε φάρμακα, αφού πολλά εξανθήματα από φωτοευαισθησία προκαλούνται από την UVA. Κατά την εκλογή ενός αντιηλιακού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες: τα μήκη κύματος έναντι των οποίων επιδιώκεται προστασία, το φάσμα απορρόφησης και ο δείκτης αντιηλιακής προστασίας. Πολλά αντιηλιακά εμφανίζουν αποτελεσματικότητα στην περιοχή τόσο της UVA όσο και της  UVB.

Γενικά, τα αντιηλιακά προστατεύουν απορροφώντας (χημικά αντιηλιακά) ή ανακλώντας (φυσικά αντιηλιακά) την ακτινοβολία. Για τα εξανθήματα από φωτοευαισθησία πρέπει να επιλέγονται φυσικά αντιηλιακά με υψηλό δείκτη προστασίας και υψηλή αποτελεσματικότητα έναντι της  UVA. Η επιλογή των φυσικών αντιηλιακών προορίζεται για την απόκτηση πλήρους φωτοπροστασίας.

Οι επιδράσεις των αντιηλιακών φίλτρων

Χημικά αντιηλιακά φίλτρα

Οι επιστήμονες για πολλά χρόνια έχουν την υποψία ότι τα χημικά αντιηλιακά φίλτρα μιμούνται τις γυναικείες ορμόνες, τα οιστρογόνα. Αρκετοί θεωρούν τις ουσίες αυτές υπεύθυνες για την θηλυκοποίηση των ψαριών καθώς τα αντιηλιακά ξεπλένονται στις θάλασσες αλλά και για τα ορμονικά προβλήματα των γυναικών, ίσως και για τον καρκίνο του μαστού. Παρακάτω θα δούμε μια έρευνα για τις επιπτώσεις των χημικών φίλτρων στον θυρεοειδή αδένα των ποντικιών και τις πιθανές επιπτώσεις στο ανθρώπινο ορμονικό σύστημα.

Μια έκθεση από τη Διεθνή Επιτροπή για τον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δηλώνει ότι .

Στις 29 Μαρτίου του 2006, στο Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας της Καλιφόρνιας, κατατέθηκε μια μήνυση που έκανε τον γύρο του κόσμου. Δύο πολύ μεγάλες δικηγορικές εταιρείες στρέφονται ενάντια σε 7 παραγωγούς αντιηλιακών προϊόντων και σε 5 εμπορικά σήματα με την κατηγορία της συστηματικής εξαπάτησης του καταναλωτικού κοινού με ψεύτικες διαφημιστικές και παραπλανητικές αξιώσεις για την δυνατότητα των προϊόντων τους να προστατεύσουν από τον ήλιο και να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος και άλλων ασθενειών του δέρματος.

Οι κατηγορούμενες εταιρίες και εμπορικά σήματα είναι οι Schering- Plough (Coppertone), Sun Pharmaceuticals and Playtex Products (Banana Boat), Tanning Research Laboratories (HawaianTropic), Neutrogena Corp and  Johnson & Johnson (Neutrogena), and Chatem Inc. (Bullfrog). To κατηγορητήριο 122 σελίδων περιγράφει πως οι συγκεκριμένοι παραγωγοί αντιηλιακών κάνουν σκόπιμα ψευδείς και παραπλανητικές αξιώσεις στις ετικέτες των προϊόντων τους, στις διαφημίσεις τους και στις ιστοσελίδες τους στο διαδίκτυο ζητώντας αποζημίωση και θεραπεία για τους πελάτες τους καθώς και ένα δημόσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης των καταναλωτών για την προστασία από τον ήλιο που θα πληρωθεί από την βιομηχανία αντιηλιακών.

 

Η δικηγορική εταιρεία Lerach Coughlin Stoia Geller Rudman & Robbins LLP με 160 δικηγόρους σε 10 πόλεις των ΗΠΑ είχε κερδίσει πάνω από 35 δις. δολάρια σε υποθέσεις απάτης ενώ η δεύτερη εταιρεία  Abraham Fruchter & Twersky LLP με έδρα τη Νέα Υόρκη ειδικεύεται στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Πιθανά αποτελέσματα αντιηλιακών φίλτρων

Τα αντιηλιακά φίλτρα που είναι χημικές ουσίες, μιμούνται  την επίδραση των οιστρογόνων. Μια ομάδα Ελβετών ερευνητών έχει διαπιστώσει ότι προκαλούν μια σειρά από αναπτυξιακές ανωμαλίες στους αρουραίους.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερες δοκιμές για δούμε τι επιπτώσεις έχουν στους ανθρώπους», λέει η Margaret Schlumph από το ίδρυμα Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας του πανεπιστημίου της Ζυρίχης στην Ελβετία.

Οι ερευνητές ξέρουν ότι οι χημικές ουσίες που συμπεριφέρονται όπως το οιστρογόνο, μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα υγείας. Μπορούν να έχουν μια δραματική επίδραση στα ζώα, παραδείγματος χάριν μετατρέποντας τα ψάρια σε ερμαφρόδιτα.

Η Schlumph και οι συναδελφοί της εξέτασαν έξι κοινές UV χημικές ουσίες  που χρησιμοποιούνται στα αντιηλιακά προϊόντα, τα κραγιόν και άλλα καλλυντικά. Και τα πέντε UVB φίλτρα, τα οποία είναι: benzophenone-3, homosalate, 4-methyl-benzylidene camphor (4- MBC), octyl-methoxycinnamate και octyl-dimethyl-PABΑ συμπεριφέρθηκαν όπως το οιστρογόνο στα εργαστηριακά ευρήματα,  και κάνουν τα καρκινικά κύτταρα  να αυξάνονται πιο γρήγορα.

Μόνο μία χημική ουσία UVA που ονομάζεται butyl-methoxydibenzoylmethane (B-MDM) δεν έδειξε καμιά δραστηριότητα.

Ένα από τα πιο κοινά αντιηλιακά φίλτρα, 4-ΜΒC, είχε μια ιδιαίτερα ισχυρή επίδραση. Όταν η εργαστηριακή ομάδα ανέμιξε με ελαιόλαδο και το επάλειψε στο δέρμα αρουραίων, διπλασίασε το ποσοστό αύξησης της μήτρας πριν από  την εφηβεία.

«Αυτό ήταν τρομακτικό, επειδή χρησιμοποιήσαμε τις συγκεντρώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται και στα αντιηλιακά προϊόντα», λέει η Schlumph.

Επίσης δηλώνει ότι κανένας δεν ξέρει εάν αυτές οι δόσεις είναι αρκετά υψηλές ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα στους ανθρώπους.

«Τα στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι ανησυχητικά για την υγεία των ανθρώπων» λέει ο Richard Sharpe από την αναπαραγωγική μονάδα της Βιολογίας, του ιατρικού ερευνητικού Συμβουλίου στο Εδινβούργο.  Αλλά υποστηρίζει, «σαφώς δεν είναι καλό που χρησιμοποιούμε κρέμες που μπορεί να έχουν ορμονικές επιδράσεις».

Η ένωση καλλυντικών και αρωμάτων Toiletry, που εκπροσωπεί κατασκευαστές αντιηλιακών προϊόντων στην Βρετανία, απαντά ότι τα επίπεδα που βρέθηκαν από την Schlumph, είναι αρκετά κάτω από τα επίπεδα εκείνα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επίδραση μετά από μια εφαρμογή.

Μια έκθεση από την ένωση, μη δημοσιευμένη, δείχνει ότι δεν υπάρχουν επιδράσεις από αυτές τις χημικές ουσίες στα ποντίκια. Αλλά προσθέτει, «εάν τα επίπεδα αυξάνονται [στο περιβάλλον] πρέπει να δράσουμε γρήγορα».

Εκείνη η μέρα μπορεί να πλησιάζει δεδομένου ότι το 4-ΜΒC και άλλες  αντιηλιακές χημικές ουσίες , αποδειχτεί ότι συσσωρεύονται στα ψάρια από τις λίμνες και τις θάλασσες όπου οι άνθρωποι κολυμπούν.

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα όπου βρέθηκαν  στο  μητρικό γάλα   σε επίπεδα  νανογραμμαρίων ανά χιλιόγραμμο του λίπους, σχετικά με τους ίδιους όπως και άλλους γνωστούς μολυσματικούς περιβαλλοντικούς  παράγοντες. Η Schlumph ανησυχεί ότι η μεγάλη ποσότητα αντιηλιακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται από τους λουόμενους και κυρίως από τα παιδιά   μπορεί να αυξήσει δραματικά τα επίπεδα της έκθεσης [της μη δημοσιευμένης].

Η  Schlumph λέει ότι άλλες 25 χημικές ουσίες  που χρησιμοποιούνται στα αντιηλιακά θα πρέπει να εξεταστούν για την ορμονική τους δραστηριότητα, και υποστηρίζει ότι πρέπει να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά την 4-ΜΒC, εάν οι απόγονοι των πειραματόζωων έχουν προβλήματα υγείας.

Προς το παρόν, συμβουλεύει, ότι δεν πρέπει να απορρίψουμε την χρήση των αντιηλιακών προϊόντων, αλλά υποστηρίζει ότι αντιηλιακά φίλτρα όπως το διοξείδιο του Τιτανίου είναι μια πιο ασφαλής εναλλακτική λύση.

Ορμόνες στα αντιηλιακά προϊόντα

Όπως αναφέρθηκε, τα συνθετικά φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται στα αντιηλικά προϊόντα απασχολούν τους επιστήμονες ειδικούς στην Τοξικολογία καθώς οι ουσίες αυτές που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και απελευθερώνονται στο περιβάλλον φτάνουν στα ζώα από την τροφική αλυσίδα και από την απ’ ευθείας εφαρμογή ( Hany & Nagel, 1995, Nagtegaal et al, 1997).  Μερικά από τα πιο συνήθη φίλτρα έχουν αναγνωριστεί ως οιστρογόνα (Schlumph et al., 2001,2003) ή αντι-ανδρογόνα (Ma et al . 2003). Η ουσία  4-Methylbenzylidene camphor (4-MBC) παρουσιάζει την μεγαλύτερη οιστρογονική δράση  (Schlumph et al, 2001) ενώ έχει επιβεβαιωθεί και από άλλες μελέτες (Schreurs et al 2002, Muelleret al,. 2003,  Miller et al ,. 2001)   (Tinwell et al., 2002). Ένα συγγενικό παράγωγο της καμφοράς,  3- benzylidene camphor (3-BC), ήταν το πρώτο που αποδείχτηκε να έχει οιστρογονική δράση στα ψάρια. (Holbech et al, . 2002). Υπολείμματα των ουσιών  benzophenone-3 (BP3) και octyl- methoxycinnamate (OMC) βρέθηκαν σε δείγματα ανθρώπινου μητρικού γάλακτος (Hany & Nage, 1995). Επίσης οι ουσίες  BP3 και benzophenone-1 (BP1) ανιχνεύθηκαν στα ούρα 4 ώρες μετά από εφαρμογή αντιηλιακού προϊόντος (Felix et al,. 1998).

Το EURISKED (eurisked.org), ένα πρόγραμμα της ΕΕ που έληξε το 2005, είχε σκοπό να μελετήσει τις επιδράσεις στα ανθρώπινα όργανα των ουσιών που λειτουργούν ως ορμονικοί διαταράκτες. Μερικές από τις ουσίες που επηρεάζουν το ανθρώπινο ορμονικό σύστημα και μελέτησαν οι επιστήμονες ήταν και τα συνθετικά αντιηλιακά φίλτρα octyl-methoxycinnamateOMC) , 4-methylbenzylidene camphor (4-MBC) και benzophonone-2. Σημαντικές επιδράσεις βρέθηκαν στον προστάτη, στον θυρεοειδή αδένα, στην μήτρα, τις ωοθήκες αλλά και σε μοριακό επίπεδο όπως στην γονιδιακή έκφρασης της προγεστερόνης. Σε άλλο πείραμα που μελετήθηκαν οι επιδράσεις των 4 MBC και benzophenone -2 στην εφηβεία, παρατηρήθηκε καθυστέρηση της εφηβείας και ποικιλία δυσμενών επιδράσεων σε διάφορα όργανα όπως στην μήτρα και τα οστά. Οι επιστήμονες κατέληξαν ότι μετά από πειράματα για περίοδο 3 ετών υπάρχει θεωρητικά κίνδυνος για τον άνθρωπο. Τον Απρίλιο του 2006 στο 8ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας παρουσιάστηκε άλλη μια δράση της ουσίας 4- methylbenzylidene- camphor (4-MBC) αυτή τη φορά στην υπόφυση, που συγκρίνεται με τον υποθυρεοειδισμό (Hamann et al,. 2006). (

Οι αντιηλιακές χημικές ουσίες διαταράσσουν την λειτουργία του θυρεοειδή στους αρουραίους

Οι χημικές ουσίες που βρίσκονται σε πολλά αντιηλιακά μπορούν να διαταράξουν την παραγωγή της θυρεοειδηκής ορμόνης στους αρουραίους σύμφωνα με έκθεση ερευνητών.

Η μελέτη τους προκαλεί τις ανησυχίες ότι οι χημικές ουσίες που απορροφούν το υπεριώδες φως θα μπορούσαν να βλάψουν τον θυρεοειδή στους ανθρώπους.

Η UV ακτινοβολία από τον ήλιο μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει τον καρκίνο του δέρματος. Αλλά οι μελέτες για τις χημικές ουσίες που εμποδίζουν την UV ακτινοβολία έχουν προκαλέσει ήδη ανησυχίες σχετικά με τις παρενέργειές τους. Το 2001 Ελβετοί ερευνητές αναφερόμενοι στην  4-methyl-benzylidene camphor (4-MBC), μεταξύ άλλων αντιηλιακών χημικών ουσιών, υποστηρίζουν ότι μιμούνται τα οιστρογόνα των αναπαραγωγικών ορμονών και επιταχύνει την ανάπτυξη της μήτρας στους αρουραίους.

Τα πειράματα στα ζώα  είχαν δείξει ότι το 4-MBC θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στον θυρεοειδή , αλλά δεν αποκάλυψαν τίποτα. Τώρα όμως οι Γερμανοί επιστήμονες λένε ότι έχουν τα στοιχεία από τους αρουραίους, που παρουσιάζουν το βαθμό στον οποίο αυτή η χημική ουσία μπορεί  να διαταράξει τις ορμόνες του θυρεοειδή αδένα και να αλλάξει ο όγκος του.

Διπλάσια ορμόνη

Ο Josef Κohrle του πανεπιστημίου Ιατρικής του Βερολίνου  και οι συνάδελφοί του, τάισαν τους αρουραίους με διάφορα ποσά της  4-MBC ουσίας. Λένε ότι η σίτιση των ζών με αυτή την ουσία έχει νόημα επειδή οι περιβαλλοντικές έρευνες, στις χώρες όπως η Ελβετία, το έχουν ανιχνεύσει στα ύδατα των λιμνών.

Επιπλέον, o Kohrle λέει ότι Δανοί ερευνητές ανέφεραν πρόσφατα ότι το  4-MBC εφαρμοζόμενο τοπικά μπορεί να εισχωρήσει στο αίμα, αν και τόνισε ότι καμιά ομάδα δεν έχει επαναλάβει ακόμα και δεν έχει επιβεβαιώσει αυτή την συμπεριφορά.

Οι αρουραίοι που έλαβαν καθημερινά μια δόση των 33 χιλιοστογραμμαρίων του 4-MBC ανά χιλιόγραμμο του σωματικούς τους βάρους για πέντε ημέρες, παρουσίασαν αύξηση 15% στην παρακινητική θυρεοειδική ορμόνη, η οποία ρυθμίζει τον θυρεοειδή στην παραγωγή των ορμονών που ρυθμίζουν τον μεταβολισμό. Εκείνοι που έλαβαν 600 χιλιοστογραμμάρια της  ένωσης ανά χιλιόγραμμο του βάρους τους καθημερινά, διπλασίασαν το ποσό της παρακινητικής ορμόνης του θυρεοειδή αδένα. Υπήρξε επίσης μια αύξηση 20%  στο μέγεθος του θυρεοειδή στους αρουραίους που λάμβαναν μια καθημερινή δόση των 100 χιλιοστογραμμαρίων ανά χιλιόγραμμο βάρους του 4-MBC πάνω από πέντε ημέρες.

Η προστασία του Ιωδίου

Τα περαιτέρω πειράματα στους αρουραίους και τα ανθρώπινα κύτταρα στο εργαστήριο έδειξαν ότι μια άλλη σημαντική UV  αντιηλιακή χημική ουσία, η βενζοφαινόνη 2 (BP2), διατάραξε επίσης ορμόνες που δρουν στον θυρεοειδή αδένα. Η γερμανική ομάδα διαπίστωσε ότι η παρουσία ιωδίου εμποδίζει τις αρνητικές επιπτώσεις.

Οι ιατρικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι χρειάζονται περαιτέρω πειράματα για να ερευνήσουν τα αποτελέσματα της ομάδας του Kohrle. «θα έβλεπα αυτά τα αποτελέσματα με ενδειαφέρον» λέει ο Δανός Οh, που μελετά τα αποτελέσματα της κατάστροφης του DNA στα κύτταρα του δέρματος, στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, του Σαν Φραντσίσκο και των ΗΠΑ. Αλλά προειδοποιεί ενάντια στην παρερμήνευση των αποτελεσμάτων.  «Τα οφέλη των αντιηλιακών προϊόντων ξεπερνούν κατά πολύ τους θεωρητικούς κινδύνους σε βάρος τους».

Ο Kohrle επίσης λέει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να ερμηνεύουν τα πράγματα και να βγάζουν συμπεράσματα από την έρευνα που έγινε στους αρουραίους ως λόγο για την διακοπή των αντιηλιακών προϊόντων. Αντί αυτού, λέει ότι πρέπει να βεβαιωθούμε αν η διατροφή μας περιλαμβάνει αρκετό ιώδιο, το οποίο θα μπορούσε να μας προστατεύσει από τις αρνητικές επιδράσεις της ΒΡ2, αλλά εάν η επίδραση που υπάρχει στους αρουραίους βρεθεί και στους ανθρώπους, λέει, «πρέπει να ξανασκεφτούμε πώς  προστατεύουμε τα παιδιά μας και αυτούς με υπάρχοντα προβλήματα στον θυρεοειδή αδένα, από την ηλιακή ακτινοβολία».

Ο Κohrle παρουσίασε τα συμπεράσματά του στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, στις 5 Απριλίου του 2006.

Η ασφάλεια που παρέχουν τα νανομόρια του οξειδίου ψευδαργύρου ή του διοξειδίου τιτανίου.

Η Αυστραλία έχει το υψηλότερο ποσοστό καρκίνο του δέρματος στον κόσμο.Η χρήση αντιηλιακών προϊόντων είναι ένα σημαντικό μέσο ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος του καρκίνου του δέρματος και της πρόωρης γήρανσης του δέρματος.

Το οξείδιο του ψευδαργύρου και το διοξείδιο του τιτανίου έχουν χρησιμοποιηθεί ως αντιηλιακές ουσίες για πολλά χρόνια. Είναι ιδιαίτερα πολύτιμες λόγο της δυνατότητάς τους να ανακλούν την UVA ακτινοβολία καθώς και την UVB, που αυτό δίνει την ευρύτερη προστασία από άλλους αντιηλιακούς παράγοντες.  Από τις 1200 αντιηλιακές ουσίες που εγκρίνονται από το TGA (Therapeutic Goods Administrasion- Διοίκηση Θεραπευτικών Αγαθών) για τον ανεφοδιασμό στην Αυστραλία (Δεκέμβριος του 2005), 228 περιέχουν το οξείδιο ψευδαργύρου, 363 περιέχουν το διοξείδιο τιτανίου και 73 περιέχουν και τα δύο.

Ένα μειονέκτημα του   οξειδίου ψευδαργύρου και του διοξειδίου τιτανίου είναι ότι είναι ορατοί, δίνοντας στο δέρμα ένα άσπρο χρώμα. Αυτή η επίδραση μπορεί να μειωθεί με τη μείωση του μεγέθους των μορίων του υλικού. Όταν χρησιμοποιούνται με την μορφή νανομορίων (λιγότερα από 10 νανόμετρα, ή ένα εκατομμυριοστό ενός χιλιοστόμετρου), έτσι είναι δυσδιάκριτα στο δέρμα και διατηρούν τις αντιηλιακές τους ιδιότητες.

Αυτή την περίοδο περίπου το 70% των αντιηλιακών προϊόντων με διοξείδιο του τιτανίου  και το 30% των προϊόντων αυτών με οξείδιο του ψευδαργύρου έχουν αυτά τα υλικά με την μορφή νανομορίων. Το διοξείδιο του τιτανίου έχει χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον με αυτό τον τρόπο από το 1990 και το οξείδιο του ψευδαργύρου από το 1999. δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αντιηλιακά προϊόντα που περιέχουν αυτά τα υλικά θέτουν τους ανθρώπους σε οποιοδήποτε κίνδυνο όταν τα χρησιμοποιούν.

Μια θεωρητική ανησυχία έχει προκληθεί, ότι εάν τα δύο αυτά υλικά με μορφή νανομορίων απορροφώνται από τα κύτταρα του δέρματος, θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλληλεπιδράσουν με το φως του ήλιου και να αυξήσουν τον κίνδυνο ζημίας σε αυτά τα κύτταρα. Εντούτοις, οι αρχικές μελέτες είναι περιορισμένες σε αριθμό και έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές.

Τον Ιανουάριο του 2006 το TGA διεύθυνε μια αναθεώρηση της επιστημονικής λογοτεχνίας σε σχέση με την χρήση του διοξειδίου του τιτανίου και του οξειδίου του ψευδαργύρου στα αντιηλικά προϊόντα. Η αναθεώρηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι:

Υπάρχουν στοιχεία από τα απομονωμένα πειράματα ότι το οξείδιο του ψευδαργύρου και το διοξείδιο του τιτανίου μπορούν να προκαλέσουν ελεύθερο ριζικό σχηματισμό παρουσία του φωτός και ότι αυτό μπορεί να βλάψει αυτά τα κύτταρα.  Εντούτοις, αυτό θα ήταν ανησυχητικό στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν αντιηλιακά προϊόντα εάν τα δύο υλικά διαπερνούσαν βιώσιμα κύτταρα του δέρματος. Το βάρος των τρεχόντων στοιχείων είναι ότι παραμένουν στην επιφάνεια του δέρματος και στην εξωτερική νεκρή στιβάδα ( stratum corneum) του δέρματος.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων επικύρωσε αυτό το συμπέρασμα στη συνεδρίασή της στις 2 Φεβρουάριου 2006.

Η Διοίκηση Θεραπευτικών Αγαθών (TGA) ελέγχει την αναθεώρηση της επιστημονικής λογοτεχνίας σε αυτή την περιοχή και δουλεύει σε συνεργασία με τις διεθνείς αντιπροσωπείες για να ελέγξει αυτά τα ζητήματα και να εξασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών εάν εμφανιστούν οποιοιδήποτε κίνδυνοι.

Συμπεράσματα

● Τον Ιούλιο του 2007 έληξε η προθεσμία της ΕΕ για την υποβολή φακέλου σύμφωνα με τις οδηγίες της επιστημονικής επιτροπής για την χρήση του 4-Aminobenzoic acid (PABA) ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας ή για άλλη χρήση καθώς τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν ήταν ικανοποιητικά.

● Το φίλτρο benzophenone 2 (BP2) έχει απαγορευθεί στην ΕΕ στα αντιηλιακά προϊόντα αλλά περιέχεται σε άλλα καλλυντικά προϊόντα σε μικρότερες συγκεντρώσεις. Καθώς βρίσκεται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων είναι σαν να εφαρμόζεται στο δέρμα καθημερινά.

● Το σαλικυλικό 4-ισοπροπυλοβενζόλιο έχει απαγορευτεί από την ΕΕ και δεν χρησιμοποιείται πλέον στα αντιηλιακά προϊόντα.

● Φυσικά φίλτρα είναι το οξείδιο του ψευδαργύρου και το διοξείδιο του Τιτανίου τα οποία ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία. Αποφεύγετε τον ψευδάργυρο αν δεν είστε σίγουροι για την μορφή του καθώς στην μορφή microfine (200 nm) έχει αποδειχθεί ότι είναι τοξικό για το κύτταρο και το γενετικό του υλικό  (DNA).

● Για να έχετε το αποτέλεσμα που υποδηλώνει ο δείκτης προστασίας του προϊόντος σας πρέπει να χρησιμοποιείται την ποσότητα που χρησιμοποιούν κατά την εργαστηριακή δοκιμασία του δηλαδή 2 mg/cm², περίπου 6 με 7 κουταλιές του γλυκού ή 35-40 γραμμάρια για ολόκληρο το σώμα. Η ποσότητα αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που χρησιμοποιούν συνήθως οι καταναλωτές.

● Αντιηλιακό με δείκτη προστασίας 15 απορροφά το 93% της UVB ακτινοβολίας ενώ με δείκτη 30 απορροφά το 97%. Αντιηλιακά προϊόντα με δείκτη μεγαλύτερο από 50 πρακτικά δεν αυξάνουν την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

● Έχουμε ανάγκη τον ήλιο. Δεκαπέντε λεπτά είναι αρκετά για να ενεργοποιήσουν την σύνθεση της βιταμίνης D στο σώμα μας και να μας βοηθήσουν στην πρόληψη ασθενειών όπως οστεοπόρωση, διαβήτη, αρθρίτιδα, κατάθλιψη, παχυσαρκία, ακόμα και παθήσεις του ανοσοποιητικού συστήματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Lademan J., Schanzer S., et al. Sunscreen application at the beach. Journal of Cosmetic Dermatology 3:2. 2004. 62-68.

.Lott L. Dennis, et al. Uniformity of sunsceen product application, a problem in testing, a problem for consumers.  Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine 19:1. 2003. 17-20.

Rhodes L.E. and Callaghan T.M., Beyond sun protection factor testing. International Journal of Cosmetic Science 26:4. 2004. 207-214.

Βaumann Leslie. Cosmetic Dermatology, Principles and Practice. The McGraw-Hill Companies 2002. Chapter 15 ‘Antioxidants. The free radical theory of aging’. 105

Bech-Thomsen N, Wulf HC. Sunbathers’ application of sunscreen is probably inadequate to obtain the sun protection factor assigned to the propagation. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 1992. 9:242-244.

Pinnell S, Cutaneus Photodamage, oxidative stress, and topical antioxidant protection. J Am Acad Dermatol. 2003. 48:1-19.

Journe F, Marguery MC, Bazex J, et al. Sunscreen sensitization : a 5-years study. Acta Dem Venereol 1999. 79: 211-213.

Darr D, Dunston S, Faust H et al , Effectivenes of adioxidants with or without sunscreens at topical photoprotectants. Acta Dermatol Venereol 1996.766: 264-268.

Τσιρίβας Ε. Σημειώσεις Κοσμετολογίας 3. 56-63, 66-71.

Σταυριανέας Ν.Γ. Σύγχρονη Δερματική Ογκολογία. Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη. 84-85, 102-104,134.

www.tobima.gr. Λώρας Πιπιλή. Προϊόντα με σημαντικές διαφορές στις τιμές αλλά στην προστασία κατακλύζουν την αγορά. 4/8/1996.

Μύθοι και αλήθειες για την ηλιοθεραπεία. 5/9/1999.

www.iatrotek.com. Οι φωτοχημικές βλάβες του DNA και ο ρόλος τους στις βιολογικές επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας στο δέρμα.

Φωτοπροστασία. Στρατηγός  Α.Ι., Αντωνίου Χ.

www.iatronet.gr. Ύγεία, Δερματολογία, Η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολία στο δέρμα. Βέρρος Κ. 15/6/2004.

www.paidiatros.gr. Ηλιοθεραπεία, κίνδυνοι και τρόπος πρόληψης. Σπαντιδέας Α.

www.newscientist.com. Sun block. Jones N. 18/4/2001.

Chemical sunscreens. 6/5/2007

Sunscreen  chemicals disrupt thyroid in rats. Khamsi R. 3/4/2006.

Hormones in sunscreens. 10/6/2007.

www.eur-lex.europa.eu. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 29/2/2000.

www.blackwell-synergy.com. Sunscreen application technique in photosensitive patients: a quantitative assessment of the effect of education. Azurdia R.M., Pagliaro J.A., Rhodes L.E. 14/4/2000.

www.pubmed.com. Sun exposure and sunscreen use among sunbathers in Denmark. Stender IM., Andersen JL., Wulf HC. 11/1/1996.

Sunscreen use and duration of sun exposure: a double-blind, randomized trial. Aytier P, Dore JF, Negrier S, et al. 4/8/1999.

Sunscreens used at the beach do not protect against erythema: a new definition of SPF is proposed. Wulf HC, Stender IM, Lock-Andersen J. 13/8/1997.

Οι Επιδράσεις των Αντιηλιακών Φίλτρων στην Υγεία του Δέρματος και του Ανθρώπινου οργανισμού Μέρος Α Featured

Ο ήλιος αποτελεί αστείρευτη πηγή ενέργειας και ζωής. Είναι προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής πάνω στη γη και απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή του ανθρώπου, μια και η ηλιακή ακτινοβολία εξυπηρετεί πολλές βασικές διεργασίες του ανθρώπινου οργανισμού. Σπουδαιότερη από αυτές είναι η σύνθεση της βιταμίνης D, η έλλειψη της οποίας προκαλεί την εμφάνιση ραχίτιδας. Εν τούτοις η ηλιακή ακτινοβολία εκτός από τα ανεκτίμητα οφέλη της μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία όταν άσκοπα και αλόγιστα εκτιθέμεθα σε αυτή.

Το μαύρισμα του δέρματος, που είναι χρόνια στη μόδα, συνεπάγεται και μεγαλύτερη χρονικά αλλά και εντονότερη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία με συνέπεια να αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος εμφάνισης βλαβών στον οργανισμό μας.

Έτσι σήμερα, μετά την ελάττωση της συγκέντρωσης του όζοντος στη στρατόσφαιρα και την επιδείνωση των συνθηκών του περιβάλλοντος οι μηχανισμοί άμυνας του δέρματος δεν είναι πλέον επαρκείς και έχει γίνει κοινή συνείδηση, τόσο από τους δερματολόγους όσο και από τον πληθυσμό, η αναγκαιότητα της εξωτερικής φωτοπροστασίας, που εξασφαλίζεται είτε με τα ρούχα που φοράμε, είτε με την εφαρμογή στο δέρμα μας αντιηλιακών σκευασμάτων, στα οποία εμπεριέχονται τα λεγόμενα αντιηλιακά φίλτρα. Αυτά είναι τοπικά εφαρμοζόμενες κρέμες και λοσιόν. Ο σκοπός της χρησιμοποίησης των αντιηλιακών προϊόντων (sunscreen products) είναι να εμποδίσουν ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουν τις επιβλαβείς επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας επιτρέποντας ταυτόχρονα το μαύρισμα του δέρματος χωρίς οδυνηρά αποτελέσματα. Περιέχουν οργανικούς και ανόργανους χημικούς παράγοντες που απορροφούν ή αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία.

Ταξινομούνται ως εξής

● Χημικά αντιηλιακά (οργανικοί χημικοί απορροφητές).

● Φυσικά αντιηλιακά (ανόργανοι χημικοί απορροφητές).

● Συνδυασμός αντιηλιακών.

Όπως αναφέραμε τα προϊόντα αυτά περιέχουν αντιηλιακές ουσίες (sunscreen agents, sunscreens) οι οποίες είτε απορροφούν είτε ανακλούν ή σκεδάζουν την ερυθηματογόνο  περιοχή της ηλιακής ακτινοβολίας. Οι αντιηλιακές  ουσίες που δρούν με απορρόφηση και που πολλές φορές λέγονται και φίλτρα υπεριωδών ακτίνων (UV filters), είναι χημικές ουσίες κυρίως αρωματικές φύσεως που το μέγιστο της απορρόφησης τους βρίσκεται στη UVB περιοχή (περίπου στα 310 nm, γι’αυτό και ονομάζονται πιο συγκεκριμένα UVB φίλτρα).

Τα αντιηλιακά ενδείκνυνται σαν ισχυρά προστατευτικοί  παράγοντες από την δημιουργία ηλιακού εγκαύματος, φωτογήρανσης και καρκίνων του δέρματος. Παρ’ όλα αυτά από κάποιες μελέτες διαπιστώθηκε ήπια αύξηση της συχνότητας του μελανώματος σε άτομα που ισχυρίζονταν ότι χρησιμοποιούσαν αντιηλιακά, αλλά θεωρήθηκε ότι αυτό πιθανώς οφείλεται όχι στους αντιηλιακούς παράγοντες  αυτούς καθ’ εαυτούς αλλά σε άλλους παράγοντες, ειδικά σε ανεπαρκή προϊόντα σε συνδυασμό με μια πιθανή τάση παραμονής έξω από το σπίτι και στον ήλιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με την πεποίθηση ότι η προστασία είναι επαρκής.

Συνιστώνται τακτικά σε ασθενείς με τις γνωστές ως ιδιοπαθείς, πιθανώς ανοσολογικής βάσης, φωτοδερματοπάθειες, οι οποίες περιλαμβάνουν το πολύμορφο εκ φωτός εξάνθημα (PLE), την ακτινική κνήφη (AP), την ευλογιοειδή ιδρώα  (HV), την ηλιακή κνίδωση  (SU), και την χρόνια ακτινική δερματίτιδα (CAD).

Αντιηλιακά προϊόντα

Όπως εισαγωγικά αναφέρθηκε, ο σκοπός των αντιηλιακών προϊόντων (sunscreen products) είναι να εμποδίσουν ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουν της επιβλαβείς επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας επιτρέποντας ταυτόχρονα το μαύρισμα του δέρματος χωρίς οδυνηρά αποτελέσματα.  Τα προϊόντα αυτά περιέχουν αντιηλιακές ουσίες, οι οποίες είτε σκεδάζουν, είτε απορροφούν, ή ανακλούν την ερυθηματογόνο περιοχή της ηλιακής ακτινοβολίας.

Φωτο. Τρισδιάστατο διάγραμμα που απεικονίζει την προστασία από UVA και UVB. Τα ορυκτα φυσικά φίλτρα ανακλούν το 99% της προσπίπτουσας UVB. Χημικά φίλτρα χαρακτηρίζονται τα UVA Block (απορροφούν το 90% της UVA κατά το αυστραλιανό πρότυπο). Ένας τέτοιος συνδυασμός μας δίνει αντιηλιακά μέγιστης προστασίας.

Αποτελούνται από ένα μόνο φίλτρο ή από συνδυασμό οργανικών αντιηλιακών φίλτρων, και ανοργάνων φωτοανακλαστών, που είναι ενσωματωμένα σε ένα κοσμητολογικό έκδοχο. Το έκδοχο μπορεί να έχει μορφή κρέμας, αλοιφής, κρεμαλοιφής, γαλακτώματος, γέλης, λοσιόν, ελαίου, spray ή stick. Τα αντιηλιακά σε μορφή γαλακτώματος ή κρέμας θεωρείται ότι προσφέρουν καλύτερη προστασία από τα αντιηλιακά λάδια. Στη σύνθεση ενός σύγχρονου αντιηλιακού μπορούν, επίσης, να ενσωματώνονται υγραντικά της επιδερμίδας, παράγοντες κατά των ελευθέρων ριζών κ.ά.

Υπάρχουν πολύ λίγα χημικά που μπορούν να απορροφήσουν επαρκώς τόσο την UVB όσο και την UVA σε συγκεντρώσεις κατάλληλες και επιτρεπόμενες στα εμπορικά σκευάσματα και γι’ αυτό τα αντιηλιακά περιέχουν συνδυασμούς πολλαπλών παραγόντων, έτσι ώστε να παρέχουν προστασία ευρέως φάσματος.

Φώτο.Αναλογία  του  χρόνου  έκθεσης   στην ηλιακή   ακτινοβολία   που

απαιτείται για να προκληθεί ερύθημα, με ή χωρίς αντιηλιακό.

Χημικά αντιηλιακά PABA

Διαθέτει λmax στα 269nm και συντελεστή  μοριακής εξαφάνισης στα 13600. Επομένως αποτελεί έναν καλό απορροφητή της  UVB  ακτινοβολίας. Παρ’ όλα αυτά, τείνει να οξειδώνεται εύκολα και να χρωματίζει τα ρούχα, μπορεί να κρυσταλλοποιηθεί και έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μέτρια ευαισθητοποίηση εξ’ επαφής. Από την άλλη πλευρά, τα παράγωγα του ΡΑΒΑ όπως είναι οι αιθυλβουτυλ, αμυλ, και οκτυλ εστέρες του Ν, Ν- διμεθυλ-ΡΑΒΑ σχεδιάστηκαν με την ελπίδα να ελαχιστοποιήσουν τα μειονεκτήματα του αρχικού μορίου, διατηρώντας, ταυτόχρονα, την ικανότητα προστασίας από την UVB. Έτσι, ο Ν, Ν- διμεθυλ- ΡΑΒΑ οκτυλαιθέρας, γνωστός επίσης και ως Padimate-O, έχει υπερκεράσει τις περισσότερες από τις ανεπιθύμητες δράσεις του ΡΑΒΑ.

Είναι ένα υγρό με το διπλάσιο σχεδόν συντελεστή μοριακής εξαφάνισης του ΡΑΒΑ και γι’ αυτό έχει καταστεί ένα αποτελεσματικό και δημοφιλές προστατευτικό από την UVB ηλιακή ατινοβολία. Μάλιστα ο διμέθυλο αμινοβενζοϊκός οκτυλεστέρας είναι η περισσότερο χρησιμοποιούμενη σήμερα αντιηλιακή ουσία στα καλλυντικά προϊόντα.

Το σαλικυλικό οξύ και τα παράγωγά του

Τα σαλικυλικά είναι ορθο-disubsitut-ed αρωματικές συνθέσεις με κορυφή απορρόφησης γύρω στα 300 nm και, είναι, επομένως UVB απορροφητές. Είναι μη υδατοδιαλυτές, σταθερές ενώσεις που εύκολα ενσωματώνονται σε καλλυντικά σκευάσματα και άριστοι διαλύτες άλλων μη διαλυτών συστατικών, όπως οι βενζοφαινόνες.

Διαθέτουν, επίσης, ένα άριστο προφίλ ασφάλειας, αλλά είναι σχετικά ασθενείς απορροφητές της UVR. Αυτό που χρησιμοποιείται πιο ευρέως από την ομάδα, είναι το οκτυλσαλικυλικό, γνωστό και ως 2- αιθυλεξυλσαλικυλικό.

Το κινναμωμικό οξύ(ή κινναμικό οξύ) και τα παράγωγά του

Τα κινναμωμικά είναι απορροφητές της UVB με ένα  λmax  γύρω στα 310nm. Το 2-αιθυλεξυλ  p μεθοξυκινναμικό και το οκτυλ p- μεθοξυκινναμικό είναι τα πιο δημοφιλή μέλη της ομάδας, ενώ το οκτοκρυλένιο αποτελεί μια πιο πρόσφατη έλευση.

Διάφορες αντιηλιακές ουσίες

Στην τέταρτη κατηγορία είναι οι διάφορες αντιηλιακές ουσίες. Τα ανθρανιλικά, όπως συμβαίνει και με την ομάδα των σαλικυλικών, είναι σταθερές και ασφαλείς ενώσεις. Το μενθυλανθρανιλικό είναι ένα ορθο-disubstitut-ed αμινοβενζοϊκό με λmax στα 336 nm.

Οι βενζοφαινόνες είναι αρωματικές κετόνες παράγωγα της διβενζοϋλμεθάνης, ικανές για μερική απορρόφηση στο εύρος φάσματος της UVA, κάποιες εκ των οποίων επιδεικνύουν μια αλλαγή στο λmax  όταν βρίσκονται σε διαφορετικούς διαλύτες, αντίστοιχα. Αυτές οι ενώσεις είναι σχετικά δύσκολο να διαλυθούν σε καλλυντικά σκευάσματα και είναι δυνητικά ευαισθητοποιητές.

Οι διβενζοϋλμεθάνες είναι δικετόνες που έχουν υποστεί αντικατάσταση, ικανές να υποβληθούν σε κετο- ενολ ταυτομερισμό. Ενώσεις όπως η ισοπροπυλ-διβενζοϋλμεθάνη (Eusolex  και οι βουτυλ- διβενζοϋλμεθάνες (Avobenzone, Parsol 1789) απορροφούν την  UVA σχετικά καλά αλλά δεν είναι πολύ φωτοσταθερές. Η Avebenzone έχει  λmax στα 355 nm και πολύ υψηλό συντελεστή εξαφάνισης, μεγαλύτερο από 30.000. 8020)

Τα παράγωγα  καμφοράς (δικυκλικές ενώσεις), όπως είναι η 3- βενζυλιδινική καμφορά και η βενζυλιδινική καμφορά σουλφινικό οξύ, αποτελούν απορροφητές της UVB. Η ομάδα αυτή των παραγώγων δεν έχει εγκριθεί προς το παρόν από την Federal Grug Administration για χρήση στις ΗΠΑ. Πάντως, ειδικά το τερεφθαλυδινικό δικαμφορο σουλφονικό οξύ  (Mexoril SX) είναι ένα πιο καινούργιο παράγωγο με ένα λmax στα 345nm, με άριστη φωτοσταθερότητα και απορροφητικότητα στην UVA.

Φυσικά αντιηλιακά

Το διοξείδιο του τιτανίου και το διοξείδιο του ψευδαργύρου είναι χημικά αδρανείς ειδικές ορυκτές ουσίες, οι οποίες παρουσιάζουν μια σειρά πλεονεκτημάτων όπως το γεγονός ότι είναι φωτοσταθερές, δεν προκαλούν φωτοαλλεργία ή φωτοτοξικότητα και προστατεύουν το δέρμα από την UVB, UVA και σε κάποιο βαθμό από την ορατή ακτινοβολία. Στο παρελθόν, τέτοιου είδους συνθέσεις έτειναν να είναι πυκνόρρευστες, αδιαφανείς και αισθητικά μη αποδεκτές σε πολλούς ανθρώπους, αλλά πιο πρόσφατα ειδικά παρασκευάσματα που περιέχουν μόρια με διάμετρο μικρότερη από 100 nm εγγυώνται βελτιωμένη διαφάνεια και αισθητική αποδοχή. Επίσης συνδυάζονται συχνά με οργανικούς χημικούς απορροφητές με σκοπό την επίτευξη υψηλότερων SPFs από αυτούς που έχουν όταν χρησιμοποιούνται μόνοι τους.

Στα αντιηλιακά χρησιμοποιούνται, συνήθως, περισσότερα του ενός φίλτρα (αντιηλιακές ουσίες ) προκειμένου να καλύψουν μεγαλύτερο φάσμα υπεριώδους ακτινοβολίας (Ultra violet A, UVA:320-400 nm και UVB:280-320 nm).

Στον πίνακα φαίνονται ορισμένες από αυτές (ένας ή δύο εκπρόσωποι από κάθε ομάδα αντιηλιακών ουσιών) και δίπλα το μήκος κύματος σε νανόμετρα. Άλλες καλύπτουν και άλλες όχι την υπεριώδη ακτινοβολία τύπου Α, γεγονός που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Τα σωματίδια (τα δύο τελευταία του πίνακα) είναι τα αποτελεσματικότερα, διότι δεν απορροφούν την ακτινοβολία, όπως τα υπόλοιπα μόρια με κίνδυνο μάλιστα αλλοίωσης της δομής του μορίου τους, αλλά την αντανακλούν, και μάλιστα πολλές φορές, ανάλογα με το μέγεθός τους, καλύπτουν και το ορατό και το υπέρυθρο τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας, η επίδραση των οποίων στη φωτογήρανση δεν έχει ακόμη, μελετηθεί καλά. Επομένως είναι σκόπιμο να ερευνηθεί καλά το εύρος ακτινοβολίας που καλύπτει το αντιηλιακό που χρησιμοποιούμε.

Ανεπιθύμητες ενέργειες και διασταυρούμενες αντιδράσεις

Οι χρήστες αντιηλιακών συχνά αισθάνονται ένα αίσθημα άμεσου καύσου ή νυγμών στις θέσεις εφαρμογής, ενώ τέτοιου είδους ερεθισμός παρατηρείται πιο συχνά με τις βενζοφαινόνες και τους εστέρες ΡΑΒΑ. Τα σκευάσματα που περιέχουν φυσικούς παράγοντες μπορούν, επίσης, να προκαλέσουν το σχηματισμό κεχρίων λόγω απόφραξης. Όπως συμβαίνει και με άλλους τοπικά εφαρμοζόμενους παράγοντες, τα αντιηλιακά σκευάσματα είναι δυνατόν να προκαλέσουν αλλεργική δερματίτιδα εξ’ επαφής που οφείλεται σε συντηρητικά, αρώματα και άλλα μη δραστικά συστατικά της σύνθεσης,  αν και αυξάνονται συνεχώς οι αναφορές για το γεγονός ότι τα χημικά αντιηλιακά από μόνα τους δρουν ως αλλεργιογόνα.

Η ευαισθητοποίηση είναι υψηλότερη σε ασθενείς με φωτοδερματοπάθειες, ειδικά στην CAD ή στο  PLE. Στα πρώτα χρόνια χρήσης των αντιηλιακών, το PABA ήταν η πιο συχνή αιτία ευαισθητοποίησης, αλλά οι αντιδράσεις την τελευταία δεκαετία έχουν ελαττωθεί εξαιτίας της περιορισμένης χρήσης του. Το γλυκερινικό  PABA είχε αναφερθεί, επίσης, ως δυνητικός ευαισθητοποιητής σε μερικούς ασθενείς, μέχρι που διαπιστώθηκε αργότερα ότι η αντίδραση οφειλόταν σε ξένες ουσίες που υπήρχαν στο παρασκεύασμα, όπως η βενζοκαϊνη (αιθυλαμινοβενζοϊκό οξύ) ή άλλες μη αναγνωρίσιμες ουσίες. Η προκαϊνη, η η βενζοκαϊνη, η  p-φαινυλενοδιαμίνη και οι σουλφοναμίδες μπορούν να προκαλέσουν διασταυρούμενη αντίδραση με το ΡΑΒΑ, ούτως ώστε οι ασθενείς που έχουν ευαισθητοποιηθεί σε οποιαδήποτε από αυτές τις ενώσεις μπορούν να εκδηλώσουν μια αλλεργική αντίδραση στα αντιηλιακά που περιέχουν ΡΑΒΑ ή τους εστέρες του.

Παρ’ όλα αυτά, στα πρόσφατα χρόνια η ομάδα της βενζοφαινόνης (οξυβενζόνη, μεξενόνη) έχει αντικαταστήσει το ΡΑΒΑ ως συχνότερη αιτία αλλεργίας σαν αντιηλιακό, ειδικά καθώς αυτές οι ενώσεις χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως σε μη αντιηλιακά καλλυντικά και καθαριστικά. Έχουν αναφερθεί, επίσης, διάφορες αλλεργικές αντιδράσεις στην ισοπροπυλική διενζοϋλμεθάνη, οδηγώντας έτσι στην απομάκρυνσή της  από διάφορα προϊόντα. Υπάρχουν επίσης, διασταυρούμενες αντιδράσεις με την βουτυλ μεθοξυδιβενζοϋλμεθάνη, που σχετίζεται δομικά με αυτήν. Η μεθυλ- βενζυλιδινική καμφορά χρησιμοποιείτο στο παρελθόν σε συνδυασμό με την ισοπροπυλδιβενζοϋλμεθάνη και εκείνοι που ήταν ευαίσθητοι στον ένα παράγοντα εκδήλωναν συχνά ταυτόχρονη ευαισθησία και στον άλλο. Ανάμεσα στα κινναμικά, το 2- αιθοξυαιθύλιο – p – κινναμικό (Cinoxate) είναι ο πιο συχνός ευαισθητοποιητής, ενώ οι ενώσεις αυτές προκαλούν επίσης διασταυρούμενη ευαισθησία με το βάλσαμο του Περού, το βάλσαμο του Τοlu, την κινναμική αλδεϋδη, το κινναμικό οξύ και το κινναμικό έλαιο, τα οποία αποτελούν συστατικά που εμπεριέχονται σε καλλυντικά, σε αρώματα, σε οδοντόπαστες, ακόμα και σε καρυκεύματα.

Φωτοαλλεργικές αντιδράσεις έχουν αναφερθεί, επίσης, σε μια ποικιλία χημικών αντιηλιακών, όπου τα φωτοαλλεργιογόνα σχηματίζονται προφανώς σε ορισμένες περιπτώσεις όταν ένα αρχικό μόριο υποβάλλεται σε χημική μεταβολή μετά από την απορρόφηση της ακτινοβολίας, συνήθως της UVA, και προκύπτει έτσι μια μεταβληθείσα ένωση ή απτίνη. Αυτή ενδεχομένως συνδέεται με μια πρωτεϊνη μεταφορέα και σχηματίζουν ένα αλλεργιογόνο. Εναλλακτικά, η φωτοχημική μεταβολή ενός ήδη σχηματισμένου συμπλόκου πρωτεϊνης – απτίνης από την απορρόφηση της ακτινοβολίας, το καθιστά, ίσως, αλλεργιογόνο. Φωτοαλλεργία έχει αναφερθεί, επίσης, στη 2-υδροξυ-4-μεθοξυμεθυλβενζοφαινόνη (Eusolex 4360, οξυβενζόνη), στη βενζοφαινόνη- 4, την ισοπροπυλδιβενζοϋλμεθάνη   (Eusolex 8020),  τη βουτυλμεθοξυδιβενζοϋλμεθάνη (Parsol 1789) και στο ισοάμυλο-p-μεθοξυκινναμικό. Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά την φωτοευαισθησία από  φάρμακα.

Θεραπευτικό σχήμα

Το συνιστώμενο πάχος στρώσης του αντιηλιακού για να εξασφαλιστεί το βέλτιστο όφελος είναι 2mg/cm² ή  22μL/cm², ποσότητα που είναι σχετικά μεγάλη. Παρ’ όλα αυτά, από μια σειρά ερευνών διαπιστώθηκε ότι οι χρήστες εφαρμόζουν μικρότερη από τη συνιστώμενη ποσότητα στην πράξη. Έτσι από τις περισσότερες έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το πάχος της εφαρμοζόμενης στρώσης κυμαίνεται από 0,5 μέχρι 1mg/cm², ενώ από μια πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη που διεξήχθη σε 148 μαθητές βρέθηκε ότι η μέση ποσότητα ήταν 0,39 mg/cm². Έχει, συνεπώς, προταθεί ότι η μεθοδολογία δοκιμασίας και χαρακτηρισμού των αντιηλιακών πρέπει να μεταβληθεί, έτσι ώστε να αντιστοιχεί σε μια πιο ρεαλιστική χρήση. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη μια τέτοια προσέγγιση, εξαιτίας της ανησυχίας σχετικά με το ότι θα προκύψει μεγάλη καταναλωτική σύγχυση.  Επιπλέον, συνιστάται η επανάληψη της εφαρμογής του αντιηλιακού κάθε 2-3 ώρες, γιατί από τη μια είναι πιθανή η πρόκληση φωτοαποδόμησης και από την άλλη, επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του σε ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Πώς σχεδιάζουμε ένα διαιτολόγιο

1. Υπολογίζουμε τις ενεργειακές ανάγκες του ατόμου (δηλαδή τις θερμίδες με τις οποίες διατηρεί το βάρος του)

Τύπος υπολογισμού των ενεργειακών αναγκών(εξίσωση Harris-Benedict):

Γυναίκες:  665+(ΣωματικόΒάρος x 9.6)+(ΥΨΟΣ x 1.7)-(ΗΛΙΚΙΑ x 4.7)

Άνδρες:  66+(ΣΒ x13.7)+(Υ x 5)-(ΗΛΙΚΙΑ x 6.8)

Ή με βάση το RMR:

Γυναίκες:  RMR=700+(7 x Σωματικό Βάρος kg)

Άνδρες:  RMR=900+(10 x ΣΒ kg)

Λαμβάνουμε υπ’όψιν τη δραστηριότητα και προσθέτουμε στα ανωτέρω:

20% Ελαφρά

40% Μέση 

80% Έντονη

2. Υπολογίζουμε τη χρονική διάρκεια της δίαιτας

3. Υπολογίζουμε τις θερμίδες του διαιτολογίου έτσι ώστε να έχουμε αρνητικό ισοζύγιο μικρότερο ή ίσο των 1000kcal την ημέρα. Στόχος είναι η απώλεια περίπου 1% του βάρους κάθε εβδομάδα(1 κιλό λίπος απαιτεί 7000kcal για να καεί)

4. Υπολογίζουμε τις αναλογίες σε:

ΠρωτεΪνες         περίπου   20-30%

Λίπος               περίπου   10-20%

Υδατάνθρακες   περίπου    50%

5. Προσαρμόζουμε τα παραπάνω στις συνήθειες του ατόμου και εάν είναι δυνατόν στις συνήθειες της οικογένειας

6. Προσπαθούμε να προσφέρουμε τροφές με πολύ όγκο(πολύ στέρεο υπόλειμμα ώστε να έχουμε το αίσθημα του κορεσμού)

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΔΙΑΙΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ;

1. Να μη διαταράσσει αλλά να προφυλάσσει την υγεία του ατόμου.

2. Να μπορεί να διαρκέσει χωρίς να κουράζει το άτομο.

3. Να είναι αποτελεσματική (1 περίπου κιλό την εβδομάδα).

4. Να μπορεί να προσαρμόζεται στις συνήθειες του ατόμου και της οικογένειάς του.

5. Να είναι εκπαιδευτική (δηλαδή να δρα τροποποιητικά στη διαιτητική συμπεριφορά του).

6. Να είναι εύκολη στην εφαρμογή της (να μην έχει πολλά ζυγίσματα).

7. Να είναι λογική στο κόστος της.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το θεωρητικό μοντέλο αναφοράς του Behnke’s

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βασικός μεταβολικός ρυθμός -BMR(Basal Metabolic Rate)

Είναι  η κατανάλωση οξυγόνου σε 10 min με το άτομο να είναι σε ηρεμία, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε νηστεία 12 ωρών.

Το BMR εξαρτάται κύρια από το μέγεθος του ατόμου και ποικίλει μεταξύ 160-290 MI/min(0.8-1.43 kcal/min). Επίσης εξαρτάται από το φύλο και την ηλικία (στην πραγματικότητα αλλάζει η σχέση λίπους).

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1) Φυσική Δραστηριότητα

2) Θερμογένηση τροφίμων-SDA(Specitic dynamic action)

Μπορεί να είναι 10-35% της προσλαμβανόμενης ενέργειας ,π.χ. ένα γεύμα καθαρής πρωτεΐνης έχει θερμικό αποτέλεσμα 25% του συνόλου των θερμίδων της πρωτεΐνης.

Η Θερμογένηση της τροφής είναι μεγαλύτερη στην άσκηση απ’ότι στην ηρεμία. Άρα η άσκηση διεγείρει τη θερμογενετική δράση της τροφής.

3) Περιβάλλον (κλίμα)

Το  κρύο μπορεί να διπλασιάσει ή τριπλασιάσει τη βασική κατανάλωση ενέργειας, πράγμα όμως που εξαρτάται από την ένδυση και το σωματικό λίπος του ατόμου. Η άσκηση στη ζέστη έχει μεγαλύτερη αύξηση του BMR(5%) πιθανόν λόγω ενεργοποίησης των ιδρωτοποιών αδένων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 Τα 5 επίπεδα φυσικής δραστηριότητας:

Ελαφρά

Μέση

Βαρειά

Πολύ Βαρειά

Εξαιρετικά Βαρειά

Η μονάδα MET{Mass(ml)-Energy(kg)-Time(min)}

1 MET είναι ισοδύναμο με την κατανάλωση οξυγόνου στην ηρεμία(200-250ml/min)=3.6 Ml/kg/min 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ

Π.χ. Γυναίκα 55 ετών  BMR=32 kcal/m2/h   32x 1.40=44.8

                                        Επιφάνεια σώματος=1,40 M 2  kcal/h

                                        44.8x24=1075 kcal/ημέρα(κατανάλωση ηρεμίας RMR)

ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

Ο ορισμός του είναι δύσκολος.

Είναι από φυσιολογική άποψη το βάρος του σώματος για κάποιο συγκεκριμένο άτομο με το οποίο έχει απόλυτα φυσιολογικές όλες τις βιολογικές του παραμέτρους (Ιδανική Επιβίωση).

Είναι από αισθηματική αποψη το βάρος με το οποίο το άτομο έχει την καλύτερη για το περιβάλλον του και για τον ίδιο εμφάνιση.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1) Τύπος του LORENTZ

Γυναίκα:      (Ύψος – 100) –[(Ύψος-150)/2)]

Άνδρας:       (Ύψος- 100) –[(Ύψος-150)/4)]

2) Δείκτης του BROCA(Bray 1976)

Άνδρας: Κανονικό βάρος ={ύψος (cm)-100}-10%kg

Γυναίκα: Κανονικό βάρος ={ύψος (cm)-100}-15%kg

                                                 Σωματικό βάρος

ΔΕΙΚΤΗΣ    BROCA      = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                                Κανονικό βάρος

 

BMI(BODY MASS INDEX) ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΜΣ)

                                               Βάρος(kgr)

                    ΔΜΣ(BMI)=  - - - - - - - - - - - - - - 

                                               Ύψος(m)

Ταξινόμηση με βάση το BMI      βαθμός 0     20-24.9  φυσιολογικό

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

*Από Dietary Guidelines for Americans, 3rd Ed.1990,US Dept of Health & Human Services (derived from the National Research Counsil 1989)

Σημειώσεις:

Μέτρηση ύψους: χωρίς υποδήματα

Μέτρηση βάρους: χωρίς ενδύματα

Τα υψηλότερα βάρη στον πίνακα γενικώς αναφέρονται στους άνδρες,οι οποίοι τείνουν να έχουν περισσότερο μυοσκελετικό ιστό.Τα χαμηλότερα βάρη πιο συχνά αναφέρονται στις γυναίκες,οι οποίες έχουν λιγότερο μυοσκελετικό ιστό.

 

 Από το Σεμινάριο της Διατροφής       

 Dr. Κωνσταντίνος Ανδριανός           

 Ενδοκρινολόγος, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Αρωματοθεραπεία και ψυχοσωματικές διαταραχές

Η φυσική εκδήλωση των διάφορων ψυχικών διαταραχών, μπορεί να είναι αϋπνία, ταχυπαλμίες, πονοκέφαλοι, συναισθηματικές διαταραχές, όπως θυμός, ενοχές, κατάθλιψη, συναισθηματικό κενό, δυσκολία στην αποφασιστικότητα κα. 

Αν οι συναισθηματικές διαταραχές δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, σωματοποιούνται. Δημιουργούνται σωματικοί πόνοι, κυρίως στον αυχένα, στους ώμους, την πλάτη, την μέση, και στην συνέχεια επεκτείνεται σε όλο το σώμα.

Η λαϊκή, παραδοσιακή ιατρική, διαθέτει ματζούνια και συνταγές για όλες τις περιπτώσεις. Το ίδιο και η κινέζικη, η ινδική, καθώς και πολλές ασιατικές, αλλά και άλλων λαών, ανά τον κόσμο, παραδοσιακές ιατρικές, έχουν τα μέσα ν΄ αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα, τα ψυχοσωματικά προβλήματα, απ΄ότι μπορεί η δυτική ιατρική, η οποία χρησιμοποιεί τα φάρμακα, σαν λύση για όλα τα προβλήματα.

Η αρωματοθεραπεία και βοτανοθεραπεία, διαθέτουν σημαντικά όπλα, τα αιθέρια έλαια και τα βότανα στις διάφορες εκφάνσεις τους.

Τα συστατικά των φυτών και κυρίως τα αρώματα τους ή αιθέρια έλαια όπως ονομάζεται η ψυχή του φυτού, εκτός από θεραπευτικές ιδιότητες, μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά στο ψυχοσυναισθηματικό σώμα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Έτσι κάποιες ιδιότητες που έχουν αποδειχθεί, αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα:

Αιθέριο Έλαιο Πορτοκαλιού

Ιδιότητες

Ηρεμιστικό, αντικαταθλιπτικό, εναντίον της υστερίας, κάνει καλό στον πανικό και στις φοβίες

 

Αιθέριο Έλαιο Υσσωπός

Ιδιότητες

Εναντίον της νευρικής εξάντλησης. Βοηθά στην ψυχική οδύνη και τις ενοχές

 

Αιθέριο Έλαιο Λεβάντα

Ιδιότητες

Εναντίον της ευερεθιστικότητας και της υπερδιέγερσης

 

Αιθέριο Έλαιο Μελισσόχορτο

Ιδιότητες

Αρίστο αντίδοτο για την κατάθλιψη

 

Αιθέριο Έλαιο Μέντα

Ιδιότητες

Αναζωογόνηση, φρεσκάδα.

 

Αιθέριο Έλαιο Βασιλικός

Ιδιότητες

Εναντίον της νευρικής εξάντλησης, της πνευματικής κόπωσης, της μελαγχολίας και του φόβου. Βοηθάει στην συγκέντρωση.

 

Αιθέριο Έλαιο Τριαντάφυλλο

Ιδιότητες

Εναντίον της καταπόνησης, της εξάντλησης και του άγχους. Βοηθά τους ανθρώπους που τους λείπει η αγάπη. Καταπραυντικό των νεύρων και του άγχους. Αφροδισιακό

  

Αιθέριο Έλαιο Δενδρολίβανο

Ιδιότητες

Εναντίον της κατάθλιψης και της κόπωσης

 

Αιθέριο Έλαιο Ρωμαϊκό χαμομήλι

Ιδιότητες

 

Κατασταλτικό, ηρεμιστικό, εξισοροπιστικό.

ΑΦΡΙΚΗ - Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διακοσμημένη χορεύτρια από το Bemba. Στην Αφρική, οι κόκκινες χρωστικές λαμβάνονται από μεταλλεύματα, φυτά και ζωικές ουσίες. Σήμερα οι βιομηχανικές χρωστικές τείνουν να έχουν μια αυξημένη ζήτηση. Τα χρώματα και τα ποικίλα σχήματα έχουν πνευματικά και κοινωνικά υπονοημένα. 

Σε πολλές χώρες της Αφρικής οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το δέρμα τους ως μέσο έκφρασης της δημιουργικότητας και του καλλιτεχνικού τους ταλέντου, καθώς σμιλεύουν την επιφάνειά του και μεταβάλουν τη φυσική του μορφή σαν γλύπτες. Τα πρόσωπα και τα σώματά τους αποτελούν τον καμβά πάνω στον οποίο Αφρικανοί ζωγράφοι εκθέτουν την τέχνη τους. Το διακοσμημένο σώμα είναι ένα ζωντανό γλυπτό, το οποίο αποτελεί έργο τέχνης. Τα σχέδιά του αποτελούν έκφραση του πολιτισμού. Η διακόσμηση του σώματος ενός ατόμου είναι χαρακτηριστικό της κοινωνικής του κατάστασης και της ιστορίας, φανερώνει από πού προέρχεται και πού ανήκει, ενώ μέσω αυτής διακηρύσσει τη θρησκευτική του πίστη. Τελετουργικά σχέδια τον μεταφέρουν μακριά απ’ τα εγκόσμια και την καθημερινότητα, στον κόσμο του πνεύματος. Μπορούν επίσης να τον προστατέψουν από αρνητικές επιρροές και να τον φέρουν σε επαφή με τους προγόνους του.

Tο κόκκινο αποτελεί ένα έντονα τελετουργικό χρώμα.Ωστόσο θα ήταν αδύνατο να του αποδοθεί μια γενική και συγκεκριμένη βαρύτητα, καθώς έχει διαφορετικές έννοιες σε κάθε πολιτισμό.Για παράδειγμα το κόκκινο σχετίζεται συχνά με το ανθρώπινο αίμα Όμως αυτή η εκδοχή μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες, καθώς για κάποιους το χρώμα του αίματος αποτελεί το χρώμα της ζωής, της χαράς και της υγείας, ενώ αλλού συμβολίζει το θάνατο, τη λύπη και το εφήμερο.

Στην Αφρική, ο τρόπος που χρησιμοποιούν τα χρώματα και ο συμβολισμός που αντιπροσωπεύουν, εξαρτάται από την κουλτούρα και την κατάσταση, και συνδέεται με ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. Η λευκή μπογιά συχνά χρησιμοποιείται σε τελετές ενηλικίωσης των παιδιών, τα οποία βάφουν ή πασπαλίζουν με αυτήν σε ολόκληρο το σώμα τους ως ένδειξη αγνότητας, και ταυτόχρονα της μεταβατικής κατάστασης μεταξύ του ανθρώπινου και του υπερφυσικού. 

Η ζωγραφική σώματος, το τατουάζ, η χαρακτική έχουν κοινωνική και τελετουργική χρήση, χωρίς να αποκλείεται και η ικανοποίηση της ανθρώπινης ανάγκης για καλλωπισμό. Με σχέδια σε μάσκες από την άλλη, η πρόθεση είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή: φανερώνουν απομάκρυνση από τον κόσμο των θνητών, και τα πρόσωπα που διακοσμούν, δεν ανήκουν στην ανθρώπινη κοινότητα. Εντυπωσιακά σχέδια, τα οποία θα δώσουν μια εξωπραγματική εικόνα, ενσαρκώνουν υπεράνθρωπα όντα, όπως πνεύματα, μυθικές μορφές ή ζώα.

Tα μοτίβα που συναντάμε στη ζωγραφική σώματος είναι παρόμοια με αυτά των χαλιών, των υφασμάτων, και των τοίχων των σπιτιών, στις βόρειες περιοχές της Σαχάρας, και τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι σε γενικές γραμμές πολύ απλοϊκά. Τέτοια σχέδια είναι σταυροί, τελείες, ευθείες γραμμές, τρίγωνα, καθώς και τυποποιημένες αναπαραστάσεις φοινικόδεντρων.

Oι άνθρωποι διακοσμούν το σώμα τους με τρομακτικές ουλές, σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων..

Η τεχνική της χάραξης σχεδίων στο σώμα εφαρμόζεται συνήθως από ειδικούς, άντρες ή γυναίκες, Η τεχνική είναι λίγο πολύ συγκεκριμένη: εφαρμόζονται μικρά κοψίματα με ξυράφια ή αγκάθια, και οι πληγές καλύπτονται με ξυλάνθρακα. Όταν επουλωθούν οι ουλές, εμφανίζουν μια εικόνα μπλού- μπλακ γλυπτών σχεδίων.

Η χρήση των χρωμάτων υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες. Η επιλογή τους σχετίζεται με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. Τα πρώτα χρώματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα αγόρι μετά τα 8 του χρόνια, είναι το κόκκινο και το λευκό. Οι νεαροί άντρες μπορούν να χρησιμοποιούν και το κίτρινο. Η χρήση του μαύρου επιτρέπεται ένα με δύο χρόνια μετά το πέρασμά τους στην ομάδα των ενηλίκων.

Όταν πρόκειται να αφαιρέσουν κάποιο σχέδιο από το σώμα τους ή να ζωγραφίσουν ένα καινούριο, για να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους αλλά και για λόγους καθαριότητας και υγιεινής, άντρες και γυναίκες αλείφουν το σώμα τους με λάδι, δύο φορές τη μέρα, συνήθως πρωί και απόγευμα. Τα σχέδια συχνά παριστάνουν ζώα, με τη μορφή τους προσαρμοσμένη στο ανθρώπινο σώμα. Επίσης τα ζώα μπορεί να εμφανίζονται με συμβολικές μορφές: η αντιλόπη π.χ. με μια λεπτή ρίγα πάνω από τα μάτια, τα τσακάλια με σημάδια στα πόδια του καλλιτέχνη.

Το πρόσωπο δε διακοσμείται πάντα με τα ίδια μοτίβα που χρησιμοποιούνται για το σώμα. Βασική προϋπόθεση, πριν να εφαρμοστεί οποιοδήποτε σχέδιο σ΄ ένα σώμα, είναι η χρήση ενός ελαίου- βάσης. Μέχρι πριν λίγα χρόνια το έλαιο αυτό προερχόταν από ζωικές ή φυτικές πηγές. Σήμερα χρησιμοποιούνται προϊόντα εμπορίου.

Οι Dinka έχουν μια στενή σχέση με τα κοπάδια τους και ζωγραφίζουν τον εαυτό τους μ’ ένα μείγμα από ουρά αγελάδων, κοπριά και στάχτη. Για να προσκολληθούν τα πρότυπα πάνω στην επιδερμίδα καλύτερα, αρχικά περνούν μια στρώση ζωικού λίπους.

Οι Kikuyu χορευτές από το κέντρο της Κένυας, διακοσμούν τα σώματά τους μ’ ένα μίγμα από λίπος και κιμωλία. Ζωγραφίζουν γεωμετρικά πρότυπα στην επιδερμίδα χρησιμοποιώντας τα δάκτυλά τους. 

 

 

Αποκριάτικο Μακιγιάζ

 Αποκριάτικο μακιγιάζ Λουλούδι

 1. Απλώνουμε βάση (make-up stick) σε όλο το πρόσωπο στο χρώμα του δέρματος.
 2. Με πιο σκούρο stick make-up κάνουμε φωτοσκιάσεις στα ζυγωματικά και στους κροτάφους
 3. Με ένα λεπτό πινέλο σχεδιάζουμε αρχικά το περίγραμμα των λουλουδιών και το φύλλο. Γεμίζουμε με καφέ χρώμα όλο το λουλούδι και με λευκό χρώμα τις άκρες του λουλουδιού. Στο φύλλο χρησιμοποιούμε λευκό στο κέντρο του και πράσινο στις άκρες όπου ενώνουμε τα δύο χρώματα.
 4. Ζωγραφίζουμε τα κλαδιά με καφέ σκούρο στη βάση και ανεβαίνοντας χρησιμοποιούμε πράσινο και στην άκρη λευκό.
 5. Ολοκληρώνουμε το μακιγιάζ με κραγιόν σε αποχρώσεις που κάνουν αντίθεση με τα χρώματα του υπόλοιπου μακιγιάζ.

image1image2image3image4image5

 

Αποκριάτικο μακιγιάζ Μάσκα Μπάτμαν

 1. Απλώνουμε make-up stick σε όλο το πρόσωπο
 2. Περιγράφουμε με μαύρο μολύβι το σχέδιο της μάσκας-μπάτμαν
 3. Βάφουμε τα μάτια, βάζουμε eye-liner και μάσκαρα
 4. Γεμίζουμε με πινέλο το περιεχόμενο της μάσκας σε μαύρη απόχρωση
 5. Ενώνουμε τα χρώματα μεταξύ τους ταμπονάροντας με τα δάχτυλα για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
 6. Εφαρμόζουμε κραγιόν.

 

image1image2image3image4

Προμηθευτείτε τα καλλυντικά σας από αισθητικούς

Οι περισσότεροι πελάτες ινστιτούτων αισθητικής συμφωνούν ότι τα προϊόντα που προμηθεύονται από τους αισθητικούς είναι πολύ καλύτερα σε ποιότητα αλλά και σε τιμές από τα προϊόντα που πωλούνται αλλού.

Σ’αυτό συμφωνούν και οι ειδικοί. Οι περισσότεροι χημικοί δέχονται ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των επαγγελματικών καλλυντικών είναι σαφώς ανώτερες σε ποιότητα και ποσότητα.

Γιατί να προμηθευτείτε τα καλλυντικά σας από ινστιτούτα αισθητικής;

 • Είναι επαγγελματικά γιατί χρησιμοποιούνται στην καμπίνα από επαγγελματίες και απευθύνονται σε δέρματα με απαιτήσεις.
 • Είναι πολύ πιο δραστικά απ’ότι τα προϊόντα  εμπορίου. Περιέχουν δραστικές ύλες, που απαιτούν χρήση με προσοχή. Οπωσδήποτε είναι απαραίτητη η συμβολή του ειδικού.
 • Για καλύτερα αποτελέσματα στις περιποιήσεις στο ινστιτούτο, απαραίτητη είναι η εφαρμογή στο σπίτι των προϊόντων που έγινε στο ινστιτούτο.
 • Ο αισθητικός είναι ο μόνος που <<πιάνει>> το δέρμα, βλέπει τις ανάγκες του, κάνει διάγνωση. Είναι ο μόνος ειδικός που έχει την αρμοδιότητα να προτείνει καλλυντικά.
 • Ο αισθητικός είναι αυτός που αντιμετωπίζει τα προβλήματα του δέρματος και μπορεί να προτείνει λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα.
 • Τα προϊόντα που χρησιμοποιούν επαγγελματίες, είναι σαφώς ανώτερα, πιο εξειδικευμένα και πιο περιεκτικά απ’ οποιοδήποτε προϊόν εμπορίου. Τα προϊόντα που απευθύνονται στον επαγγελματία μιλάνε με την ποιότητά τους, όχι με τη διαφήμιση, ούτε με τα μεγάλα ονόματα.
 • Είναι σχεδιασμένα για να λύνουν προβλήματα, όπως λιπαρά δέρματα, αφυδατωμένα δέρματα, λιπαρά-αφυδατωμένα, θαμπά δέρματα, δέρματα με δυσχρωμίες, με κοκκινίλες, με υπερκερατώσεις, με τηλεαγγειεκτασίες κλπ. Αυτά τα προβλήματα μόνο ο αισθητικός μπορεί να τ’αντιμετωπίσει, γιατί γνωρίζει το δέρμα, αφού το δουλεύει και γιατί γνωρίζει πολύ καλά τα προϊόντα και τ’αποτελέσματά τους.
 • Πριν ξεκινήσει μια θεραπεία στην καμπίνα με οξέα φρούτων π.χ., το δέρμα του πελάτη πρέπει να προετοιμαστεί στο σπίτι με ειδικά προϊόντα για καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά και στη διάρκεια μιας θεραπείας στην καμπίνα, ο πελάτης για να έχει ιδανικό αποτέλεσμα, πρέπει να χρησιμοποιεί τα ίδια ή αντίστοιχα προϊόντα στο σπίτι.
 • Σε οποιοδήποτε μαγαζί που μπαίνετε ν’αγοράσετε προϊόντα, είστε βαμμένη. Ποιος μπορεί με μια ματιά να κάνει διάγνωση; Κανένας. Η διάγνωση γίνεται στην καρέκλα του αισθητικού. Αφού γίνει demaquillage.
 • Ποιος βλέπει το δέρμα περισσότερο από τον αισθητικό, που δουλεύει πάνω σ’αυτό; Μ’έναν καθαρισμό ή μια περιποίηση; Σε μια ώρα ή περισσότερο από μια ώρα που διαρκεί μια περιποίηση, ο αισθητικός έχει το χρόνο να διαγνώσει όλες τις ανάγκες του δέρματος.

Νέες «καμπάνες» σε ινστιτούτα αδυνατίσματος

Νέα πρόστιμα συνολικού ύψους 152.500 ευρώ για παραβάσεις αγορανομικών διατάξεων επέβαλε σε ινστιτούτα αδυνατίσματος και γυμναστήρια το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Γιώργο Βλάχο, κατόπιν ελέγχων που πραγματοποίησε η νεοσύστατη Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς, διαπιστώθηκε σειρά παραβάσεων του Αγορανομικού Κώδικα για μη αναγραφή παρεχομένων υπηρεσιών στον τιμοκατάλογο μονάδων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων.

Συγκεκριμένα επιβλήθηκαν πρόστιμα στους ομίλους Πρίνου, Silouette (Σιλουέτ), Ευεξία και Bodyline (Μπόντι λάιν) συνολικού ύψους 152.500 ευρώ. Να σημειωθεί ότι δύο από αυτές είναι... υπότροπες. Επίσης, οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για περαιτέρω έλεγχο για ύπαρξη τυχόν άλλων παραβάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν επιβληθεί, με εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών, σε βάρος μονάδων αισθητικής, χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 223.500 ευρώ για παράβαση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης του 2007, που ρυθμίζει τις σχέσεις των καταναλωτών με τα γυμναστήρια και τα κέντρα αδυνατίσματος. 

Ειδικότερα είχαν επιβληθεί πρόστιμα σε 12 υποκαταστήματα των ομίλων Πρίνου, Bodyline (Μπόντι Λάιν), Laser Line Clinics (Λέιζερ Λάιν Κλίνικς) και Athens Med Spa (Αθενς Μεντ Σπα).

Εκτός από τα πρόστιμα έγιναν επίσης συστάσεις για πλήρη σεβασμό της νομιμότητας. Μετά περίπου έναν μήνα, στο τέλος δηλαδή του καλοκαιριού, οι έλεγχοι θα επαναληφθούν κι αν τυχόν διαπιστωθούν παραβάσεις, ίδιας μορφής ή νέες, η ΥΠΕΑ και η Γ.Γ.Κ. όχι μόνο θα επιβάλουν εξαντλητικά πρόστιμα, αλλά θα κινήσουν και τη διαδικασία κλεισίματος των καταστημάτων.

«Σεβασμός»

«Μιλάμε ξεκάθαρα. Δεν στοχοποιούμε κανέναν, όμως, απαιτούμε σεβασμό στον καταναλωτή, καθώς και πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες του υγιούς εμπορίου και της αγοράς», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βλάχος.

Επεσήμανε δε ότι οι πολίτες που έχουν παρόμοια περιστατικά μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στο υπουργείο. Αλλά και μια γενικόλογη καταγγελία μπορεί να γίνει στο 1520, και μάλιστα ανώνυμα.

«Η Γ.Γ.Κ. παρεμβαίνει κι όποιες είναι επώνυμες καταγγελίες προσπαθούμε να τις διαλευκάνουμε, μέχρι τη δικαίωση του καταναλωτή. Αλλά πρέπει οι καταγγελίες να είναι συγκεκριμένες, να είναι επώνυμες για να ξέρουμε ακριβώς προς ποια κατεύθυνση να κινηθούμε», πρόσθεσε ο υφυπουργός.

πηγή: ΕΘΝΟΣONLINE

Ομορφιά και ευεξία 2 σε 1

Φτιάξτε ένα δωμάτιο χαλάρωσης, ευεξίας και ξεκούρασης, εκεί όπου οι πελάτες σας, αλλά και σεις, θα ξεφύγουν από την καθημερινότητα και το άγχος που μας ακολουθεί. Μπαίνοντας μέσα σ’ αυτό, μόλις η πόρτα κλείσει, αισθάνονται ότι περνούν σ έναν άλλο κόσμο. Τον ήρεμο κόσμο της ευεξίας και της χαλάρωσης που διέπεται από τις ευωδιές των αιθέριων ελαίων, τις χαλαρωτικές μουσικές και τους ήχους της φύσης, καθώς και το άγγιγμα των έμπειρων χεριών του αισθητικού.

Ένα ουδέτερο περιβάλλον, σ’ ένα αναπαυτικό κρεβάτι με τα αρώματα των λαδιών από τα φυτά να κυριαρχούν. Με τρεχούμενο νερό να ρέει παραδίπλα, τις χνουδωτές πετσέτες ν’ αγκαλιάζουν το σώμα και τις αναζωογονητικές κομπρέσες να δροσίζουν ευχάριστα τα πέλματα.

Εδώ μέσα γίνονται όλες οι περιποιήσεις της καμπίνας, όπως ακριβώς κάνουμε και σε μια κλασσική καμπίνα. Απλά για να τις κάνουμε πιο γοητευτικές αυτές τις περιποιήσεις, τις παρουσιάζουμε ντυμένες με την αμφίεση της ευεξίας. Εδώ κάνουμε καθαρισμούς, peeling, ενυδατώσεις, συσφίξεις, μασάζ, αδυνάτισμα, κυτταρίτιδα και αλλά πολλά. Έχουμε βάλει στις περιποιήσεις μας ωραία ονόματα για να συμβαδίζουν με το ωραίο περιβάλλον. Κάνουμε και κάποιες πολυτέλειες, για να ταιριάξουν με το όλο θέμα. Κάνουμε κομπρέσες στα πόδια και περιποίηση στα πέλματα, ή τεντώματα στο τέλος. Για να διαφοροποιηθούμε, βάζουμε πρόλογο κι επίλογο στις περιποιήσεις μας. Όλες αυτές οι πρακτικές μας οδηγούν στη χαλάρωση και μας και τους πελάτες μας. Όλοι φεύγουν ευχαριστημένοι, έχοντας παράλληλα κι ένα καλό αποτέλεσμα. Μπορούμε να συνδυάσουμε περιποίηση προσώπου και σώματος σε μια επίσκεψη. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Εμείς εφαρμόζουμε έτοιμα πρωτόκολλα ενός μεγάλου Γαλλικού οίκου καλλυντικών με φυτά και αιθέρια ελαία, που εφαρμόζονται στο ειδικό γι’ αυτές τις περιποιήσεις δωμάτιο.

Αυτό  το δωμάτιο που περιέγραψα, είναι το δωμάτιο YON-KA, καθώς και οι περιποιήσεις με τα όμορφα ονόματα είναι και αυτά YON-KA. Οι περιποιήσεις είναι όλες πολύ όμορφες, σαν τα ονόματά τους. Grand classic είναι το όνομα της πιο αντιπροσωπευτικής. Hydralessence, plaisir d’aromes, alpha vital, gommage marin, aroma luxe massage είναι μερικά από τα ονόματα των περιποιήσεων που προσφέρουν ευεξία αλλά και αποτέλεσμα. Είναι κάτι για το οποίο είμαι υπερήφανη που έχω στον χώρο μου και μάλιστα σκέφτομαι να το επαναλάβω και σε άλλο χώρο του εργαστηρίου μου.

Η κατασκευή αυτού του χώρου έγινε γρήγορα χωρίς να μας εμποδιστεί η υπόλοιπη δουλειά μας, έγινε με μεγάλη ακρίβεια και διακριτικότητα και σχετικά μικρό κόστος. Έγινε πλήρης εκμετάλλευση του χώρου, ο οποίος μετά την αλλαγή σε δωμάτιο YON-KA όλοι  πιστεύουμε, όσοι δουλεύουμε εδώ, ότι πολλαπλασιάστηκε η απόδοση του χώρου. Αυτό έγινε με την επίβλεψη και φροντίδα του πολιτικού μηχανικού κύριου Παναγιώτη Δέτση, ο οποίος συντόνισε τα συνεργεία με μεγάλη δεξιοτεχνία και προσοχή, έτσι ώστε σε πολύ λίγο χρόνο, χωρίς ιδιαίτερη όχληση και με μάξιμουμ απόδοση δουλειάς, μας παρέδωσε αυτόν τον υπέροχο χώρο.

Σας προτείνω ανεπιφύλακτα μια τέτοια καινοτομία στο εργαστήριό σας. Θα είναι κάτι που δεν θα μετανιώσετε. Αντίθετα θα σας φέρει νέους πελάτες, θα ανανεώσει την ήδη υπάρχουσα πελατεία.

Αν παρ’ όλα αυτά δεν αποφασίζετε να επιλέξετε την YON-KA, μπορείτε να σχεδιάσετε κάτι ανάλογο, παίρνοντας ιδέες από αυτήν, και βάζοντας την φαντασία σας να παράγει ιδέες. Μπορείτε να φτιάξετε κάτι που να περιλαμβάνει αποτέλεσμα και ευεξία. Το δίπτυχο που λανσάρει η YON-KA. Spa-Beaute.

Αν δεν θέλετε να μπείτε στην διαδικασία των εταιριών καλλυντικών, κάντε κάτι δικό σας. Σχεδιάστε το δικό σας χώρο ευεξίας, με τις δικές σας ιδέες, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας.

κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com